Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Done sou alfabetizasyon an Ayiti pa kategorizasyon

Bonel OXINÉ

Direktè pwojè :  Project director : Director de proyecto
Inivèsite Leta Ayiti State University of Haiti
Universidad Estatal de Haití
Fakilte Lengwistik Aplike (FLA)  Faculty of Applied Linguistics
Facultad de Lingüística Aplicada Done sou alfabetizasyon an Ayiti pa kategorizasyon

Photo: Courtesy EDA & IVFOSENP

LITERACY DATA IN HAITI BY CATEGORIZATION
DATOS DE ALFABETIZACIÓN EN HAITÍ POR CATEGORIZACIÓN

20 Mas 2024 : March 20, 2024 : 20 de marzo de 2024

pdf

Devwa sou Alfabetizasyon Premye Ane Lengwistik
First Year Linguistic Literacy Assignment
Tarea de Alfabetización Lingüística de Primer Año

ODYO : AUDIO
youtu.be/FRgE6nbBVKc
 Pwomosyon 2023-2027
Promotion 2023-2027
Promoción 2023-2027

© EDA & IVFOSENP
(Esperyans Dyaspora Ayisyen  The Haitian Diaspora Experience
Inivèsite Vityèl Fowòm Senlwidisid & Plis  Senlwidisid Virtual University Forum & Plus)
Foro de la Universidad Virtual de Senlwidisid y Plus

Tradiksyon (anglè, espayòl) : (English, Spanish) Translation
Emmanuel W. Védrine

Kèk Materyèl Pedagojik pou ede Pwogram Alfabetizasyon
Some (free) Pedagogical Materials (free) to help Literacy Programs
Algunos Materiales Pedagógicos (gratuitos) para ayudar a los Programas de Alfabetización

 

(•) Bilingual Education in Haiti: Theory and Practice | Edikasyon Bileng Ayiti: Teyori e Pratik.
(•) Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers. [Summary • Rezime • Sommaire •  Resumen • Zusammenfassung].
(•) Estrateji pou devlope wout Ayiti : Strategies to develop roads in Haiti.
(•) Geography, Enivironment, Flora & Fauna : Jewografi, Anviwonnman, Flòr & Fòn.
(•) Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole. 1996. 354 p.
(•) Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (Diksyonè Bileng Anglè-Kreyòl : Diccionario Bilingüe Criollo-Inglés Haitiano). 2007. 781 p.
(•) Haitian Creole (Kreyol) from colonial times to 2022 : Kreyòl ayisyen, de epòk kolonyal a 2022
(•) Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (Diksyonè Bileng Kreyòl-Anglè : Diccionario Bilingüe Criollo-Inglés Haitiano). 2017. 1148 p.
(•) Kreyol Without Toil: an introuctory course to Haitian Creole.
(•) Sechrès e aksè a dlo an Ayiti : Drought and access to water in Haiti : Sequía y acceso al agua en Haití.
(•) Sistèm Alfabè Kreyòl Ayisyen : The Haitian Creole Writing System : El sistema de escritura criollo haitiano.
(•) (woman :  novel : novela) Sezon sechrès Ayiti : Season of drought in Haiti : Temporada de sequía en Haití • Kesyon sou dis (10) chapit yo : Questions on the ten chapters • Résumé en espagñol : Résumé en anglais • Adaptasyon Sezon sechrès Ayiti pou saldeklas(vokal : vocal) Adaptation of Sezon sechrès Ayiti for the classroom : Adaptación de Sezon sechrès Ayiti para el aula • Kèk tèm nan Sezon sechrès Ayiti pou disètasyon : Some themes in the novel : Algunos temas de la novela.
(•) 50 Phrases related to canals for agriculture in Haiti : (50) Senkant fraz lye a kanal pou agrikilti Ayiti : 50 Frases relacionadas con canales para la agricultura en Haití.

REMAK (Si elèv la pran kou patikilye, mansyone repons li bay nan liy anba) : NOTE (If the student takes particular courses, mention the answers s/he gives at the bottom line) : NOTA (Si el estudiante toma cursos particulares, mencione las respuestas que da en la línea inferior).

• Relijyon elèv la : The student’s religión : Religión del estudiante.
• Dat jodi a (jou /mwa/ ane) : Today’s date (day /month/ year : Fecha de hoy (día /mes/año.
• Dat elèv la kòmanse pwogram nan : Date student starts the program : Fecha en que el estudiante comienza el programa.
• Dat chak rapò sou pwogrè elèv la : Date of each student’s progress : Fecha del progreso de cada alumno.

I. LÒT ENFÒMASYON SOU ELÈV LA : ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE STUDENT : INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ALUMNO.

 1. Non elèv la : Student’s name. : Nombre del estudiante.
   
 2. Siyati elèv la : Student’s last name : Apellido del estudiante.
   
 3. Dat nesans elèv la : Student’s DOB (date of birth) : Fecha de nacimiento del estudiante.
   
 4. Sèks elèv la : (a) fi, (b) gason : Student gender: (a) female, (b) male) : Género del estudiante: (a) mujer, (b) hombre).
 5. Komin elèv la fèt : Student’s native commune : Comuna natal del estudiante.
   
 6. Kote elèv la ap viv pou kounyeya : Where is the student living now : ¿Dónde vive ahora el estudiante?

II. OKIPASYON (AKTIVITE ELÈV LA) : OCCUPATION (STUDENT’S ACTIVITY) : OCUPACIÓN (ACTIVIDAD DEL ALUMNO).

 1. Kisa ou fè kòm aktivite pou viv? : What do you do as activity (ies) to live : ¿Qué hace como actividad(es) para vivir?
   
 2. Ki metye ou konnen? : What skills /professions do you know : ¿Qué habilidades /profesiones conoce?
   
 3. Si ou pa gen yon metye, ki metye ou ta renmen konnen? : If you do not have /know a trade, what trade would you like to know? : Si no tiene /conoce un oficio, ¿Qué ¿Le gustaría saber qué es lo que necesita?
   
 4. Kisa ou fè pou ede komin, kominote kote w ap viv la? : What do you do to help the commune, community in which you are living? : ¿Qué hace para ayudar a la comuna? comunidad en la que vive?
   
 5. (a) Konbyen moun nan fanmi w ki ka ekri non yo? • (b) Ki rive nan yon sèten ane lekòl? __ • (ch) Ki kapab ba ou leson patikilye? __.
   
  (a) How many of your family members can write their names? • (b) What happens to a certain school year? __ • (c) Which can teach you tutorials? __.
   
   (a) ¿Cuántos miembros de su familia pueden escribir sus nombres? • b) ¿Qué sucede con cierto año escolar? __ • (c) ¿Cuál puede enseñarle tutoriales? __.

III. KONESANS ELÈV LA NAN DOMÈN LEKTI AK EKRITI : STUDENT’S KNOWLEDGE IN THE AREA OF READING AND WRITING : CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE EN EL ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA.

 1. Èske ou konn ekri non ou deja? : Do you know how to write your name already? : ¿Ya sabe cómo escribir su nombre?
   
 2. Si ou kòmanse konn ekri non ou, ki moun ki te kòmanse aprann ou fè sa? : If you start writing your name, who started to teach you to do so? : Si empieza a escribir su nombre, ¿quién empezó a enseñarle a hacerlo?
   
 3. Ou kapab li chif ki ekri sou papye? : Can you read written numbers? : ¿Puede leer números escritos?
   
 4. Ou pa gen pyès pwoblèm pou ou li epi kenbe nan tèt ou yon nimewo plak machin? (a) wi, (b) non : You don’t have the problem to read and keep in mind a license plate number? (a) yes, (b) no : ¿No tienes el problema de leer y tener en cuenta un número de matrícula? a) Sí, b) No.
   
 5. San èd moun, ou kapab ranpli yon fich depo oubyen retrè nan bank? (Mande elèv la si li gen kanè bank dabò) : Without the help of someone, can you fill out a bank deposit or withdrawal slip? (Ask the student if he a bank report) : Sin la ayuda de alguien, ¿se puede rellenar un depósito bancario o un comprobante de retirada? (Pregúntele al estudiante si tiene un informe bancario).

IV. REZON KI LAKOZ ELÈV LA PA KONN LI AK EKRI : REASON(S) WHY THE STUDENT DOESN’T KNOW HOW TO READ AND WRITE : RAZÓN(ES) POR LA(S) QUE EL ESTUDIANTE NO SABE LEER Y ESCRIBIR.

 1. Kisa ki fè ou pa te gen chans ale lekòl, oubyen kontinye ale lekòl? : Why did you not have a chance to go to school, or continue to go to school? : ¿Por qué no tuviste la oportunidad? ¿Ir a la escuela o seguir yendo a la escuela?
   
 2. Èske se paran ou ki pa t vle mete ou lekòl, oswa ki pa t gen mwayen? : Was it your parents who were not willing to send you to school or did not have the means to send you to school? : ¿Fueron sus padres los que no estaban dispuestos a enviarlo a la escuela o no tenían los medios para enviarlo a la escuela?
   
 3. Èske li obligatwa pou tout timoun nan komin kote ou leve a ale lekòl, apati yon sèten laj? (a) wi, (b) non : Is it mandatory for all children in your commune to do school (be in school) at a certain age?
  (a) yes, (b) no : ¿Es obligatorio que todos los niños de su comuna / asistan a la escuela a cierta edad?
  a) Sí, b) No.
   
 4. Èske gen lekòl gratis e obligatwa nan komin ou pou tout timoun? (a) wi, (b) non : Is there free and mandatory schooling in your commune / community for all children? (a) Yes, (b) No) : ¿Hay escolarización gratuita y obligatoria en su comuna / comunidad para todos los niños? a) Sí, b) No).
   
 5. Èske se chwazi ou chwazi pa ale lekòl oubyen se mwayen an ki pa pèmèt? (a) wi, (b) non : Is it your choice not to attend school or is the means that does not allow? (a) yes, (b) no : ¿Es su elección no asistir a la escuela o son los medios que no se lo permiten? a) Sí, b) No.
   
 6. Si ou ta jwenn lekòl gratis, ou pa t ap kontan ale lekòl pou ale aprann li ak ekri? : If you were to get free school, wouldn’t you be happy to go to school to learn how to read and write? : Si tuviera que obtén una escuela gratuita, ¿no estaría feliz de ir a la escuela para aprender a leer y escribir?

V. SITIYASYON FANMI ELÈV LA : STUDENT’S FAMILY SITUATION : LA SITUACIÓN FAMILIAR DEL ESTUDIANTE

 1. Èske ou gen pitit? : Do you have children? : ¿Tiene hijos?
   
 2. Si ou gen pitit, konbyen? : If you have children, how many? : Si tiene hijos, ¿cuántos?
   
 3. Ki laj pitit ou yo (a) (si ou genyen)? : How old are (is) your children (child) (if you have)? : ¿Qué edad tienen (tiene) su/s hijos (hijo) (Si tiene)?
   
 4. Èske pitit ou yo /a gen laj pou ale lekòl? : Are your children / is your child old enough to go to school? : ¿Su/s hijo/s tiene/n la edad suficiente para ir a la escuela?
   
 5. Si pitit ou yo / a gen laj pou al lekòl, epi yo / li pa lekòl, pou kisa? : If your children are / your child is old enough to go to school, and they (s/he) / are not (is not) in school, why? : Si su/s hijo/s tienen (tiene) la edad suficiente para ir a la escuela, y no están (no está) en la escuela, ¿por qué?
   
 6. Konbyen frè ak sè ou genyen? : How many brothers and sisters do you have? : ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene?
   
 7. Konbyen nan frè ak sè ou yo ale lekòl? : How many of your brothers and sisters attend school? : ¿Cuántos de sus hermanos y hermanas asisten a la escuela?
   
 8. Si yo / li pa ale lekòl, pou kisa? : If they don’t go to school, why? : Si no van a la escuela, ¿por qué?

VI. SWÈ ELÈV LA POU LI TA APRANN PLIS TOUJOU (ALFABETIZASYON) : THE STUDENT’S WISH TO LEARN MORE (LITERACY) : EL DESEO DEL ESTUDIANTE DE APRENDER MÁS (ALFABETIZACIÓN).

 1. Kisa ou ta renmen fè apre ou kapab li ak ekri? : What would you like to do after you can read and write? : ¿Qué le gustaría hacer después de saber leer y escribir?
   
 2. Èske ou swete kontinye pwofite pwogram nan apre ou fin aprann ekri non ou? : Do you wish to continue enjoying the program after learning how to write your name? : ¿Quieres seguir disfrutando del programa después de aprender a escribir su nombre?
   
 3. Si ou gen yon asanble (legliz) ou mache, di nou kòman ou panse pwogram sa pral ede ou andan legliz : If you have an assembly (church) you’re affiliated with, tell us how you think this program will help you are in church : Si usted tiene una asamblea (iglesia) a la que está afiliado /afiliada, díganos cómo cree que será este programa ayudarle a estar en la iglesia.
   
 4. Apa ou ta renmen aprann ekri, èske ou pa ta kontan li chif an kreyòl? : Besides learning to write, wouldn’t you be happy to read numbers in Kreyol? : Además de aprender a escribir, ¿a Usted, no le gustaría leer números en kreyol?
   
 5. Kisa ou ta renmen leta ayisyen fè pou moun ki nan menm sitiyasyon avèk ou, ki pa te gen chans ale lekòl? : What would you like the Haitian government to do for people who are in a similar situation
  like you, who did not have the chance to go to school?

VII. REPREZANTASYON SOSYAL - JIJMAN VALÈ – DISKRIMINASYON : SOCIAL REPRESENTATION – VALUE JUGEMENT – DISCRIMINATION: REPRESENTACIÓN SOCIAL – JUICIO DE VALORES – DISCRIMINACIÓN.

 1. Di nou kòman lòt moun konn gade ou akoz ou pa konn ekri non ou : Tell us / let us know how others look at you because you can’t write your name : Cuéntanos / cuéntanos cómo los demás le miran porque no puedes escribir su nombre.
   
 2. Esplike nou kòman ou konn santi ou lè moun ki konn li ap rabese (imilye) yon lòt poutèt li pa konn li ak ekri : Explain how you feel when people who know to read are putting down someone who can’t read and write : Explique cómo se siente cuando las personas que saben leer menosprecian a alguien que no sabe leer ni escribir.
   
 3. Èske gen moun lakay ou, oubyen nan antouraj ou ki gade ou mal paske ou pa konn li ak ekri? : Does anyone in your home or your surrounding look down on you because you don’t know how to read and write? : ¿Alguien en su casa o en su entorno le menosprecia porque no sabe leer y escribir?
   
 4. Lè ou antre nan yon biwo pou jwenn sèvis, èske yo mal akeyi ou sou fason ou pale? : When you enter an office for service, are you poorly greeted for the way you speak? : Cuando usted entra en una oficina para recibir servicio, ¿le saludan mal por su forma de hablar?
   
 5. Si ou ap travay, pale yon ti kras sou fason patwon oubyen lòt moun yo wè ou kòm moun ki pa konn li ni ekri : If you are working, talk a little about how your Boss or others perceive you as uneducated : Si Usted trabaja, habla un poco sobre cómo su jefe u otras personas le perciben como inculto.

*

 Viré monté