Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

MAKAK ÈVÈ RÈV-AYE

Djok
Hebdomadaire
Le journal de la communauté antillaise
N°35 Vendredi 22 Juillet 1977

Singe

Luang Prabang, Laos. Photo © Karim Sahai, all rights reserved.

 

MAKAK ÈVÈ RÈV-AYE

Konpè Makak té rété ka an man man boua, évè madanm a'yé timoun a'y.

Zafè-la té rèd koté yo. Makak té ka planté on ti jadin manjé é, délè, Man Makak té ka chjé on tré asi tèt a'y pou i alé vann fwitaf é grinn a boua.

Min pou razè, yo té razè. Yo pa té tini on bon kouch pou yo té dômi; sé té on bouanglé Makak té fè li minm, é sé timoun-la té ka anni vlopé kò a yo adan kabann Pa minm palé bèl linj: tout moun- la té an fouinn.

On jou, Makak té rété ka koupé kanpèch pou fè chabon; i rantré a kaz a'y pi krazé ki on baton papay charèt pasé asi'y. I halé on sèk é i alé dòmi.

Makak ka révé i trouvé on koko lajan; i vin' oua. Li é fanmi a'y, yo ka rété adan on granbidim kaz hotéba. Yo té ka manjé bon vyann adan zasièt an poslèn. Yo tini dé kalité bèl linj! Adan tout kaz-la bèl bitin ka fè chyen, Makak an lè!

Dévinn a'y, sommèy a'y kou pé fap! I k a gadé alantou a'y: minm vyé kabèt-la, minm bouanglé-la, minm lodè mori la. I di i pé képouan sa kon sa. I k'alé tou vé bondyé. I pouan kouri. Lè i rivé aka bondyé, i té ésiflé, ésiflé.

— Bonjou Bondyé!

— Bonjou Makak! Ki jan sa yé koté-ou?

— Hön! Bagay-la pa gè bon.

— Min ka ki rivé'ou kon sa?

— Ebin Bondyé, pou ki rèv pa ka voué? An révé on kalité bèl ti rèv! Lè an lévé, kè an mouin fè mouin mal. Tanpi souplé bondyé!

An ka mandé ou an ti favè.

Bondyé réponn:

— Hôn! Sé pou sa ou kolé la? Ebin, pa krazé kal a'ou, pa bizouin manjé nanm a'ou an salad. Déviré a kaz a'ou é ou ké voué, tou sa ou ké révé ké fèt.

— Mèsi Bondyé!

Makak déviré a kaz a'y. Alé, i touvé sa i té bizouin! Lè labadjou kasé, Makak mété'i annaks pou i pé dòmi alèz a'y. Tout moun, pé an kaz-la ! Misyé Makak bizouin dòmi!

E! E! Douvanjou, ka i ka révé? Pou uitè, i té pou ja mò. I lévé an sikso. I pa minm tini tan woté ling a dòmi a'y asi'y. I mété kouri atè Lè i rivé owa a kaz a bondyé, tan an pyé a mon-la, i hélé:

— Misyé Bondyé, o misyé Bondyé! Pou bitin a yè la, pa la-
pinn anko!

Bondyé minm ka mò ri:

— Min ka'i tini on? Ka ki toumvasé-ou kon sa?

— Papa Bondyé, an ka rèspèkté-ou. Tou sa ou fè bon. Min pa fè rèv voué minm minm minm! An révé an té pou mò jòd-la a uitè. Alos, sèl bitin an pé di-ou: «An nou pa ka!»

Bondyé rété ka juwé an bab a'yèvè i di:

— Dakò! Rêv ka rété rèv, ou pé ké mò.

Min lapérozité chouboulé Konpè Makak. I foukan. Lè i rivé a kaz a'y, i mété'y ka kalkilé é i rivé admèt; a pa pon on kalité rèv, pon kalité monté é désann ki ké fé'y sòti anba soley cho la.

Bout

 

Bwa sek sé pou limen difé

KONPÈ MAKAK ÉPI REV-LI

Konpè makak té ka rété an manman bwa épi madanm-li épi ich-li.

Zafè-a té red koté yo. Makak té ka planté an ti jaden manjé épi, délè, man Makak té ka chajé an tré asou tet-li pou i alé vann fwitaj épi grenn bwa.

Pou maléré, yo té maléré. Yo pa té ni an bon kouch pou yo té dòmi; sé té vié kabann makak té fè li menm é sé yich-la té ka anni vlopé kò-yo adan rad kabann. Pa menm palé bel lenj: tout moun-la té an ranyon.

On jou, Makak té rété ka koupé kanpech pou fè chabon; i rantré an kay-li pi krazé ki an baton payay charet pasé asi’y. I halé an sek épi i alé dòmi.

Makak té ka révé i touvé an koko lajan; i vini wa. Li ek fanmiy-li, yo té ka rété adan an gran bidim kay hotéba. Yo té ka manjé ada zasiet poslenn. Yo té ni dé kalité bel lenj! Adan tout kay-la bel bagay ka fè chien. Makak anlè!

Dévèn pou’y sonmey-la koupé fap! I ka gadé alantou’y: menm lanmizè-a, menm vié kabann-la, menm lodè lanmori a an kay-la. I di i pé ké pwan sa kon sa. I ka alé touvé Bondié. I pwan kouri. Lè i rivé kay Bondié, i té ésouflé, ésouflé.

— Bonjou Bondié!

— Bonjou Makak! Ki manniè sa yé koté’w?

— Han! Bagay-la pa bon an.

— Men sa ki rivé’w kon sa?

— Ében Bondié, poutji rev pa ka vwé? An révé an kalité bel ti rev! Lè mwen lévé, kè-mwen fè mwen mal. Tanprisouplé Bondié!

An ka mandé’w an ti favè. An té ké lé, lè mwen révé an bagay i fè poubon.

Bondié réponn:

— Han! Sé pou sa ou kolè-a an? Ében pa otjipé kò’w, pa lapenn fè mové san. Déviré an kay-ou ou ké wè, tou sa ou ké révé ké fet pou bon.

— Mèsi Bondié!

Lè labadjou kasé, Makak mété’y annaks pou i té dòmi alez kò’y. Tout moun pé an kay-la misié Makak bizwen dòmi!

É! É! Douvanjou, sa i ka révé? Pou uitè, i té ja mò. I lévé an sikso. I pa menm ni tan woté lenj dòmi’y anlè’y. I mété kouri atè. Lè i rivé owa kay Bondié, otan an pié mòn-la i hélé:

— Misié Bondié, misié Bondié o! Pou bagay yè a, pa lapenn anko!

Bondié menm ka mò ri:

— Men sa ki ni an? Sa ka boulvèsé’w kon sa.

— Papa Bondié, mwen ka respekté’w. Tou sa ou fè bien bon. Mé pa fè rev vwé menm menm menm! An révé mwen té pou mò jòdi-a a uitè. Alos, an sel bagay an pé di’w: «Annou pa ka!»

Bondié rété ka jwé an bab-li épi i di:

— Dakò! Rev ka rété rev, ou pé ké mò.

Men lapè boulvèsé Konpè Makak. I foukan. Lè i rivé an kay-li, i mété’y ka kalkilé, é i rivé admet: sé pa pan-an kalité rev, pan-an kalité monté ek désann ki ké fè’y sòti anba soley cho a.

Bout.

Créole de la Guadeloupe

 

Traduction en créole martiniquais de 1977

crabe

Viré monté