Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

BOUKAN DIFE LITERATI AK JOËL LORQUET:

A collection of articles & interviews

Edited by | Edisyon | Édition Emmanuel W. Védrine
© Copyright 2009
February | fevriye | février

NOTE: Atlantic Creole, Haitian Creole, Haitian Creole lexical data, Haitian culture, Haitian history, Haitian language, Haitian linguistics, Haitian literature, Interviews in Creole, Reading in Haitian Creole, Teaching materials in Haitian Creole | Créole Atlantique, Créole haïtien, Donnée lexicale, Culture haïtienne, Histoire d’Haïti, Langue haïtienne, Linguistique créole, Littérature haïtienne, Interviews en créole, Lecture en créole haïtien, Matériel didactique en créole haïtien.

INDEX | ENDÈKS

INTRODUCTION | ENTWODIKSYON

There is no doubt that you, somehow, care about all of Haiti’s problems and that you would like to do something in your power to help. Yes, you can! For many of you who did not have a chance to read the Creole newspaper Boukan, that touches on so many problems that that the First Black Republic has been confronting since birth, I invite you to do so during your spare time. We thank and salute the tireless efforts of journalist Joël Lorquet, a great contributor of this newspaper who also contributes to the development of the Haitian language.

We take this opportunity to inform you that we are also publishing online as many materials as possible (in Creole, English and French) to help schools, students, and teachers in Haiti by making these materials available to them free of charge. We encourage you to participate also in this great collective work for the welfare and advancement of Haiti our Darling.

Pa gen oken dout ke ou, yon fason yon lòt, sousye de tout pwoblèm Ayiti e ke ou ta renmen fè yon bagay nan kapasite ou pou ede. Wi, ou kapab! Pou anpil nan nou ki pa t gen opòtinite li jounal kreyòl Boukan, ki touche anpil pwoblèm Premye Repiblik Nwa a ap konfwonte depi nesans li, mwen envite w fè sa lè ou gen ti tan lib. Mwen remèsye epi salye efò enfatigab jounalis Joël Lorquet, yon yon gran kolaboratè jounal sa a ki pote kontribisyon l tou nan devlopman lang ayisyen an.

Nou pwofite opòtinite sa a pou fè w konnen n ap pibliye sou entènèt la tou otan materyèl posib (an kreyòl, anglè, fransè) pou ede lekòl, elèv ak pwofesè lekòl Ayiti kote n ap rann materyèl sa yo disponib pou yo gratis ti cheri. Nou ankouraje ou patisipe tou nan gwo konbit sa a pou byennèt ak avansman Ayiti Cheri.

Sans aucun doute, d’une façon ou d’une autre, vous vous souciez de tous les problèmes que confronte Haïti et que vous aimeriez faire quelque chose dans votre capacité pour aider. Oui, vous pouvez! Pour beaucoup d’entre vous qui n’aviez pas eu la chance de lire le journal créole Boukan, qui touche beaucoup de problèmes que confronte la Première Republique Noire dès sa naissance, je vous invite à le faire pendant vos moments de loisir. Nous remercions et saluons les efforts de l’infatigable journaliste Joël Lorquet, un grand collaborateur de ce journal qui a apporté aussi sa contribution au développement de la langue créole.

Nous saisissons l’occasion pour vous informer que nous publions en ligne autant de materiels possible (en créole, anglais et français) pour aider les écoles, les étudiants et les enseigants en Haïti en les rendant disponible. Nous vous encourageons à participer à ce grand coumbite ou travail collectif pour le bien-être et l’avancement de notre Chère Haïti.

(E. W. Védrine)

 

INDEX | ENDÈKS

Ann reflechi sou pwobl èm ewozyon an .p.98
Ann sispann gaspiye kokoye! .p.93
Apre laj 35 an .p.17
Ayiti, savann pral tounen dezè .p.96
Blag! Blag! Blag! .p.159
Blag! Krik?  Krak! .p.160
Bouke espesyal pou JoJo .p.168
Chèche konnen (ti enfòmasyon).p.131
De ti mo sou Fèt Nwèl .p.154
Dezyèm Gè Mondyal la fè yon lòt viktim .p.133
Dosye sida .p.105
Dwòg: sa nou dwe konnen. p.107
Edikasyon granmoun ak devlopman mache ansanm .p.20
Ekonomi peyi d Ayiti menase .p.31
Enpòtans travay latè .p.6
Enpòtans zye yon moun .p.16
Entèvyou: ane sa a fè boukan ven ane (1964-1984) .p.7
Entèvyou: Daniel Charles .p.89
Entèvyou: Gerard Dupervil .p.59
Entèvyou: Toussaint Desrosiers .p.65
Etazini gen pwoblèm tou .p.34
Fanm ak demokrasi .p.23
Fèt Nwèl ale, Fèt Nwèl tounen .p.155
Gadkòt ameriken sove swasanndouz Ayisyen .p.120
Hava te òganize yon seminè sou patisipasyon jèn yo nan aktivite devlopman .p.54
Jan Jak Odibon (Jean-Jacques Audubon) .p.121
Jenès : se nan men jenès la avni peyi a ye (1). p.75
Jenès 1985 : se nan men jenès la avni peyi a ye (2) .p.76
Jenès 1985 : se nan men jenès la avni peyi a ye (3) .p.78
Jenès 1985 : se nan men jenès la avni peyi a ye (4) .p.79
Jenès 1985 : se nan men jenès la avni peyi a ye (5) .p.81
Kèk bon jan konsèy pou ede moun ki gen maladi dyabèt .p.113
Kèk bon konsèy pou nou ka byen edike timoun nou yo. p.71
Kèk ti konsèy pou nou ka toujou viv an sante .p.103
Ki dwa jèn ayisyen yo genyen? .p.85
Ki espwa pou Ayiti? .p.35
Kisa eskout la ye toutbonvre? .p.83
Kisa maladi dyabèt la ye? .p.111
Kisa nou dwe fè le gen siklòn? .p.21
Konfrè nou, Poris Janbatis (Pauris Jn-Baptiste), ap reprezante jounalis yo nan K.E.P .p.25
Kout je sou peyi Venezyela .p. 43
Kout je sou pwoblèm ewozyon an .p.100
Kritike, men kritike byen! .p.29
Lanmou: kisa lanmou ta dwe ye .p.162
Lè yon moun jèn .p.85
Lèt boukan resevwa .p.165
Lodyans pou ri .p.158
Mango ayisyen ap vann nan peyi ameriken .p.101
Men dis kòmandman pou maryaj kè kontan .p.164
Mizè jèn malere .p.12
Moun ki renmen bwè kafe epi pwoblèm lanmou .p.126
Nan tout sa w ap fè, fò ou gen volonte .p.9
Nou bezwen aprann analize lavi .p.40
Nou la pi di, nou la pi rèd .p.3
Nouvèl : Labadi (Labady) .p.124
Nwèl: yon fèt y ap fete depi lantikite.p.148
Nwèl se senbòl chanjman tout bon .p.157
Nwèl! Nwèl! (1) .p.
Patisipasyon – Devlopman – Lapè .p.87
Pawòl la pale (2) .p.119
Pawòl la pale (3) .p.121
Pawòl la pale (4) .p.122
Pawòl la pale : nouvèl zen .p.117
Pestèl, yon vilaj yo bliye! .p.56
Pito koulèv pase chat .p.132
Pongongon (blag) .p.161
Pou jwenn solisyon ak pwoblèm ensekirite .p.33
Poukisa gen tout aksidan sa yo sou wout pwovens nou yo? .p.37
Previzyon pou eleksyon 1987 .p.15
PWEZI (Annou bay lanmen; Ayiti malad grav, pèsòn pa ka opere l; Ayiti mwen renmen ou; Fòk ou panse sa; Jezikri; Mèsi Seyè; Mwen pa wè pyès espwa lapè; Nwèl kanmenm; Nwèl lakay; Plante! Plante! Plante! ; Poukisa tout bagay sa yo?; Prentan!!; Se wonn jenès la; Souvni vakans Senmak; Viv Nwèl!!)
Pwoblèm anviwonnman an ap konfwonte .p.91
Pwoblèm zye kay timoun .p.17
Pwoblèm zye lakay jèn yo .p.17
Repòtaj sou peyi Venezyela .p.46
Repòtaj yon konferans sou Mouche Defas .p.42
Reyaksyon (Boukan) .p.165
Ronald Reagan monte yon dezyèm fwa sou chèz Mezon Blanch .p.118
Sa nou dwe konnen (1) .p.39
Sansousi, Sitadèl ak Ramye yon Pak Nasyonal Istorik pou nou dekouvri .p.50
Sante: men kèk konsèy pou kenbe kò nou toujou pwòp .p.102
Se yon Ayisyen moun Senmak ki te fonde vil Chikago .p.11
Sen Valanten .p.163
Simon Boliva : liberatè sis peyi Amerikdisid .p.48
Sispann bwè tafya! Sispann pran dwòg! Yon gwoup zanmi vle ede ou .p.114
Sitiyasyon fanm yo .p.28
Timoun ki pou kont yo anndan kay .p.74
Timoun yo : anmwe sekou pou timoun nan lari! .p.70
Timoun zòt bliye .p.72
Tout moun fèt pou travay .p.5
Tout travay egal travay .p.5
Vetivè se zèb ki ka ede nan batay kont debwazman .p.95
Vil Okap, yè ak jodiya .p.53
Yon rèl anmwe! prese prese avan l twò ta! .p.97
Yon ti fèy malanga sou lang kreyòl .p.12
Yon ti kout je sou Kanperen .p.58
Yon ti kout je sou sitiyasyon moun pòv nan peyi d Ayiti .p.26
Yon ti koze ak jèn yo (1) .p.169
Yon ti koze ak jèn yo (2) .p.172
Yon ti koze ak jèn yo (3) .p.173
Yon ti koze ak jèn yo (4) .p.174
Yon ti koze sou maladi wonfle .p.110
Yon ti kozman sou drapo peyi d Ayiti .p.19
Yon ti mo sou pwoblèm jounal an Ayiti .p.170
Zanmann se yon fri ki rich anpil .p.94
Zen ak lòt koze ki bon pou konnen .p.126
Zen : psst! .p.129
Zen: yon grip ki tiye moun .p.128
10 Kòmandman pou yon politik tounèf .p.18
1985, Ane Entènasyonal pou Lajenès .p.168
50 Ane depi yo te masakre yon pakèt Ayisyen nan Sendomeng .p.13

boule   boule   boule 

Viré monté