Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Nwèl 2022 é joudlan

étoile

Twenty points in our resolution for 2023
Ven pwen nan rezolisyon nou pou 2023

Emmanuel W. Védrine

(1). ACTION (without talking much). (1). AKSYON (san pale anpil).
(2). DEDICATION (in what we are doing to become positive models). (2). DEVOUMAN (nan sa n ap fè pou n vin modèl pozitif).
(3). HELP -- Learn to help, don’t be selfish, and play the role of good Samaritan • Help our neighbor (people we are connected with, one way or another, people we come across on our way, virtual friends we have not met physically). (3). EDE -- Aprann ede, pa fè egoyis, jwe wòl bon Samariten) • Ede pwochen nou (moun ki konekte ak nou yon fason yon lòt, moun nou kwaze sou wout nou, zanmi vityèl (nou pa janm rankontre fizikman).
(4). EDUCATION (should be free for all, but how do we contribute to it in order to help?). (4). EDIKASYON (ta dwe  gratis pou tout, men kijan nou kontribye ladan pou  ede?).
(5). (BASIC) INFRASTRUCTURES -- How do we encourage that? How do we participate? (5). ENFRASTSRIKTI (DE BAZ) -- Kijan nou ankouraje sa? Kijan nou patisipe?
(6). EXPERIENCE -- We should share it with others • Don’t be selfish. (6). ESPERYANS -- Nou dwe pataje l ak lòt • Pa fè egoyis.
(7). STRENGTH TOGETHER -- How do we apply it to solve some problems? (7). FÒS ANSANM -- Kijan n aplike l pou solisyone kèk pwoblèm?
(8). PROFESSIONAL CAREER -- Encourage it • Orient people on it • Give information about it. (8). KARYÈ PWOFESYONÈL -- Ankouraje l • Oryante moun ladan • Bay enfòmasyon sou li.
(9). COLLECTIVE WORK. -- Encourage it • Many hands, the burden is light. (9). KONBIT (KÒVE). – Ankouraje l • Men anpil, chay pa lou (pwovèb).
(10). KNOWLEDGE (Encourage it • Share it • Put it at at service of your: country, community or commune. (10). KONESANS (Ankouraje l • Pataje l • Mete l o sèvis: peyi w, kominote w oubyen komin ou.
(11). COMPETENCE & TRANSPARENCY -- Develop them • Show them in all that you are doing. (11). KONPETANS & TRANSPARANS -- Devlope yo • Montre yo nan tout sa w ap fè.
(12). CREATE (what does not exist) without talking much, without wasting time, without criticizing others for what they did not do. (12). KREYE (sa k pa t egziste) san pale anpil, san pèdi tan, san kritike zòt pou sa yo pa fè).
(13). TRADES -- Learn at least 3, 4 to live anywhere you may be. (13). METYE -- Aprann omwen 3, 4 pou viv tout kote  w ka ye.
(14). PATRIOTISM -- We should show  it in action, not by word of mouth. (14). PATRIYOTIS -- Nou dwe montre l nan aksyon, pa nan bouch.
15). RAPIDITY (in what we are doing • Don’t procrastinate (don’t waste time). (15). RAPIDITE (nan sa n ap fè • Pa pwokrastine (pa pèdi tan).
(16). DREAM / OBJECTIVE (we should have in life) even if people don’t know it • A dog’s dream does not spoil its guts. (16). RÈV / OBJEKTIF (nou dwe gen nan lavi) menm si moun pa konnen • Rèv chen pa pouri trip chen (pwovèb).
(17). FORMATION TRAINING & ORIENTATION (for youth, and other people • How do we help? • CIVIC WORKS (for all citizen to be engaged in, and strategies to do them). (17). SEYANS FÒMASYON & ORYANTASYON (pou ede lajenès, e lòt moun • Kijan n ede? • TRAVAY SIVIK (pou tout sitwayen patisipe ladan yo, e estrateji pou fè yo).
(18). WORK (an obligation so that we don’t beg • to live better • to be independent (economically) • Encourage people to work (whatever they type of work they can do) • what they can create or invent to make money. (18). TRAVAY (yon obligasyon pou n pa mande • pou n ka viv mye • pou n ka endepandan (ekonomikman) • Ankouraje moun travay (kèlkeswa tip travay yo ka fè) • sa yo ka kreye oubyen envante pou fè lajan.
(19). VISION -- Where do we want to get? • What are our dreams? (19). VIZYON -- Ki kote n vle rive? • Ki sa n ap reve?
(20). TRAVEL (to observe, to look, and then copy what’s good to be replicated and then share with others). (20). VWAYAJ (pou al obsève, gade, epi kopye sa ki bon pou n al replike e pataje ak lòt).

ANNEXED TEXTS : TÈKS ANEKSE

FORTUNAT, Betty. Directory of the Haitian Community in Georgia.

OXINÉ, Bonel. Invitation to a conference series centered on Haitian Diaspora Experience.

VALDMAN, Albert (editor). English – Haitian Creole Bilingual Dictionary. 2017. 1148 p. iUniverse. Bloomington, IN. The “DICO Project”, Vol. II. Native speakers team: Emmanuel W. Védrine, Frenand Léger, Jacques Pierre, Nicolas André.
---. Haitian Creole – English Bilingual Dictionary. 2007. Native speakers team: Emmanuel W. Védrine, Frenand Léger,, Jacques Pierre, Nicolas André.

VEDRINE, Emmanuel W. Agriculture and irrigation in Haiti.
---. Bilingual Educaton in Haiti, theory and priactice : Edikasyon Bileng Ayiti, teyori e pratik.
---. Chanje mantalite pou ranvèse kondisyon povrete Ayiti : Changing mentality to curb poverty condition in Haiti.
---. Dictionary of Haitian Creole Verbs With Phrases and Idioms by Emmanuel W. Védrine and research on Haitian Creole lexicology.
---. Geography, Enivironment, Flora & Fauna : Jewografi, Anviwonnman, Flòr & Fòn. [Teaching materials in Haitian Creole, English & for Haitian Bilingual Programs].
---. Estrateji pou devlope wout Ayiti : Strategies to develop roads in Haiti.
---. In Kreyol and English : An kreyòl e an anglè.
---. INSMINOGEC (Institut Mixte de la Nouvelle Génération des Cayes). Founder : Enock Fedna.
---. Jojo’s Guesthouse in Curacao : an interview with the owner (Josias Joseph).
---. Kèk tèm nan Sezon sechrès Ayiti pou disètasyon : Some themes in Sezon sechrès Ayiti for essays. [Woman ayisyen : Haitian novel].
---. Online Educational Resources for Haitian Teachers, Students, Schools in Haiti and in Diaspora [Resous Edikasyonèl an Liy pou Anseyan Ayisyen, Elèv, Lekòl an Ayiti e nan Dyaspora]. Summary in : Rezime an: Deutsch • Español • Français • Kreyòl • Papiamento.
---. Open your eyes, Haitians ! : Ouvè je w, Ayisyen ! 
---. Retorik an kreyòl Ayisyen, tèks: Rat konnen, chat konnen, barik mantèg la sou siveyans.
---. Seyans oryantasyon pou motive Ayisyen (Formation Training to motivate Haitians).
---. Sezon sechrès Ayiti (novel, woman, novela), questions on the ten chapters [Kesyon sou 10 (dis) chapit yo : Preguntas sobre los 10 (diez) capítulos… Teaching materials in Haitian Creole, English and Spanish & for Haitian Bilingual Programs].].
---. Sezon sechrès Ayiti. (2nd. ed.). JEBCA Editions.  224 p. [English summary : Resumé en anglais]. [© The author’s copyright : © Dwa otè a]. [© Lexical data (for hyper base software for dictionaries): © Done leksikal (pou lojisyèl ipèbaz pou diksyonè)]. [In Papiamentu language, Temporada di sekura na Haiti. [First original Creole version was published in 1994: Soup to Nuts Publishers, Cambridge, MA. 1994. 128 p. [The novel has been translated to English by the author (Emmanuel W. Védrine). [Text in pdf format : Tèks an fòma pdf]. VEDCREP: Boston (edition, 2013, 163 p. [“In Sezon sechrès Ayiti, the author presents a Haiti the way it exists through the eyes of characters. Sezon sechrès Ayiti is a historical novel written in the Haitian language and one that is written in a simple language, presented in a historical, political and economic context: what happened in Haiti, what happened recently, and what continues to happen. The philosophy and psychology of the people are about the same: they all would like to see a beautiful Haiti, one where everyone can work together. They are victims of the drought, of the crimes going on in the country and o abuses done to them. They are leaving Haiti for same causes though they like the country but the situation forces them to leave. Despite of all the crimes and abuses committed to them, they don't ask for anything wrong to happen to the criminals, but they would like them give up all that is evil, they would like them to change so that there can be a real change in the country.
---. Ten gifts for all Haitians : Dis kado pou tout Ayisyen.

filao-étoile  étoile   filao-étoile

Sur Potomitan et ailleurs

Nwèl 2022


 

 

Photo du fond: Guaiacum officinale (Gaïac), fleur nationale de la Jamaïque.