Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Rezo Etidyan Ayisyen, Ayiti – Dyaspora

Network of Haitian Students, Haiti – Dyaspora

(R.E.A.A.D)

Emmanuel W. VEDRINE
(editè : editor)
CreoleEditions@gmail.com
7 desanm 2015 : December 7, 2015
mizajou : update

Photo. E . W. Vedrine, "El Yunque", Puerto Rico (U.S) National Park.

Kèk Resous : Some Resources
Ànyè Elektwonik Ayiti :  Haiti’s Electronic Directory
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ànyè Rechèch (modèl) : Research Directory (model)
Atik & Esè | Bibliyografi | Blag | Sivik | Kòmantè | Korespondans | Deba | Devinèt | Diksyonè & Leksik | Edisyon & Tradiksyon | Edikasyon an Ayiti, enkli pwogram bileng | Flora & Fauna | Gramè | Istwa | Endis biyografik | Entèvyou | Pyesèt | Pwezi | Pwovèb | Roman & Istwa kout | Sosyolengwistik |

Articles & Essays | Bibliographies | Jokes | Civics | Comments | Correspondences | Debate | Riddles | Dictionaries & Lexicon | Editing & Translating | Education in Haiti, and bilingual programs | Flora & Fauna | Grammar | History | Biographical note | Interviews | Sketch | Poetry | Proverbs | Novels & Short stories | Sociolinguistics |

Enfòmasyon an liy pou Elèv Ayisyen ak Pwofesè : Online information for Haitian Students and Teachers
Asosyasyon Etid Ayisyen : Haitian Studies Association
(Konferans anyèl : Annual Conference)

Kontak /Enfòmasyon : Contact /Information
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Sijè d enterè etidyan an (enfòmasyon) : Student’ subject of interest (information)
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z
20 (ven) Ane Rechèch ak Dokimantasyon, santre sou Ayiti e sou kreyòl : Twenty years of Research and Documentation focusing on Haiti and on Haitian Creole

Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti. (2èm ed. : 2nd ed., 2007) . “A look at the problem of schools in Haiti”, Abstrè: Abstract ---- Rezime anglè : English summary

 
Li ta enposib pou Ayiti ale vè lavan (nan tout domèn), epi pou n ta kite Dyaspora Ayisyen an dèyè, lè n konnen krèm Ayisyen (nan tout nivo pwofesyonèl ki epapiye nan dyaspora a). Lè nou itilize tèm “dyaspora”, nou refere a tout kote n ap jwenn anpil Ayisyen (nan peyi etranje, kominote ayisyen lòt bò dlo).  It would be impossible for Haiti to move forward (in all areas), and for us to leave the Haitian Diaspora behind, when we know the top Haitian Haitians (at all professional levels spread out in the diaspora). When using the term “diaspora”, we refer to Haitians who are everywhere (outside Haiti).
Malgre gwo avansman teknoloni jounen jodiya, majorite Ayisyen toujou rete “gaye” nan yon sans; yo pa reyèlman òganize yo sou tout fòm nan peyi etranje. Bravo pou kèk ladan yo k ap eseye fè yon travay rasanbleman (nan domèn e nan kapasite yo pou byennèt tout Ayisyen, e Ayiti)! Despite the great advancement of technology, most Haitians still remain unconnected in a way; they don’t really organize themselves (on all forms) abroad. Bravo for some of them who are trying to group themselves (in the area or capacity they can for the welfare of all Haitians, and for Haiti)!
Resamman, atravè opòtinite mwen te genyen pou te rankontre kèk etidyan ayisyen (nan inivèsite aletranje), nou te gen chans fè yon ti pale sou pwoblèm yo esperyanse depi avan yo te kite Ayiti. Mwen te tande kèk ladan avèk anpil enterè, epi nou reyalize ke pa gen vrèman yon rezo sou pye ki ta panche sou pwoblèm yo pou bay konsèy e kèk enfòmasyon kle yo ta bezwen, avan menm yo kite Ayiti.  
Recently through the opportunity I had to meet some Haitian students (at some universities abroad), we had the chance to talk a little bit on the problems facing since before they left Haiti. I heard some of them with great interest, and we realize that there really did not exist a network that would focus on their problems, counseling them and give them some key information needed, even before leaving Haiti.
Konsa, atravè ralonj wèb sa a, N ap wè nan ki mezi nou kapab non sèlman tande pwoblèm yo esperyanse, men tou solisyon yo ta pwopoze, dekwa pou lòt etidyan ayisyen pa kontinye repete menm pwoblèm yo pi devan. N ap panse a yon varyete sijè d enterè nan sans sa a ke yo menm, dapre esperyans yo, kapab ilistre ou kòmante sou yo. That way, through this web link, we are trying to see to what extent we could not only hear the problems they experience, but also the “solutions” they would propose, so that other students don’t keep on repeating the same problems later. We are thinking of a variety of subjects of interest in this way, that they themselves, according to their experience, can illustrate or comment on them.
Administratè, konseye, pwofesè ayisyen (nan enstitisyon etranje) pou kontak, enfòmasyon. Haitian administrators, counselors, professors (in institutions abroad) for contact, information.
Arasman seksyèl (Kisa pou m fè? Ki kote pou m pote plent?). Sexual harassment (What should I do? Where should I bring my complaint?).
Asirans medikal. Enfòmasyon sou lopital, klinik (atravè Sant Sante Inivèsite a)… Medical insurance. Information on Hospitals, clinics (through university health center)...
Bibliyotèk (inivèsitè, depatmantal). Youn nan resous pou fè rechèch. Nonb de tan pou pase ladan (pou fè rechèch, devwa, rankont pou travay an gwoup /diskite sou pwojè rechèch). Libraries (at universities, departments). One of the resources to do research. Amount of hours to spend in them (to do research, homework, meetings to work in group /discussing research project).
Chan d etid (major). Chwazi yon chan d etid nan inivèsite. Chwazi yon minè (anviwon 6 kou avanse nan yon domèn patikilye) nan inivèsite. Major (of study). Choosing a major in college. Choosing a minor (about 6 advanced courses in a particular area) in college.
Devwa (konprann sa pwofesè /enstriktè a mande kòm devwa, kijan li vle l fèt, e dat pou remèt li). Homework (understanding what the professor /instructor asks as homework, how s/he wants it to be done, and date to turn it in).
Dòmi. Tan pou dòmi. Ki valè li ka ye (nan moman estrès, anpil egzamen pou prepare). Sleeping. Time to sleep. How many hours can it be (in time of stress, many exams to prepare)?
Èd finansyè (enfòmasyon). Itilizasyon èd finansyè pou etidye aletranje (pou yon tan kout). Financial Aid (information). Using finncial aid to study abroad (for a short time).
Egzamen (estrateji pou prepare tout tip egzamen a tan, e ak mwens estrès). Exams (strategies to prepare all types of exam, and with less stress).
Egzamen TOEFL (egzamen obligatwa nan lang anglè [kòm lang etranje] avan etidyan antre nan yon inivèsite, kote se lang anglè ki lang enstriksyon). The TOEFL Exam (English language proficiency test).
Entegrasyon (nan peyi d akèy la, nan kilti tounèf la; pwoblèm etidyan an ka rankontre o depa (sitou si l pa t byen enfòme l avan). Integration (in the host country, in the new culture; problems the students can face at the beginning, especially if were not well-informed before).
Entèvyou (nan kad rechèch; rechèch sou tèren). Interviews (for research; field research).
Estrès (jesyon estrès ou estrateji pou jere estrès). Stress (stress management, strategies to manage stress).
Etidye an gwoup (pou etidyan ki nan menm domèn, k ap suiv menm klas). Studying in group (for students in the same area of study, who are talking the same class).
Finans (jesyon lajan bousdetid, estrateji pou byen jere l pou l pa gaspiye). Finance (managing scholarship money, strategies to manage it well to avoid wasting it).
Gwoup (travay sou pwojè an gwoup, etid an gwoup, preparasyon egzamen an gwoup). Group (working on group project, study in group, preparing for exams in group).
Imel (enpòtans pou gen omwen 3 imel, pou kontak /estoke dokiman elektowonik). E-mails (importance to have at least 3 e-mails, for contact /stocking electronic documents).
Inivèsite, kolèj kote n ap jwenn pwofesyonèl ayisyen (espesyalite yo). Bunker Hill Community College (BHCC),  FIU (Florida International University), MIT - Massachusetts Institute of Technology, UMass Boston, University of Ottawa, University of Puerto Rico (UPR)
Universities, colleges where we may find Haitian professionals (areas of specialty). Bunker Hill Community College (BHCC),  FIU (Florida International University), MIT - Massachusetts Institute of Technology, UMass Boston, University of Ottawa, University of Puerto Rico (UPR)…
Internship ak enpòtans li (Depi ki lè m dwe kòmanse panse a fè yon internship ki an rapò ak chan d etid mwen?). Internships in their importance (Since when should I start thinking about doing an internship related to my field of study?).
Kilti (respè pou lòt kilti). Culture (respect for others’ culture).
Klib Etidyan Ayisyen (nan inivèsite aletranje, kijan yo ka ede etidyan ki sot Ayiti nan kad enfòmasyon yo ta bezwen). Haitian Students’ Club (at universities abroad, how they can help Haitian students from Haiti, providing them with information they might need).
Klib etidyan. Nan ki klib mwen ka manm? Ki obligasyon pou m vin manm? Students club. What club should I be member of? What’s the obligation for me to become member?
Konpòtman (bon, move) pwofesè nan inivèsite anvè etidyan (etranje). Behavior (good, bad) of university professors toward (foreign) students).
Korespondans (ant gwoup etidyan, kolèg, etidyan ayisyen nan lòt inivèsite etranje). Correspondence (among group of students, student colleagues, Haitian students in foreign universities).
Lang (enpòtans pou metrize [patikilyèman] lang anglè, fransè, espayòl (panyòl) depi avan ou ta konplete nivo segondè). Language (importance to master [particularly] English, French, and Spanish since before completing secondary school.
Lojman (Kote m pral rete? Èske lekòl la gen yon depatman “lojman” pou ede etidyan? Konbyen sa ap koute pa mwa? Ki tip moun mwen pral genyen kòm kanmarad de chanm? Kijan konpòtman l ye? Èske l ap sot nan menm peyi, kilti avè m? Èske se yon moun ki ka koopere avè m? Èske se yon moun ki pral respekte m? Èske moun sa a nan menm chan d etid avè m? Ki oryantasyon seksyèl moun sa a? Housing (Where am I going to live? Does the school have a “housing” department to help students? How much will it cost me monthly? What type of roommate[s] am I going to have? How is his /her behavior? Is s/he from the same country, culture like me? Can this person cooperate with me? Is that someone who is going to respect me? Is this person also in my field of study? What’s the sexual orientation of this person?
Mize (visit nan mize nan kad kèk rechèch). Èske yo pre inivèsite a? Museums (visiting a museum in the case of doing some research). Are they close to the university?
Mwayèn, mwayèn total. Estrateji pou kenbe bon mwayèn [85% ou plis] tout tan pou pa pèdi bousdetid la). Average, G.P.A (Grade Point Average). Strategies to maintain a good average [85% or more] all the time in order to lose the scholarship).
Nòt (teknik pou pran nòt nan inivèsite). Itilizasyon bakòp elektwonik (ki ale sou imel ou) Notes (techniques to take note in college). Use of electronic backup (through your email).
Plent kont pwofesè k ap bay pwoblèm (ki ka koze etidyan pèdi bousdetid yo). Complaint against professors who are giving problems (who may cause students to lose their scholarships).
Prè entè-Bibliyotèk (inter-library loan). Kijan pou prete liv /dokiman nan lòt inivèsite pou fè rechèch (kote w ka itilize katdidantite etidyan w). Inter-library loan. How to borrow books /documents from other universities to do research (where you can use your student’s I.D card).
Preparasyon (de baz) o nivo segondè (kou obligatwa etidyan an dwe wè avan l konplete nivo segondè, si l gen entansyon al nan inivèsite apre). (basis) Preparation at the secondary level (mandatory courses students should take before completing the secondary level, if planning to go to college later).
Pwofesè (nivo segondè /siperyè ki mal fòme /prepare, e enfliyans sa ka genyen sou etidyan pou fonksyone nan nivo siperyè aletranje). Ill-prepared Professors (high school /college level, and the influence that may have on students to function at college level abroad).
Pwogram d Echanj (aletranje), enpòtans yo, e kijan etidyan (Etazini) ka itilize èd finansyè yo pou sa. Peyi d enterè; chan d etid enterese; lang (pou konnen davans). Enfòmasyon sou “etid aletranje” nan inivèsite kote w ye a, nan men ansyen etidyan (ki fè esperyans lan) … Exchange Programs (abroad), their importance, and how students (from the US) can use their financial aid for that. Country of interest; field of study interested in; language (to know beforehand). Information on “studies abroad” from the university where you are studying, from former students (with experience) ...
Radyo Ayisyen (sou entènèt la) ki gen pwogram edikatif  [e.g, program sou sante, edikasyon, analiz /deba politik, nouvèl, referans pou rechèch…] (Radio Tele Boston… elt). (online) Haitian Radios) with educative programs [e.g., program health issues, education, political analysis /debate, news, references for research…] (Radio Tele Boston… etc.).
Rechèch (bi, domèn, dire, dyalòg ak pwofesè, estrateji, lokalizasyon resous /biyografi, longè rechèch la). Research (purpose, area, length of time, dialog with professors, strategies, locating resources /biography, research length).
Relijyon (tolerans, respè pou kwayans, relijyon lòt etidyan). Religion (tolerance, respect for one’s belief, for other students’ religion).
Relve de nòt Ayiti (pa gen yon sistèm konpwoutarize pou etidyan ta jwenn relve de nòt li trapde), menm si yo ta gen pou peye. Transcript (there is not a computerized system for students to find their transcripts quickly), even if they have to pay for it.
Sant Rechèch (nan dyaspora) ki gen dokimantasyon sou Ayiti e Karayib la: CIDIHCA, INDIANA UNIVERSITY CREOLE INSTITUTE, LIBRERI MAPOU Research centers (in diaspora) that are equipped with documents on Haiti, and the Caribbean: CIDIHCA, INDIANA UNIVERSITY CREOLE INSTITUTE, LIBRERI MAPOU
Soutnans tèz (estrès, estrateji…). Defense of thesis /dissertation (stress, strategies…).
Solidarite ant etidyan (ki soti nan menm peyi, ki nan menm chan d etid, ki gen menm kilti, elt.) Solidarity among students (who are from the same country, who are in the same area of study, who have the same culture, etc...).
Tan (jesyon tan, ou kijan pou  jere tan pou: fè espò, etidye, fè lesiv, fè manje, fè rechèch, lwazi… Time (managing time, or how to manage to: do sports, to study, to do laundry, to cook, to do research, for leisure…
Tèz (metriz, doktora). (kijan pou seleksyone yon sijè tèz /disètasyon depi byen bonè, epi diskite ak pwofesè k ap dirije l la, estrateji pou lokalize resous bibliyografik pou rechèch la; entèvyou (anrejistre), kontak, korespondans elektwonik, rechèch sou teren, vwayaj… Thesis /Dissertation (how to choose a thesis /dissertation subject way before, and discuss it with the professor directing it, strategies to locate bibliographical resources for the research; (recorded) interviews, contacts, electronic correspondences, field research, trips…
Viza (pwosedi pou jwenn viza etidyan). Visas (procedures to obtain student’s visas).
Zanmitay (ak etidyan lòt kilti, ki sot lòt peyi, ak etidyan nan menm chan d etid; etidyan k ap suiv menm kou). Friendships (with students from other cultures, from other countries, and students in the same area of study; students taking same courses).
Zouti elektwonik pou ede ak rechèch (imel, laptop, (telefòn) pòtab, tepikòdè, USB /flash drive). Electronic tools to help with research (emails, laptop, cell phones, recording devices, USB /flash drive)…

boule  boule   boule

Koutwazi : Courtesy
E. W. Vedrine Creole Project & Online Creole Creole Publishers

boule

 Viré monté