Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Ayiti, 37 ane san pwogrè
Haiti, 37 years without progress

7 Fevriye 1986 – 7 Fevriye 2023
February 7, 1986 – February 7, 2023

Emmanuel W. Védrine


5 Me 2023 : May 5, 2023

 • Absans enstitisyon leta (oubyen yo pa fonksyonèl) Absence of state institutions (or they are not functioning)
   
 • Absans leta Absence of government
   
 • Absans lidèchip  (oubyen li pa efikas)  Absence of leadership (or it’s not effective)
   
 • Absans seyans fòmasyon / oryantasyon pou ede lajenès  Absence of training sessions to help youth
   
 • Absans transparans  Absence of transparency
   
 • Agrikilti a zewo (oubyen li trè pòv, li pa modèn)  Zero agriculture (or it’s very poor and not modern)
   
 • Analfabetis (majorite pèp la analfabètIlliteracy (majority of the people are illiterate)
   
 • Asasina politik  Political assassination
   
 • Blakawout  Blackout
   
 • Blame zòt (lòt peyi) pou sò (sitiyasyon) Ayiti  Blaming others (other countries) for Haiti’s fate
   
 • Blòf (nan tout sektè, e nivo)  Bluff (in all sectors, at all levels)
   
 • Botpipo (chache lavi, detwi lavi)  Boatpeople (looking for better life, destroying life)
   
 • Debwazman  Deforestation
   
 • Dechoukay  Uprooting, eradication (politics)
   
 • Demen ensèten (ensètitid demen)  Uncertain tomorrow (uncertainty of tomorrow)
   
 • Dezespwa  Despair
   
 • Egzòd riral  (moun ap kite komin yo pou kapital la, oubyen ale nan lòt peyi dèyè lavi miyò)  Rural exodus (people are living the communes to go to the capital or abroad in search of better life)
   
 • Enpòtasyon tout bagay  (Ayiti pa pwodui majorite sa l bezwen)  Importing everything (Haiti does not produce most of what it needs)
   
 • Ensekirite  Insecurity
   
 • Ensètitid (pou chanjman)  Insensibility (for change)
   
 • Espwa lajenès se kite Ayiti  Youth’s hope is leaving Haiti
   
 • Fatra  Trash
   
 • Fènwa domine  Darkness dominates
   
 • Gang  Gangs
   
 • Kidnaping  Kidnapping
   
 • Kokoratizasyon sosyete a  Pilfering society
   
 • Konfizyon (nan ki lidè pou n kwè)  Confusion (in which leader to believe)
   
 • Koripsyon (nan tout nivo)  Corruption (at all levels)
   
 • Latèrè  Panic
   
 • Lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba (Omaj a Yves Dejean (Iv Dejan)  Upside down schools in an upside down country
   
 • Lidè pa ka pran desizyon pozitif pou Ayiti  Leaders cannot make positive decisions for Haiti
   
 • Maji (itilizasyon l pou fè moun mal)  Magic (it’s use to harm people)
   
 • Maladi  Disease (sickness; pandemic)
   
 • Mantalite lakay  Local mentality
   
 • Mefyans  Mistrust
   
 • Mizè  Misery
   
 • Okipasyon (fòs etranje)  Occupation (of foreign forces)
   
 • Otodestriksyon  Self-destruction
   
 • Otokritik pa egziste (pou pran konsyans)  No self-criticism (for consciousness raising)
   
 • Pale anpil (zewo aksyon)  Lot of talking (zero action)
   
 • Parès (pou aprann travay, aprann kreye)  Laziness (to learn to work, to create)
   
 • Pèdi fyète (nan istwa)  Lost of pride (in History)
   
 • Petro Caribe  Petro Caribe aid
   
 • Peyi lòk (pays bloquéBlocked country (paralyzed because of strikes)
   
 • Piyay kès leta  Stealing state funds
   
 • Politik soudevlopman  Politics of underdevelopment
   
 • Povrete  Poverty
   
 • Pwomès (ki pa janm ateri)  Promises (that have never been fulfilled)
   
 • Rekil  Regression
   
 • Reta (nan tout domèn)  Delay (in all areas)
   
 • Salte  Dirt
   
 • Sechrès  Drought
   
 • Soudevlopman (nan tout nivo)  Underdevelopment (at all levels)
   
 • Tann Mouche Blan (pou pran desizyon pou Ayiti)  Waiting for Mr. White (to make decision for Haiti)
   
 • Vyòl  Rape
   
 • Wont mondyal pou Ayisyen  Global shame for Haitians.

* * *

Koutwazi : Courtesy
E. W. Védrine Creole Project, Inc. (1992)
Boston, Massachusetts. USA

*

 Viré monté