Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Haitians’ presence and contribution to the society of Curaçao
Prezans ak kontribisyon Ayisyen nan peyi Kiraso

Emmanuel W. VEDRINE

Photo: Védrine Creole Project, Inc.
March 10, 2018 : 10 mas 2018

Hello the Haitian Community of Curaçao (Pais Kòrsòw1)! We intend to write The History of Haitian in Curacao, a document that’s going to acknowledge the Haitian presence in Curaçao, and in the development of the Haitian Community. In this research, we would like to interview maximum Haitians, and Haitian descents possible in the the community, and other people who know about Haitians in Curacao. So, everyone’s contribution will be important. We are trying to pass this note to maximum Haitians possible, and friends of Haitians in Curaçao. We count on you to share it with others.

 

Alo Kominote Ayisyen nan Kiraso (Pais Kòrsòw)! N ap ekri Istwa Ayisyen nan Kiraso, yon dokiman ki pral rekonèt prezans Ayisyen nan Kiraso, e nan kad devlopman Kominote Ayiyen an. Nan rechèch sa a, nou ta renmen entèvyouwe maksimòm Ayisyen, e orijin ayisyen posib nan nan kominote a, e lòt moun ki konnen sou istwa Ayisyen nan Kiraso. Donk, kontribisyon tout moun ap enpòtan. N ap eseye fofile nòt sa a bay maksimòm Ayisyen posib, ak zanmi Ayisyen nan Kiraso. Nou konte sou ou pou fè l mache.

As editors, we will respect what would appear to be private; gossips won’t find any spot in it. We want everyone to be happy when this document is published. We believe two weeks will give enough time to send us something. And if some people are late, we will always create space to add what what we find.

 

Kòm editè pwofesyonèl, n ap respekte kote prive tout moun; sètadi tout sa ki ta parèt prive, tripotay pa pral jwenn plas yo ladan. Nou vle tout moun kontan, lè dokiman sa a soti. Nou kwè nan 2 semèn n ap gen ase tan pou voye ase kichòy ban nou. E si kèk moun ta an reta, n ap toujou kreye espas pou ajoute sa n jwenn.

We would like all evangelical leaders to give us names and address of their churches, all businessmen2 to give us names of their business (if registered). It’s a way to recognize their contribution in the society, names of Haitian media (braodcast), forums... List of all problems we know the community is facing, community leaders who would like to publish their emails for contact.

 

Nou ta renmen tout lidè evanjelik ban nou non, ak adrès legliz yo, tout biznismann bay non biznis yo (si yo anrejistre). Se yon fason pou rekonèt kontribisyon yo nan sosyete a, non medya ayisyen (emisyon), fowòm... Lis tout pwoblèm nou konnen kominote a ap konfwonte, lidè kominotè ki ta renmen pibliye imel yo pou kontak.

They can send us all information to our email creoleEditions@gmail.com or via whatsApp (for people who are connected with us through this application). Patritically, E.V.

 

Yo kapab imel nou tout enfòmasyon sa yo nan creoleEditions@gmail.com oubyen fofile yo ban nou via whatsApp (pou moun ki konekte ak nou atravè aplikasyon sa a). Patriyotikman, E.V.

WORK AGENCY. Agency helping people find jobs (?).  

AJANS TRAVAY. Ajans k ap ede moun jwenn travay (?).

ECONOMIC ACTIVITIES: What Haitians do as economic activities (to make money).

 

AKTIVITE EKONOMIK: Sa Ayisyen fè kòm aktivite ekonomik (pou fè lajan).

SPORTIVE ACTIVITIES. Haitian Soccer teams; Teams that came from Haiti to play in Curaçao.

 

AKTIVITE ESPÒTIF. Ekip foutbòl ayisyen; Ekip ki sot Ayiti vin jwe Kiraso.

CULTURAL ACTIVITIES. Haitian Flag Day (May 18); Yvrose Luberisse, History of the Haitian Flag; Musical groups (Haitian djaz, dance band) coming to play in Curaçao; Carnival (parade of Haitian floats); Concerts...

 

AKTIVITE KILTIRÈL. Fèt Drapo Ayisyen (18 Me); Yvrose Luberisse, Istwa Drapo Ayisyen an; Gwoup Mizikal (dyaz ayisyen) ki vin jwe Kiraso; Kanaval (defile cha ayisyen); Konsè…

CONTACT: Keep in touch with people who can help you (with good advice), who are there for you in case of need. Give them a ring, send them an email, a text message to say hello.

 

KONTAK: Kenbe kontak ak moun ki ka ede w (ak bon konsèy), ki la pou ou an ka bezwen. Ba yo yon kout fil, voye yon imel ba yo, yon mesaj tèks pou di alo.

DIRECTORY. Business; Haitan Churches3.

 

ÀNYÈ. Biznis; Legliz Ayisyen.

INSURANCE. Sickness, retirement, health, work.

 

ASIRANS. Maladi, retrèt, sante, travay.

EDUCATION. School; Parents’ role to monitor their children’s education; Attending parents’ meetings within the schools [e.g, open house]; Problems facing in school; Help needed with homework; Volunteers who can help them during weekends in a particular place (?); Place where (young) Haiitans in Curaçao can gather (centers, social clubs (?).

 

EDIKASYON. Lekòl; Wòl paran pou voye je sou edikasyon pitit yo; Ale nan reyinyon paran nan lekòl y ale [egz, open house (reyinyon chita pale)]; Pwoblèm y ap konfwonte lekòl; Èd yo bezwen ak devwa; Volontè ki ka ede yo lè wikenn nan yon andwa patikilye (?); Lye (kote) jèn Ayisyen Kiraso ka reyini (sant, klib sosyal (?).

ENSTITI KREYÒL PALE KREYÒL KONPRANNHAITAN CREOLE NSTITUTE. Founder: Myriam Lavache. Conferences.

 

ENSTITI KREYÒL PALE KREYÒL KONPRANN. Fondatris: Myriam Lavache. Konferans.

INTEGRATION. In what way Haitians try to integrated themselves in the society of Curaçao? Do they do activities with Yu di Kòrsòw4 (who are their friends, neighbors, goers of same churh)?

 

ENTEGRASYON. Ki fason Ayisyen eseye entegre yo nan sosyete kirasolè a? Èske yo fè yon seri aktivite ak Kirasolè (ki zanmi, vwazen, moun nan menm legliz ak yo)?

INVESTMENT. In what? Investment to help during retirement.

 

ENVESTISMAN. Nan kisa? Envestisman pou ede lè (nan laj) retrèt.

SPORTS. Sportive activities in which the coummunity takes part.

 

ESPÒ. Aktivite espòtif kominote a patisipe ladan.

FORUM (Are they active /participating in some Haitian forums (informing, educating)? How do Haitians behave on these forums? In the society?

 

FOWÒM (Èske yo aktif / patisipe nan kèk fowòm ayisyen (k ap enfòme, edike)? Kijan Ayisyen konpòte yo nan fowòm sa yo? Nan lasosyete a?

IDENTITY. How do Haitians identify themselves (as Yu di kòrsòw? Children of Haitian descents? Dutch citizen? Residents of Curaçao)?

 

IDANTITE. Kijan Ayisyen idantifye tèt yo (kòm Yu di kòrsòw [pitit tè Kiraso]? Pitit desandan Ayisyen? Sitwayen olanndè? Rezidan Kiraso)?

HISTORY OF HAITIANS IN CURAÇAO. Since What year Haitians started coming to Curaçao?; President Soulouque in exile in Curaçao (for alsmost a year).

 

ISTWA AYISYEN NAN KIRASO. Depi ki ane Ayisyen kòmanse debake nan kiraso?; Prezidan Faustin Soulouque  an egzil nan Kiraso (pandan prèske yon ane).

HAITIAN SOCIAL CLUBS. (Are there any?).  

KLIB SOSYAL AYISYEN. (Èske genyen?).

BEHAVIOR. How do they behave? How do they dress up for different occasions? Do they speak loudly in public? On buses? At barbershops? At beauty solons?, etc.  

KONPÒTMAN. Kijan yo konpòte yo? Kijan yo pou diferan okazyon? Èske yo pale fò an piblik? Nan otobis? Nan kwafè? Nan salon de bote?, elt.

HAITIAN CONSULATE. Representing Haiti.  

KONSILA AYISYEN. Reprezantan peyi d Ayiti.

CONTACT.With other parts of the Haitian Diaspora (Aruba, The Bahamas, Bonaire, Bresil, Chile, French Guyana, Guadloupe, Jamaica, Canada, France, Martinique, United States [USA], Dominican Republic [D.R], St.Martin, Surinam, Venezuela, Turcs and Caicos...; Contact with people who were living in Curaçao).   KONTAK.Ak lòt kote nan dyaspora ayisyen [Awouba (Aruba), Bahamas, Bonè (Bonaire), Brezil, Chili, Giyàn Fransèz, Gwadloup, Jamayik, Kanada, Lafrans, Matinik, Mèlka [Etazini /USA], Repiblik Dominikèn [D.R], Senmaten, Sirinam, Venezyela, Zil Tik e Kayikòs ... ; kontak ak moun ki t ap viv Kiraso].
KUNUKU. Farming; Agricultural activities, business.  

KUNUKU (pwononse, «kounoukou»). Travay latè; Aktivite agrikiltirèl, biznis jaden.

FOREIGN LANGUAGE. Learning English, Spanish, Haitian Creole, Dutch, Papiamentu.  

LANG ETRANJE. Aprantisay anglè, espayòl, kreyòl ayisyen, olanndè (dutch), papiamento.

LEGALIZATON: Legal documents for immigrants.  

LEGALIZASYON: Dokiman legal pou imigran.

HAITIAN CHURCHES2. (institution).  

LEGLIZ AYISYEN. (enstitisyen).

LOCAL, HAITIAN GUEST HOUSE. (for tourists, people to stay).  

LOKAL, GUEST HOUSE AYISYEN. (pou touris, moun desann).

LEASURE (free time). What do they do during their free time; Card, domino games; Parties on the beach (grill /barbecue).  

LWAZI (pastan). Sa yo fè kòm lwazi (pastan) nan tan lib; Jwèt kat, domino; Fèt nan plaj (grel /babekyou).

HAITIAN VENDORS (open markets in Punda /Otro Banda [downtown], mostly women activities).

 

MACHANN AYISYEN (mache ouvè nan Punda /Otro Banda [santrevil], plis aktivite fanm).

HAITIAN FOOD; LOCAL CREOLE FOOD of CURAÇAO.

 

MANJE AYISYEN; MANJE LOKAL (KIRASO).

INTER-CULTURAL MARRIAGES (between Haitians and Yu di Kòrsòw, between Haitians and other ethnic groups).

 

MARYAJ-ENTEKILTIRÈL (ant Ayisyen ak Kirasolè, ant Ayisyen ak lòt gwoup etnik).

MEDIA. Radio Pwograms (broadcasting), television, Haitian Forum (Ayisyen Ini Nan Kiraso: United Haitians of Curaçao - launched on March 20, 2016). Founder: Benito Desroches [community leader, former parliamentary candidate]. Animated by: Emmanuel W. Védrine [March 2016 – March 2017], Omene (omene68@gmail.com, unionayisyencuracao@hotmail), André-Rose); Necessity to have a strong Haitian Media (one with the goal to educate, inform the community on some important points.

 

MEDYA. Pwogram radyo (emisyon), televizyon, fowòm ayisyen (Ayisyen Ini Nan Kiraso - lanse 20 mas 2016). Fondatè: Benito Desroches [lidè kominotè, ansyen kandida pou palman Kiraso]. Animatè: Emmanuel W. Védrine [mas 2016 – mas 2017], Omene (omene68@gmail.com , unionayisyencuracao@hotmail), André-Rose). Nesesite pou gen yon medya ayisyen dyanm (youn ki gen bi pou edike, enfòme kominite a sou yon seri pwen enpòtan.

PARENTS’ ROLE. Father’s, mother’s, children’ role in the house (Is it still the same the way it was back in Haiti?).   PARAN. Wòl papa, manman, pitit nan kay la (Èske se toujou menm bagay, jan sa te ye Ayiti?).

RETIREMENT PLAN. Money saved for retirement.

 

PLAN RETRÈT. Lajan ki ekonomize (ki mete de kote) pou retrèt.

PROFESSION. Title of trade /profession Haitians have.  

PWOFESYON. Tit metye /pwofesyon Ayisyen genyen.

AFTER SCHOOL PROGRAM WOGRAM FOR CHILDREN. Sports: baseball, martial arts, soccer, swimming, etc.  

PWOGRAM APRE LEKÒL POU TIMOUN. Espò: bezbòl, ar masyal, foutbòl, natasyon,elt.

LOVE RELATION. Dating; Married couple; Concubinage (common-law marriage); Common-law union (visiting relationship); boyfriend, girlfriend).

 

RELASYON LANMOU. (nan) Renmen; Koup marye; Plasay; Plasay debou; Mennaj (anmore, anmòrèz).

RETIREMENT. Retirement plan, insurance, saving enough money for retirement.  

RETRÈT. Plan retrèt, asirans, ekonomize ase lajan pou retrèt.

HAITIAN CENTER. (Does one exist?).  

SANT AYISYEN. (Èske gen youn?).

TRAINING SEMINARS FOR COMMUNITY LEADERS. (Are there any? How often?).  

SEMINÈ FÒMASYON POU LIDÈ KOMINOTÈ. Èske genyen? Chak ki lè?

RECIPROCAL GROUP-LENDING. Seven people are involved in the reciprocal lending.  

SÒL. Sòl la gen sèt men.

SOLIDARITY. How do you who solidarity toward your countrymen: do you keep in touch? Do you give a ride to friends if needed (if they are working far way, and they would give some money for gas when they get paid)?  

SOLIDARITE. Kijan nou montre solidarite a lòt konpatriyòt: Èske yo kenbe kontak? Èskè yo bay zanmi yo woulib si yo bezwen (si y ap travay lwen, epi pou yo ta ban nou yon ti kòb gaz lè yo touche)?

SOCIALISATION. Meeting with group of people (in the Haitian community, and in other communities).  

SOSYALIZASYON. Rankont ak gwoup moun (nan kominote ayisyen an, e nan lòt kominote).

HAITIAN TOURISTS. (Coming from Haiti, the Diaspora and are visiting Curaçao).  

TOURIS AYISYEN. (Ki sot Ayiti, nan dyaspora a k ap vizite Kiraso).

MONEY TRANSFER. (to support families in Haiti).

 

TRANSFÈ LAJAN. (pou sipòte fanmi Ayiti).

HEAD OF STATE VISIT. (President Michel Martelly).

 

VIZIT CHÈF LETA. (Prezidan Michel Martelly).

DOMESTIC VIOLENCE. Education that men, women needed to avoid the budgeoning of domestic violence; Moderation in the way we are talking with one another; Wisdom we needed to be used when talking.

  VYOLANS DOMESTIK. Edikasyon ki bezwen fèt lakay gason, fanm pou evite vyolans domestik boujonnen; Moderasyon nan fason n ap pale youn ak lòt; Sajès nou dwe itilize lè n ap pale.

Footnotes : Nòt de pye

  1. Pais Kòrsòw: Curaçaso in the Papiamentu language.
     
  2. Business. Wi United Constructions & Metal Services NV, Real Estates. Contact person: Manasse Inelus ucmsnv@gmail.com inelusmanasseh@gmail.com
     
  3. Among the Haitian churches in Curaçao, Iglesia Union di Kritianan (Eglise de l'Union Chrétienne) was the first one to be built. Founders: pastors Josias, Jocelyne Joseph. Brievengat Bieu, Curaçao.
     
  4. Yu di Kòrsòw: person born in Curaçao.

Note : Nòt : Hinveis

Curaçao, Netherland Antilles (N.A)

Caribbean History; Caribbean Study; Community Research; Ethnicity, Ethnic group, Ethnic Study; Haitians in Curaçaso : contribution, and history; Haitian Diaspora; Haitian Immigration; Haitian presence in Curaçao; Migrants Study.

Karibische Geschichte; Karibishe Studie; Gemeinschaftsforschung; Ethnische Zugehörigkeit; Ethnische Gruppe; Ethnische Studie; Haitianer in Curaçaso: Beitrag und Geschichte; Haitianische Diaspora; Haitianische Einwanderung; Haitianische Präsenz in Curaçao; Migranten studieren.

Histoire de La Caraïbes; Étude Caribéenne; Recherche communautaire; Ethnicité, groupe ethnique, Étude ethnique; Haïtiens à Curaçao : contribution, et histoire; La diaspora haïtienne; L'Immigration haïtienne; Présence haïtienne à Curaçao; Étude des migrants.

Online Resouces to Help Haitians in Curaçao : Resous entènèt pou ede Ayisyen Kiraso

Haiti's Super Web Directory And Diaspora
Gran Ànyè Elektwonik Ayiti ak Dyaspora

Twenty Five Years Of Research & Publications Focusing On Haiti And On Haitian Creole

Abstracts : Abstrè E. W. Védrine.

Agriculture the first target for Haiti's development . E. W. Védrine. Boston Haitian Reporter, July 2004.

Agrikilti ta dwe premye sib nan devlopman Ayiti (pdf). E. W. Védrine.

A look at the problem of schools in Haiti: comments and suggestions | Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti: kòmantè ak sijesyons. E. W. Védrine.

An Annotated Bibliography On Haitian Creole: A review of publications from colonial times to 2000. E. W. Védrine. 700 p.

A Panorama of Haitian Indian Civilization :  Yon Panorama Sivilizasyon Endyen Ayisyen. E. W. Védrine.

Articles & Essais. E. W. Védrine.

“Book of Changes: the preservation of Creole, a nuanced language ... (Research & Creative Activity, Vol. XXIII, No. 1, April 2000. Indiana University)
(by William Orem).

Chants d’Espérance (ed. 2016).

Charla Lingwista Haitiano Emmanuel Védrine na NAAM. Video. 2016 [On ”Haitian Creole  Bibliography, 200 years of publications”. Courtesy Myriam Lavache (Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann Institute of Spoken Kreyol (Curaçao) and Richenel Ansano (director of NAAM)]. Yaniek Pinedo Védrine (translator).

Dictionary of Haitian Creole Versbs With Phrases And Idioms. E. W. Védrine. 1992. 246 p

Di yon vèb, tire yon kont (From a verb to a riddle in Haitian Creole, 2nd. ed. 2006). E. W. Védrine.

Educating Haitian Youth and the Haitian Community in diaspora : Edike Jèn Ayisyen e Kominote Ayisyen nan dyaspora. E. W. Védrine.

English - Haitian Creole Bilingual Dictionary . Albert Valdman et al. 2017. 1148 p.

Rat konnen, Chat konnen, barik mantèg la sou siveyans (Rat knows, Cat knows, the barrel of lard is being watched – Rhetoric in Haitian Creole). E. W. Védrine.

Creole Food : Recipe for some Haitian Dishes | Manje kreyòl, resèt pou kèk pla ayisyen. E. W. Védrine.

Curaҫao welcomes Haiti’s President, Michel Martelly : Kiraso di bon bini a prezidan ayisyen an, Michel Martelly. E. W. Védrine.

Un certain mardi de janvier”, par Nicolas André. Boston Haitian Reporter. Mother Nature has risen up against us” (English translation : E. W. Védrine). [On Haiti’s devastated earthquake].

Enpòtans pou dekwoche yon diplòm fen etid segondè : L’importance d’acquérir un diplôme de fins d’études secondaires. E. W. Védrine.

Entèvyou ak André Vilaire Chéry : Interview with André Vilaire Chéry” (On  the evolution of Haitian Creole, post dechoukay or after February 7, 1986). E. W. Védrine. Indiana University – Creole Institute.

First Ever Kreyòl Alphabet Songs and Videos – MIT-Haiti Initiative. Michel Degraff. Massachusetts Institute of Technology.

Fowòm Moun Lazil  (L’ASILE) People Forum. E. W. Védrine.

20 Fraz Kreyòl Potomitan  : 20 Key Creole Phrases (including translations in Dutch and Papiamentu). E. W. Védrine.

Gallery : Galri (achiv foto). E. W. Védrine.

Gramè Deskriptif Kreyòl Ayisyen (Descriptive Grammar of Haitian Creole). Berde Fedexy. (edited by E. W. Védrine, et al). JEBCA Editions. 2015.

Gramè Kreyòl  VEDRINE Grammar of Haitian Creole. E. W. Védrine. 354 p.

Haiti : Goodbye to a repressive army : Babay a yon lame represif. E. W. Védrine.

Ide pou kreye yon High School Ayisyen Prive nan Boston : Idea to found a Haitian Private High School in Boston. (debate : deba). E. W. Védrine, Tony Jean-Jacques, Morel Berthold. (In memoriam of Tony Jean-Jacques [1960-2001], a great Haitian educator). 109 p.

Istwa L’Asile (Lazil), yon komin an Ayiti : The history of L’Asile (Lazil), a commune in Haiti. E. W. Védrine.

Dr Josee Védrine-Pauleus - Polymer Research Laboratory. University of Puerto Rico.

Kèk Sipètisyon nan Kilti Ayisyen : Some Superstitions in Haitian Culture. E. W. Védrine.

Kesyonnen Kilti Ayisyen pou aprann plis de li : Questionning Haitian Culture to learn more about it. E. W. Védrine.

Ki lang k ap gen batay la Ayiti : kreyòl, fransè ou anglè? | Which language will win the fight in Haiti : Kreyòl, French or English?). E. W. Védrine.

Kreyol Without Toil : an introduction to Haitian Creole. E. W. Védrine.

Haitian Creole-English Bilingual Dictionary. The Indiana University, Creole Institute. E. W. Védrine (member of editing team). 2007. 781 p.

Kritik ak Rechèch sou Pwovèb Ayisyen: revizyon e edisyon 100 pwovèb ayisyen | Critics and Research on Haitian Proverbs: a review and editing of 100 Haitian proverbs from 'You can learn Creole', by H. Ormonde McConnell and Eugene Swain Jr. E. W. Védrine.

Mouri pou libere Ayiti : Dying for Haiti’s liberation: Muriendo pa liberashon di Haiti : Spanish : Mourir pour libérer Haiti. E. W. Védrine.

October 28, International Creole Day, and what?: 28 Oktòb, Jounen Entènasyonal Kreyòl, e kisa?. E. W. Védrine.

Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti : Teaching materials for schools in Haiti. E. W. Védrine.

Mon pays: Haïti (mypar Odette R. Fombrun (traduction créole «Peyi m Ayiti»: E. W. Védrine]

Pawòl Lakay – Haitian-Creole Language and Culture for Beginner and Intermediate Learners . Frenand Léger. ed. 2018.

Petit Lexique du Créole Haïtien. (Linguistique historique : Historical linguistics). E. W. Védrine. 87 p.

Peyi m rele Ayiti (istwa) : My country is Haiti. (hitory). E. W. Védrine.

Powèm Pibliye : Published Poems (in periodicals, anthologies and books). E. W. Védrine.

Premye Etap Avèk Yon Òdinatè (First Step With Computers). Editors: E. W. Védrine, Emily Miksic, and Jean Aupont. Publisher: Eastern Digital Resources. 2007.

La réalité des nouveaux réfugiés haïtiens par Tony Jean-Jacques. (ed. E. W. Védrine).

Research & Publications (summary) : Rechèch & Piblikasyon (rezime). E. W. Védrine.

Rezo Etidyan Ayisyen – Dyaspora : Network of Haitian Students, Haiti – Diaspora. E. W. Védrine.

Selebrasyon Mwa Kreyòl : Mwa Jean-Jacques Dessalines | Creole Month Celebration: Jean-Jacques Dessalines’ Month. E. W. Védrine.

Sezon Sechrès Ayiti (Season of drought in Haiti : Temporada di sekura na Haiti [Papiamentu translation by Yaniek Pinedo Védrine; English translation by the author]), novel. E. W. Védrine. 2nd. ed. 224 p.

So many political parties, so little progress. E. W. Védrine.

Standardizing Haitian Creole : A Roundtable Discussion.  Haitian Studies Association 18th Annual Conference. October 5-7, 2006 - University of Virginia, Charlottesville, VA. Panel: M. Prou, E. W. Védrine, A. Valdman, J. Barnes-Huducourt.

Suzanne Comhaire-SYLVAIN  :  a bibliography of her publications. E. W. Védrine.

Tardiness in Foreign Language Teaching in Haiti’s Schools : Reta nan Ansèyman Lang Etranje nan Lekòl Ayiti. E. W. Védrine.

The Cultural Richness Of Haiti : an unexploited mine) : Richès Kiltirèl Ayiti, yon min ki poko esplwayte. E. W. Védrine.

The Haitian Creole Writing System : Sistèm Alfabè Kreyòl Ayisyen. E. W. Védrine.

The use of Creole in schools in Haiti (use of urban variation and the tendency to reject the rural one) - Sociolinguistics and the reality behind it. E. W. Védrine.

Ti Istwa Kreyòl : Short Stories in Haitian Creole. E. W. Védrine.

Ti Malis ak Bouki apre 12 janvye (pati II): Ti Malis and Bouki after January 12th earthquake (part II). E. W. Védrine.

Translation samples, and all we can do with documents written in Haitian Creole: Echantiyon tradiksyon, e tout sa nou ka fè ak dokiman ki ekri an kreyòl ayisyen. a. [Pwodiksyon kreyòl ekri e sipò konkrè l, grafi a], b. [ Chávez en camisa roja, Préval en camisa azúl ], c. [Douz (12) Prensip Bwa Kayiman: The Twelve Bwa Kayiman Principles], d. [Le reboisement d’Haïti, un défi politique et environnemental], e. [Curaҫao welcomes Haiti’s President, Michel Martelly], f. [Kiraso di bon bini a prezidan Ayisyen an, Michel Martelly], g. [Barack Obama’s acceptance speech], h. [Bèbè Golgota: Bouskay sitwayènte ak diyite], i. [Pierre Ericq Pierre (Ex-Premier Ministre désigné)], j. [Presidente Martelly lo kanta pa rekounda fondo], k. [ “Mouri pou libere Ayiti”, (resi /istwa kout: short story, Dying for Haiti’s liberation). Yon echantiyon tradiksyon apati lang kreyòl: A translation sample from Haitian Creole (to EnglishFrenchGermanItalianJapaneseLatinPapiamentuRussianSpanish…).], l. [Boukan dife literati ak Joël Lorquet].

Twenty cents of consciousness to become a better person : Ven kòb konsyans pou vin yon pi bon moun. E. W. Védrine.

Viv oubyen aba lame: pawòl tafya kèk ayisyen : What to do with the Haitian army?. E. W. Védrine. Boston Haitian Reporter, November 2006.

Working harder to bridge the generation gap. E. W. Védrine. Boston Haitian Reporter, March 2006.

Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti (A look at the problem of schools in Haiti, essays). E. W. Védrine.

Koutwazi : Courtesy
Védrine Creole Project, Inc.
“Educating Haitians in Haiti, and Haitians in Diaspora Network
Rezo Edike Ayisyen Ayiti, e Ayisyen nan Dyaspora”
Boston, Massachusetts (USA)

boule

 Viré monté