Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Sistèm alfabè kreyòl aysyen: The Haitian Creole writing system

Emmanuel W. VEDRINE)
Otòn 2010: Fall 2010

Pati I: Part I -- Vwayèl oral: Oral vowels (I);  Senbòl AFE (Alfabè Fonetik Entènasyonal): IPA (International Phonetic Alphabet) Symbol (II); Egzanp an kreyòl: Example in Haitian Creole (III).

 

Part II: Pati II  --Tradiksyon mo [nan egzanp III] ak fraz ilistrasyon: Translation of words  [from example III] and phrases to illustrate them.

(I)           (II)          (III)

VWAYÈL ORAL: ORAL VOWELS
a             /a/           ale, mache (1)
e              /e/          ede, pare (2)
è              /ɛ/         èni, pèdi (3)
i              /i/            itilize, machin (4)
o             /o/           ogmante, taso (5)
ò             /ɔ/          òlòj, bòne (6)
ou           /u/           ouvri (7)

VWAYÈL NASAL:  NASAL VOWELS
an           /ã/           antre, van (8)
en           /ẽ /          enterè, ven (9)
on           /õ/           ons, tonbe (10)

DEMI VWAYÈL: SEMI VOWELS
u              /y/          uit, zuit (11)
w             /w/          wouze, nway (12)
y             /j/            yenyen, dyak (13)

KONSÒN: CONSONANTS
b             /b/          bote, kaba (14)
ch           /ʃ/          chèche, achte (15)
d             /d/           doute, tande (16)               
f              /f/            fouye, dife (17)
g             /g/           gade, degi (18)
j              /ʒ/          jape, ajite (19)
k             /k/           kilbite, rakèt (20)
l              /l/            lave, jalon (21)
m            /m/          mentni, klima (22)
n             /n/           netwaye, kadnase (23)
ng           /η/           ling, mang (24)
p             /p/           pale, apeti (25)
r              /ɣ/          rele, penetre (26)
s              /s/           sale, danse (27)
t              /t/            tanmen, wete (28)
v             /v/            vale, nève (29)
z              /z/           ze, egzòtasyon (30)

(1) mache: to walk. (3) èni: hernia. (4) machin: car. (5) taso: dry meat (seasoned and grilled). (6) bone: to mark out (field, land). (8) van: wind. (9) ven: twenty. (11) zuit: oyster. (13) dyak: a) deacon. b) jack (automobile). (14) kaba: a) to finish, to finish off, to put and end to. b) adj. sold out. (16) tande: a) to hear. b) to listen to. (18) degi (djegi, dyegi, gyegi): bonus, extra measure, little extra, supplement (for good measure). (19) ajite: to shake to shake up. (20) rakèt: a) racket (tennis, etc). b) prickly pear (large cactus), nopal. (21) jalon: surveyor’s pole. (22) klima: climate. (23) kadnase: to padlock. (24) mang (lanmè): mangrove. (25) apeti: appetite. (26) penetre: to penetrate. (27) danse: to dance. (28) wete: to take out, to remove. (29) nève: nervous  (30) ze: egg.

 

(1) ale: to go. Li lè pou n ale: It’s time to go. (2) ede: to help. M ap vin ede ou: I am coming to help you. (3) pèdi: to lose. Pa pèdi espwa: Don’t lose hope. (4) itilize: to use. Itilize sa a pito: Use this one instead. Machin nan anpàn: The car breaks down. (5) ogmante: to increase. Yo ogmante pri a: They have increased the price. (6) òlòj: clock. Li (fè) twazè nan òlòj nan salon on: It’s three o’clock by or according to the livingroom clock. (7) ouvri:  to open. Ou ka ouvri pòt la pou mwen silvouplè?: Can you open the door for me please? (8) antre: to enter, get in. Antre la a: Enter here. (9) enterè: interest. M pa gen oken enterè fè sa: I have no interest in doing that. (10) ons: ounce. Mete 2 ons ji nan bibon an pou tibebe a: Put two ounces of juice in the bottle for the baby. La a glise, atansyon pou pa tonbe: It’s slippery care, be careful not to fall. (11) uit: eight. Ou ka pot(e) uit pòm ban mwen silvouplè?: Can you bring me eight apples please?. Ou gen dizuit ane kounyeya, ou granmoun: You are eighteen now, you are an adult. (12) wouze: to water. Lanmou se yon flè ki dwe wouze souvan: Love is a flower that should be watered often. (13) yenyen: to mimic. Lè msye ap pale, li yenyen: He mimics when he is talking. (14) bote: beauty. Li gen yon bote estraòdinè: She’s extremely beautiful.(15) chèche: to look for. Sa w ap chèchela la a?: What are you looking for here?.Kibò ou achte li?: Where did you buy it?.(16) doute: to doubt. Mwen doute Jan ap vin demen: I doubt Jean is coming tomorrow.  (17) fouye: to dig. Chen an ap fouye yon zo: The dog is digging a bone. (18) gade: to look. Joslin ap gade nan miwa a: Joslin is looking at herself in the mirror. (19) jape: to bark. Chen sa a renmen jape: This dog likes barking. (20) kilbite: to stumble: Nou kilbite men nou pa tonbe: We stumbled but we did not fall.(21) lave: to wash. Toujou lave men ou avan ou manje: Always wash your hands before eating. (22) mentni: to maintain. Li bon pou mentni kò ou an sante: It’s good to maintain yourself in good health. (23) netwaye: to clean. Toujou netwaye kay ou: Always clean your house.  (24) ling: line.  Pa pile ling nan: Don’t step on the line. (25) pale: to speak, to talk. Tibebe a ap dòmi, pa pale twò fò: The baby is sleeping, don’t talk too loud. (26) rele: to call. Ou mèt itilize pòtab mwen an pou rele zanmi: You may use my cell phone to call friends. (27) sale: (to be) salty. Lanmè pa vante di l sale: The sea doesn’t brag that it’s salty. (28) tanmen: to begin. Ki lè ou tanmen travay?: What time do you start working?. (29) vale: to swallow. Pwason an vale zen an: The fish swallows the hook. (30) egzòtasyon: exhortation. Li tande egzòtasyon papa l: He hears his dad’s exhortation.

References

boule

 Viré monté