Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Sechrès e aksè a dlo an Ayiti
Drought and access to water in Haiti

Emmanuel W. Védrine

Photo: E. W. Védrine Creole Project

Jen 2023 : June 2023

Mizajou : Updated
23 Jen 2023 : June 23, 2023

VOCAL
Kreyòl-EnglishKreyòl-EspañolKreyòl-Français

Biyografi Biography Biografía Biographie

MODÈL PLAN LESON BILENG : BILINGUAL LESSON PLAN MODEL
EDIKASYON NIMERIK : DIGITAL EDUCATION
(Materyèl Didaktik / Pedagojik pou Pwogram Bileng Ayisyen)
Teaching Materials for Haitian Bilingual Programs

Teaching materials for learners of Haitian Creole Materyèl didaktik pou moun k ap aprann kreyòl ayisyen Materiales didácticos para estudiantes de criollo haitiano Matériel pédagogique pour les apprenants du créole haïtien Unterrichtsmaterialien für haitianische Kreol-Lernende

() Imaj rivyè an Ayiti : Images of rivers in Haiti
() Lis rivyè an Ayiti : List of rivers in Haiti
(•) 8 Uit sodo fame an Ayiti : Huit cascades célèbres en Haïti
(1) Bassin Bleu (2) Bassin Waka (3) Bassin Zim (4) Kaskad Boukan
(5) Kaskad Pichon (6) Saut Mathurin (7) Saut-d’eau
(8) So Goudèt nan Lazil (L’Asile)

(•) Sezon sechrès Ayiti
(Woman ayisyen : Roman haïtien)
Temporada de sequía en Haití
Dürresaison in Haiti

Nou vini ak yon sijè ki trè enpòtan, e nou pèdi tan pou fè ti rechèch sou entènèt la pou wè ki valè dlo, rivyè ki egziste an Ayiti. Nou bay tout yon lis nan atik sa a. Li trè enpòtan nan kad seyans fòmasyon n ap fè nan diferan domèn, espesyalman nan domèn agrikilti.   We have come up with a very important topics, and we have spent a bit of time researching online to see how many rivers that exist in Haiti. We provide an entire list in this article. It is very important within the framework of training sessions we are doing in different areas, especially in the area of agriculture.
Nou pa kapab pale de agrikilti epi pou n ta kite irigasyon dèyè tandike lè nou gade Ayiti, nou wè se yon peyi ki chaje avèk resous natirèl  (tankou dlo, rivyè n ap jwenn nan diferan kote nan peyi a). Nou gen sous dlo, sodo pa egzanp, diferan andwa Ayiti.   We cannot talk about agriculture and leave irrigation behind whereas when looking at Haiti, we see a country full of natural resources  (like water, rivers located in different parts of the country). We have springs, and waterfalls for instance in different places in Haiti.
Pou kèk nan sodo yo, nou kapab mansyone uit (8) gran sodo n ap jwenn nan diferan andwa. Pami yo: Basen Ble, Basen Waka, Basen Zim, Kaskad Pichon, So Matiren, Sodo (nan zòn Plato Santral), e gran So Goudèt ki nan komin Lazil (L’Asile) nan sid.   For some of the waterfalls, we can mention eight great ones that we will find in different places in Haiti. Among them: Basen Ble, Basen Waka, Basen Zim, Kaskad Pichon, So Matiren, Sodo (in the Central Plateau), and the Great So Goudèt Waterfall of Lazil (L’Asile) in the south.
Lè w ap gade imaj tout dlo sa yo, oubyen si w gen chans vizite kèk nan yo, ebyen yo pa fè anyen avèk yo paske pifò lidè o pouvwa pa enterese nan devlopman Ayiti. Gouvènman ak enstitisyon leta mouri; yo pa fonksonèl. Pa gen anyen ki fèt an tèm devlopman. Finalman, tout dlo sa yo abouti nan lamè.   When looking at the images of all these waters, or if you have the chance to visit some of them, well they don’t do anything with them because most leaders in power are not interested Haiti’s development. Government and government-run institutions are dead; they are non-functional. Nothing is being done in terms of development. Finally, all these waters end up in the sea.
Sa ba ou yon ide de resous natirèl k ap gaspiye Ayiti. Yo ta fè Ayiti rich an tèm pwodiksyon agrikòl, tout sa ke nou ta bezwen, epi pesonn pa t ap pale de «lavichè» chak jou, oubyen pri tout bagay ki monte.   This gives you an idea of the natural resources being wasted in Haiti. They would make that country rich in terms of agricultural production, and nobody would talk daily about “lavichè” or the high cost of things.
Malerezman, pa gen oken pwojè irigasyon avan e aprè «Barrage Marion». Pa gen oken seyans fòmasyon k ap fèt pou ta montre moun kòman yo kapab fè yon seri ti pwojè irigasyon ki pa t ap koute milyonven, e kòman yo kapab itilize dlo nan zòn kote y ap viv Ayiti.   Unfortunately, there are no irrigation projects before and afterBarrage Marion”. There are no training sessions being conducted to teach people how to do some low-cost irrigation projects, and how water can be used in the area where they are living in Haiti.
Nou pale de tout pwoblèm sa yo nan woman Sezon sechrès Ayiti. Premye edisyon an soti an 1994. Dezyèm edisyon an (224 p.), ki pi bèl toujou avèk narasyon, soti an 2014.   We talk about all these problems in the novel, Sezon sechrès Ayiti. The first edition came out in 1994. The second edition, ever more beautiful with narration, came out in 2014.
Nou mete l gratis an liy pou eseye konsyantize tout Ayisyen sou pwoblèm sa yo, pou ede tout lekòl, elèv, anseyan Ayiti, e tout sa yo k ap fè rechèch… Konsa, y ap gen yon ide de pwoblèm peyizan yo, pwoblèm dlo e pou kisa an majorite y ap kite Ayiti akoz pwoblèm sa yo ke y ap fè fas ak yo.   We put it free online trying to do consciousness-raising among all Haitians, to help all schools, students and teachers in Haiti, and all those who are doing research... Thus, they will have an idea of the peasants’ problems, water problems and why most of them are leaving Haiti because of these problems they have been facing.
N ap fè tout yon sòt de seyans fòmasyon seyans fòmasyon sou fason pou konsève dlo lapli, pa egzanp. Majorite moun Ayiti gen kay (an) tòl kounyeya men kesyon an se: Lè gen lapli kòman nou konsève l?   We are doing an entire training session on how to save rainwater, for example. Most people in Haiti now have tin-roofed houses but the question is: When there is rain, how do they preserve it?
Yon fwa ou gen yon kay an tòl pa egzanp, ou kapab fouye yon rezèvwa souteren oubyen pisin, basen nan lakou w, espesyalman si w rete an pwovens. Ou kapab simante l (lè sa posib). Dlo ki soti nan goutyè kay la oubyen lòt kote pral tonbe dirèkteman ladan. Apati de la, w ap kapab wouze jaden w, oubyen lòt jaden ki tou pre. Ou kapab itilize konduit banbou pou kondi dlo a pou ale lwen.   Once you have a tin-roofed house, you can dig an underground reservoir or pool in your yard, especially if you live in the countryside. You can cement it (when possible). Water from the house's gutters or elsewhere will fall directly into it. From there, you will be able to water your garden or other fields nearby. Bamboo can be used to channel the water far away.
Anpil nan nou Ayiti pa gen aksè a kawotchou pou wouze. Se achte pou n achte l, men banbou p ap koute nou chè pou itilize l. Banbou gen plizyè ne tankou kann. Depi w pèse ne sa yo ak yon bagay pwenti, y ap pèmèt pasaj dlo a.   Many of us in Haiti don’t have access to water hoses. We have to buy them, but bamboo won't cost us much to use it. Bamboo has several knots like sugar cane. Once these knots are pierced with something acute, they will allow the passage of water.
Ou kapab menm fè biznis avèk dlo ou kapte a. Ou fè dil avèk vwazen ki gen tè pre ak rezèvwa ou kreye a, epi diskite ak yo kòman y ap peye w. Yo kapab ba ou yon pati nan rekòt la lè mwason.   You can even do business with the water you channel. You make deals with neighbors who have land near the reservoir you’ve created and discuss with them how they are going to pay you. They may give you  a part of the crop during harvest.
Kesyon yo se: (a) Kòman nou mete tout resous natirèl Ayiti an aplikasyon? (b) Kòman nou itilize yo? (c) Èske n ap ret tann enstitisyon e sa yo ki o pouvwa pou vin fè tout bagay pou nou? Wi, nou konnen ke gen yon seri pwojè majè se gouvènman ki dwe angaje nan fè yo paske yo gen lajan pou sa. Men, annatandan, kisa nou kapab fè akoutèm, si n òganize nou?   The questions are: (a) How do we make use of all Haiti's natural resources? (b) How do we use them? (c) Are we waiting for life state-run institutions and those in power to come and do everything for us? Yes, we know that there are some major projects that the government should be engaged in doing because they have access to money for that. But in the meantime, what can we do short-term if we are organized?
Ki teknik nou kapab itilize pou kapte dlo ki prè lakay nou (tankou sous, rivyè e dlo lapli)? Lapli tonbe tout kote, kèlkeswa kote kay nou ta sitiye; nou kapab kapte l fasilman.
  What techniques can we use to catch water (such as springs, rivers, and rainwater near our home)? It rains everywhere, wherever our house is located; we can easily catch it.
Nou kapab kreye yon pisin souteren, kèlkeswa jan nou kapab fè li pou dlo a pa evapore, epi nou simante l. Donk, konsa nou kapab konsève dlo a pou bèt bwè, pou wouze jaden ak plant. Nou kapab plen awozwa pou wouze plant nan lakou nou. Pafwa yo pa bezwen anpil dlo chak jou.   We can create an underground pool underground pool, no matter how we can do it so that the water does not evaporate, and then we cement it. So, we can conserve the water for animals to drink, to water gardens, and plants. We can fill up our sprinkling cans to water plants in our yard. Sometimes they don't need much water every day.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.
Tournade (Tounad) & Mathias (Matyas), L’Asile (Lazil)  Haiti.
Rivers: Mahot, Des Pins, Serpent (merged into in L’Asile (by Tournade)

FOTO «A» : PICTURE «A»

Egzanp dlo nou kapab jwenn diferan kote Ayiti, men malerezman gouvènman pa ede ak oken pwojè irigasyon. Dlo sa yo abouti nan lamè : Example of water that can be found in different places in Haiti, but unfortunately there is no irrigation project by any government to help. These waters end up in the sea.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.
(Picture #3, Ref. Survival Builder @ SurvivalBuilder)

FOTO «B» : PICTURE «B»
#1 #2 #3 #4

(#1). Rasanbleman dlo lapli nan diferan ravin (betonnen) ki reyini yon sèl kote (nan yon baz laj, oswa basen) an fòm trapèz ki kapab plen diferen basen pou fè irigasyon: Gathering of rainwater from different (paved) streams that are assembled in one place (in a large base or pool) in the form of a trapezoid that can fill different pools for irrigation.

(#2). Yon konduit dlo atravè yon AKEDIK (ki ka konekte 2, 3 vale ki kannale dlo a (pou l pase) anlè : A water conduit via an aqueduct (which can connect 2, 3 valleys channeling water upwards

(#3). Plizyè konduit dlo ka kreye ak (gòl) banbou oubyen kawotchou pou al wouze jaden dirèkteman (yon fwa fant konduit la ouvè pou pasaj dlo) : Several water conduits can be created with bamboo stake or hose to water gardens directly (once the conductor is open for water passage).

(#4) Plizyè basen dlo kapab plen, epi prè pou kannale dlo pou al wouze tè, jaden : Several dams or reservoirs can be filled and ready to water garden

() FOTO «C» : PICTURE «C»

(Novel) Sezon sechrès Ayiti (Season of drought in Haiti). Haitian novel focusing on the problems of Haitian peasants : Woman ayisyen ki santre sou pwoblèm peyizan ayisyen. vocalQuestions on the ten (10 chapters : Kesyon sou dis (10) chapit yo. Rezime an español : English Summary.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.

() PICTURE «D» : FOTO «D»
Rezèvwa an plastik : Plastic reservoir

Nan foto «D», n ap gade kèk tip rezèvwa pou konsève dlo, dlo lapli. Yo kapab achte yo kèk kote. Anpil moun ki gen kay (ki kouvri) an tòl oubyen ki an beton kapab kapte dlo lapli pou konsève l. Dlo lapli a pase nan yon goutyè, epi l ka ranpli plizyè rezèvwa. Lè youn fin plen, li ka plen lòt la (depan konbyen ki konekte youn ak lòt). Menm teknik sa a kapab itilize Ayiti pou konsève dlo lapli.

 

In picture «D», we are looking at some types of reservoirs to conserve water, rainwater. They can be bought in certain places. Many people who have a tin-roofed house or a concrete roof can catch rainwater to conserve it. The rainwater run through the gutters and then fill up many reservoirs. When one is filled, it fills up the other (depending on how many are connected with one another). This same technique can be used in Haiti to conserve rainwater.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.

() FOTO «E» : PICTURE «E»

() Modèl kanal yo ka fouye Ayiti pou ede ak irigasyon. Pasaj dlo (kanal, kanalizasyon) dwe netwaye avan irigasyon : Canals’ model that can be dug in Haiti to help with irrigation. Waterways should be cleaned before irrigation.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.

() FOTO «F» : PICTURE «F»
Rezèvwa, pasaj dlo, e ma dlo (marekaj) ki ka itilize pou pisikilti (elvay pwason)
Dam, water passage and wetland that can be used for pisciculture

() (Modèl) baraj dlo pou kannale e distribiye dlo pou wouze tè ak jaden
Water dam (model) for channeling and distributing water to irrigate land and gardens.

Photo: E. W. Védrine Creole Project.

() FOTO «G»: PICTURE «G»

Jaden pwa, e depo pou estoke pwodui agrikòl 
Bean fields and warehouse for storing agricultural products

Kesyon & Konpreyansyon : Questions & Understanding

 1. Kisa ki koze sechrès Ayiti? : What are the causes  of drought in Haiti?

 2. Ki enpòtans dlo genyen? : How important is water?
   
 3. (a) Èske gen sous, rivyè, letan, lak, ravin ki pre ou? (b) Kijan yo itilize dlo sa yo? : (a) Do you have springs, rivers, ponds, lakes, streams near you? (b) How are these water used?
   
 4. Ki enpòtans dlo genyen pou bèt (zannimo), ak plant? : How important is water for animals and plants?
   
 5. (a) Kisa k koze anpil dlo seche Ayiti? (b) Èske se yon pwoblèm ki ka chanje? (c) Esplike : What cause a lot of water in Haiti to dry up? (b) Is it a problem that can be solved? (c) Explain.
   
 6. Pou kisa l enpòtan pou ta gen seyans fòmasyon sou ab fritye, agrikilti, debwazman (koupe pyebwa), dlo (pwoteje / konsève l, itilizasyon l), elvay, plantil, rebwazman (plante pyebwa), sechrès? : Why it is important to have training sessions on fruit trees, agriculture, deforestation (tree cutting), water (protect / conserve it, use it), breeding, seedling, reforestation (tree planting), drought.
   
 7. Ki enpòtans agrikilti genyen? : How important is agriculture?
   
 8. Ki pwoblèm agrikilti ap konfwonte Ayiti? : What problems has agriculture been facing Haiti?
   
 9. Site senk (5) pwoblèm ou panse peyizan ayisyen genyen : Citez cinq problèmes que vous pensez que les paysans haïtiens ont.
   
 10. Site senk (5) sodo Ayiti, e si posib, kote yo sitiye (lokalize) : Cite five problems you think Haitian peasants have.
   
 11. (a) Èske w benyen yon lak, letan, rivyè, sous deja? (b) Ou konn naje? : Have you bathed in lake, river, spring water already? (b) Can you swim?
   
 12. (a) Kisa resous natirèl vle di? (b) Pami yo, site kat n ap jwenn Ayiti : (a) What does natural resources mean? (b) Among them, cite four that Haiti has.
   
 13. Pou kisa l enpòtan pou kreye baraj dlo? : Why is it important to create water dams?
   
 14. Ki kote Baraj Maryon sitiye? : Where is the Marion Dam located?
   
 15. Site kat fason yo kapab pwoteje anviwonnman an : Cite four ways they can protect the environment.
   
 16. Site kat pwoblèm debwazman koze : Cite four problems that deforestation causes.
   
 17. Site kat avantay rebwazman genyen : Cite four advantages reforestation has.
   
 18. (a) Ou li woman Sezon sechrès Ayitideja? (b) Si ou li l deja, site senk nan pwoblèm peyizan yo genyen : (a) Have you read the novel, Sezon sechrès Ayiti? (b) If you have read it already, list five of the problems that peasants have.
   
 19. (a) Kijan yo kapab kapte dlo lapli? (b) Kisa yo kapab fè ak li? : (a) How can rainwater be caught? (b) What can they do with it?
   
 20. Ki avantay kay (an) tòl genyen? : What are advantages of tin-roofed houses?
   
 21. Esplike kijan yo kapab itilize kay (an) tòl pou kapte dlo lapli : Explain how tin-roofed houses can be used to catch rainwater.
   
 22. Pou kisa l enpòtan pou kreye basen, pisin, rezèvwa pou konsève dlo lapli? : Why is it important to create pools, reservoirs to conserve rainwater?
   
 23. Kòman yo kapab itilize banbou pou kannale dlo pou wouze tè, jaden? :How can bamboo be used to channel water to irrigate soil and gardens?
   
 24. Kòman yo kapab fè biznis ak dlo (an tèm irigasyon)? :How can they do business with water (in terms of irrigation)?
   
 25. Esplike kòman yo kapab itilize richès natirèl Ayiti genyen nan benefis tout Ayisyen : Explain how Haiti's natural wealth can be used to benefit all Haitians.
   
 26. Ki enpòtans kòve (konbit) genyen pou peyizan? :How important is kòve* (konbit) for peasants?
   
 27. Ki enpòtans kanal genyen nan awoze tè, jaden? :How important are canals in watering soil, garden?
   
 28. Pou kisa yo dwe netwaye kanal yo avan irigasyon? : Pourquoi devraient-ils nettoyer les canaux avant l’irrigation?
   
 29. Nan ki tip tè yo kiltive diri? :In what type of soil they cultivate rice?
   
 30. (a) Pou kisa l enpòtan pou n ta plante ab fritye bò tout chemen? (b) Pou kisa l enpòtan pou gouvènman an ta kreye forè nan kèk andwa, epi pwoteje yo? : (a) Why would it be important to plant the plants bearing fruits along the roads? (b) Why would it be important for the government to create forests in certain places, and protect them?

*Note: kòve (konbit): (1). Collective work in the fields.  (2). Travay kolektif kote youn ap ede lòt ak resipwosite : Collective work where one helps one another with reciprocity.

TÈKS ANEKSE : ANNEXED TEXTS

DEGRAFF, Michel (director). MIT- Haiti Initiative: • About (Sa l ye) • Events (Aktivite) • Funding • News (Nouvèl) • Organizations (Òganizasyon) • Questions about the Platform (Kesyon sou Platfòm lan) • Resources (Resous) • STEM  (Science : Syans, Technology : Teknoloji, Engineering : Jeni, Mathematics: Matematik) • Team (Ekip).

GEORGES, Joseph Marcel. A look at Haitian Creole documentation, lexicography and morphology : Koutje sou dokimantasyon kreyòl, leksikografi ak mòfoloji.

LOUIS, Martine. Védrine committed to bridging language gapBoston Haitian Reporter.

OXINÉ, BonelInvitation to a conference series centered on Haitian Diaspora experience and careers : Envitasyon nan yon seri konferans ki santre sou Esperyans ak Karyè Ayisyen nan Dyaspora (EDA).

PALLI, Francesca. Arbres de la Martinique.

RENÉ, Jean ErichKijan yon plant fèt. (How a plant is made : Formation d'une plante).
---. Rasin yon plant (Roots of a plant : Les racines d’une plante).

VALDMAN, AlbertAnn pale kreyòl: an introductory course in Haitian Creole. (revised ed.)
---. English – Haitian Creole Bilingual Dictionary. 1148 p. iUniverse. Bloomington, IN. 2017. Albert Valdman (editor). The “DICO Project”, Vol. II.
---. Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (the “DICO Project”, Vol. I).2007. 781 +xxxiv p. Indiana University–Creole Institute. (Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques PierreNicolas André: native speakers editing team).

VEDRINE, Emmanuel W. A look at Higher Education in Haiti : another step after secondary level.
---. Agriculture and irrigation in Haiti : Agrikilti e irigasyon an Ayiti.
---. Agriculture the first Target for Haiti's Development : Agrikilti ta dwe premye sib nan devlopman Ayiti.
---. Ann pale de bwa ak fri Ayiti!. (Let's talk about trees and fruits in Haiti! : Parlons de bois et fruits en Haïti).
---. Agrikilti ta dwe premye sib nan devlopman Ayiti”.  (pdf, 54 KB).  Agriculture the first Target for Haiti's Development (pdf, 57 KB). Boston Haitian Reporter, July 2004.
---. Ayiti va bèl lè n va antere negativite yo : Haiti Will be beautiful when we bury the negativities.
---. Ayiti, 37 ane san pwogrè.
---. Bilingual Education in Haiti: Theory and Practice | Edikasyon Bileng Ayiti: Teyori e Pratik.
---. Chanje mantalite pou ranvèse kondisyon povrete Ayiti : Changing mentality to curb poverty condition in Haiti.
---. Chatting on Bibliographies related to Haitian Creole. [Conference].
---. Civic Duty should be mandatory for all young people in Haiti : Travay sivik ta dwe obligatwa pou tout jèn an Ayiti
---. Consciousness raising, Motivation, Change : Konsyantize  • Motive • Chanje.
---. Dictionary of Haitian Creole Verbs with Phrases and Idioms by Emmanuel W. Védrine and research on Haitian creole lexicology.
---. Does Haiti need more mediocre universities after January 12, 2010? : Èske Ayiti bezwen plis inivèsite bòlèt apre 12 janvye 2010?
---. Dyalòg sou rebwazman an Ayiti (Dialog on reforestation in Haiti. (Dialogue sur le reboisement en Haïti).
---. Enfòmatize Ayiti, e estrateji pou sa fèt.
---. Enpòtans pou dekwoche yon diplòm fen etid segondè : L’importance d’acquérir un diplôme de fins d’études secondaires.
---.Educating Haitian Youth and the Haitian Community in Diaspora : Edike Jèn Ayisyen e Kominote Ayisyen nan Dyaspora.
---.Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers.
 [Summary • Rezime • Sommaire •  Resumen • Zusammenfassung].
---.English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: anglè – kreyòl
---.Èskè kreyòl se yon bon zouti pou ta prann nan lekòl Ayiti? (Haïti en Marche, Vol. XXIV, #36, sept. 2010) : Est-ce le créole un bon outil pour apprendre à l’école en Haïti? : Is Creole a good tool to learn in schools in Haiti?
---.Essays’ models to help Haitian Students (high school and university level).
---.Estrateji pou devlope wout Ayiti : Strategies to develop roads in Haiti.
---.Estrateji pou devlope wout Ayiti : Strategies to develop roads in Haiti.
---.E. W. Védrine: E.S.L Lessons. (Anglè kòm Dezyèm Lang).
---. Geography, Enivironment, Flora & Fauna : Jewografi, Anviwonnman, Flòr & Fòn. [Teaching materials.
---. Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole. Boston: E. W. Védrine Creole Project. 354 pages. in Haitian Creole, English & for Haitian Bilingual Programs].
---. Haiti and the destruction of nature : Ayiti, yon peyi ravaje nou dwe sispann detwi. (Haïti et la destruction de l'environnement).
---. Haiti: for a practical education on Fridays : Ayiti : Pou yon edikasyon pratik lè vandredi.
---. Haitian Creole (Kreyol) from colonial times to 2022 : Kreyòl ayisyen, de epòk kolonyal a 2022.
---. Haitian Lexicology: databases and references for research.
---. Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston (deba) : Idea to found a Haitian Private High School in Boston (debate). 1994. 109 p.
---. In Kreyol and English : An Kreyòl e an Anglè.
---. INSMINOGEC (Institution Mixte de la Nouvelle Génération des Cayes) – Teaching Materials for Haitian Bilingual Programs in Haiti (courtesy E. W. Védrine Creole Project).
---. Jojo’s Guesthouse in Curacao : an interview with the owner (Josias Joseph).
---. Kreyòl, de epòk kolonyal a 2022.
---. Kèk pwen enpòtan pou oryante moun sou maryaj, yon enstitisyon Bondye kreye : Some important points to orient people on ‘mariage’, an institution founded by God).
---. Kèk tèm nan Sezon sechrès Ayiti pou disètasyon : Some themes in Sezon sechrès Ayiti for essays. [Woman ayisyen : Haitian novel].
---. Ki lang k ap gen batay la Ayiti : kreyòl, fransè ou anglè?.
---. Koudèy sou Edikasyon Siperyè Ayiti: yon lòt etap apre nivo segondè.
---. Kreyol Without Toil : an introductory course to Haitian Creole.
---. Leson KLE : Kreyòl Lang Etranje (Kreyol as Foreign Language /KFL).
---. Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti : Teaching materials for schools in Haiti.
---. My country is Haiti : Peyi m rele Ayiti.
---. Network of Haitian Students: Haiti–Diaspora | Rezo Etidyan Ayisyen: Ayiti–Dyaspora.
---. New words and idioms entering Haitian Creole : Mo nouvo ak espresyon ki antre nan kreyòl.
---. Online Educational Resources for Haitian Teachers, Students, Schools in Haiti and in Diaspora [Resous Edikasyonèl an Liy pou Anseyan Ayisyen, Elèv, Lekòl an Ayiti e nan Dyaspora]. Summary in : Rezime an: Deutsch • Español • Français • Kreyòl • Papiamento.
---. Open your eyes, Haitians ! : Ouvè je w, Ayisyen! 
---. Orientation Training for Haitian students coming to the United States.
---. Orientation training for Students and Teachers : Seyans fòmasyon pou etidyanpwofesè.
nòt nan inivèsite an Ayiti.
---. Orientation training for students and teachers : Seyans fòmasyon pou etidyanpwofesè.
nòt nan inivèsite an Ayiti.
---. Orientation Training on Library and its importance for youth to do educational and community activities : Seyans oryantasyon sou Bibliyotèk, e enpòtans li pou lajenès fè yon seri aktive edikatif e kominotè.
---. Orientation training to help young Haitians see better : Seyans oryantasyon pou ede jèn ayisyen Ayiti wè klè.
---. Pasaj Yves Estenvil Boston nan kad yon misyon edikatif e kiltirèl | Yves Estenvil’s visit in Boston: an educative and cultural mission.
---. Premye etap avèk yon òdinatè. (First step with computers, manual). Eastern Digital Resources.
---. Quelques plantes créoles et leurs noms en latin. (Kèk plant kreyòl ak non yo an laten : Some Creole plants and their names in Latin).
---. Questioning Haitian Culture to learn more about it : Kesyonnen kilti ayisyen pou aprann plis de li.
---. Rasanble • Konsyantize • Chanje.
---. Reflection on February 7, 2019 : 33 years after the fall of the Duvalier’s Regime | Refleksyon sou 7 Fevriye 2019 : 33 ane apre Rejim Duvalier a tonbe.
---. Research & Publications (summary).
---. Retard dans l'enseignement des langues étrangères en Haïti : Ritardo dell’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole di Haïti.
---. Retorik an kreyòl Ayisyen, tèks: Rat konnen, chat konnen, barik mantèg la sou siveyans.
---. Sa nou ka fè pou Ayiti jodi, pa ranvwaye l pou demen : What you can do for Haiti today, don’t put off for tomorrow).
---. Selfishness, a virus destroying the Haitian Community : Egoyis, yon viris k ap detwi kominote ayisyen.
---. Seminar on biography, autobiography, and memoir : Seyans oryantasyon sou Biyografi, Otobiyografi, Memwa.
---. Seminar on marriage : Seminè sou maryajLecture on Marriage.
---. Seminar on translation to help Haitian students in Haiti and Diaspora : Seminè sou tradiksyon pou ede etidyan ayisyen Ayiti e diaspora.
---. Seyans oryantasyon pou motive Ayisyen (Formation Training to motivate Haitians).
---. Sezon sechrès Ayiti (novel, woman, novela) • Questions on the 10 (ten) chapters : Kesyon sou 10 chapit yo : Preguntes sobre los 10 (diez) capítulos.
---. Sezon sechrès Ayiti. (2nd. ed.). JEBCA Editions.  224 p. [English summary : Resumé en anglais]. [© The author’s copyright : © Dwa otè a] . [© Lexical data (for hyper base software for dictionaries) : © Done leksikal (pou lojisyèl ipèbaz pou diksyonè)]. [In Papiamentu language, Temporada di sekura na Haiti. [First original Creole version was published in 1994: Soup to Nuts Publishers, Cambridge, MA. 1994. 128 p. [The novel has been translated to English by the author (Emmanuel W. Védrine). [Text in pdf format : Tèks an fòma pdf]. VEDCREP: Boston (edition, 2013, 163 p. [“In Sezon sechrès Ayiti, the author presents a Haiti the way it exists through the eyes of characters. Sezon sechrès Ayiti is a historical novel written in the Haitian language and one that is written in a simple language, presented in a historical, political and economic context: what happened in Haiti, what happened recently, and what continues to happen. The philosophy and psychology of the people are about the same: they all would like to see a beautiful Haiti, one where everyone can work together. They are victims of the drought, of the crimes going on in the country and or abuses done to them. They are leaving Haiti for same causes though they like the country but the situation forces them to leave. Despite of all the crimes and abuses committed to them, they don't ask for anything wrong to happen to the criminals, but they would like them give up all that is evil, they would like them to change so that there can be a real change in the country” • NOTE: 10 chapters -- A textbook prepared for high school level, for native speakers who want to master writing in standard Haitian Creole (H.C), and for learners of H.C (intermediate & advance level) with questions on each chapter, and a Creole – English glossary • Kèk tèm nan Sezon sechrès Ayiti pou disètasyon : Some themes in (the novel) Sezon sechrès Ayiti for essays] • Kesyon sou dis (10) chapit yo : Questions on the ten (10 chapters.
---. Teaching materials for schools in Haiti: Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti.
---. Ten gifts for all Haitians : Dis kado pou tout Ayisyen.
---. The cultural richness s of Haiti,  an unexploited mine : Richès kiltirèl Ayiti, yon min ki poko esplwate.
---. The situation of deaf and mute people in Haiti, an interview with Marky Norde : Sitiyasyon moun soud e myè an Ayiti, yon entèvyou ak Marky Norde. [with versions in • English • Français • Español • Deutsch].
---. Trades, Professions, Careers: orientation training for Haitian students in Haiti | Metye, Pwofesyon, Karyè: seyans oryantasyon pou etidyan ayisyen Ayiti
---. Twenty key Creole phrases : 20  (Ven) fraz kreyòl potomitan.
---. Twenty points in our resolution for 2023 : Ven pwen nan rezolisyon nou pou 2023.
---. Welcome to L’Asile (Lazil), a commune in Haiti: Byenveni nan Lazil, yon komin Ayiti.
---. What’s really needed to be done to reforest Haiti? : Kisa k dwe fèt reyèlman pou rebwaze Ayiti?)
Le reboisement d’Haïti, un défi politique et environmental.
---. Working harder to bridge the generation gapBoston Haitian Reporter.

RESEARCH NOTE : NÒT POU RECHÈCH

(•) Bilingual education in Haitian Creole-French, Creole–English : Edikasyon bileng an kreyòl ayisyen fransèanglè (•) Bilingual Lesson Pan Model : Modèl Plan Leson Bileng (•) Creole linguistics : Lengwistik kreyòl (•) Creole Literacy Projects : Pwojè Alfabetizasyon Kreyòl (•) Creole Philology : Filoloji Kreyòl (•) Database in Haitian Creole : Bank Done an Kreyòl Ayisyen (•) Developing teaching Materials for Haitian Bilingual Programs: Devlopman Materyèl Pedagojik pou Pwogram Bileng Ayisyen (•) Dictionaries on Haitian Creole : Diksyonè sou Kreyòl Ayisyen (•) Dictionary and Glossary Projects : Pwojè Diksyonè e Leksik (•) Documents for Training Sessions for Haitian Lexicographers : Dokiman pou fè Seyans Fòmasyon pou Leksikograf Ayisyen (•) Educational Material in English and Haitian Creole for schools in Haiti : Materyèl Edikatif an Anglè e an Kreyòl Ayisyen pou Lekòl Ayiti (•) Educational Materials for Haitian Teachers’ Training : Materyèl Edikatif an anglè pou Fòmasyon Anseyan Ayisyen (•) Educational Resources, Training and Orientation Sessions for Haitian Teachers : Resous Edikatif, Trening e Seyans Oryantasyon pou Anseyan Ayisyen (•) French based Creoles : Kreyòl a baz fransè (•) Haitian Creole Lexicon : Leksik Kreyòl Ayisyen (•) Haiti, Linguistic Planning (Amenagement Linguistique) : Ayiti, amenajman lengwistik  (•) Materials for Long distance tutoring for learners of Haitian Creole : Materyèl pou bay leson patikilye long distans pou moun k ap aprann kreyòl ayisyen (•) Orientating Haitian Teachers : Oryante pou Anseyan Ayisyen (•) Seminars for Haitian Teachers on Teaching Materials : Seminè sou Materyèl Didaktik / Pedagojik pou Anseyan Ayisyen (•) Stragies to develop Teaching Material Models in Haitian Creole (Kreyòl) : Estrateji pou devlope modèl materyèl didaktik / pedagojik an Kreyòl Ayisyen (•) Teaching Materials for Haitian Bilingual Programs : Materyèl Didaktik /Pedagojik pou Pwogram Bileng Ayisyen (•) Teaching Materials in Haitian Creole (Kreyòl) for learners of the language (beginning, intermediate and advance level) :  Materyèl Pedagojik an kreyòl pou moun k ap aprann lang nan (nivo debitan, entèmedyè e avanse).

* * *

Koutwazi : Courtesy
E. W. Védrine Creole Project, Inc. (1992)
Boston, Massachusetts. USA

*

 Viré monté