Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Zawag épi Krayib: kijan lagè-la konmansé

(Mythe améridien de la Dominique)
Dikté kréyol 2006

Hector POULLET

Okonmansman-okonmansman té tini anni Zawag.
Té tini on jennfi yo té ka kriyé Sésé.
Papa-y té di-y penga i janmé bengné adan on basen a rivyè-la lèwvwè i ni malvant a-y.
Sésé pa kouté oswa i oubliyé.
On jou i té konsa, i bengné kanmenmsa.
Adan basen-lasa té tini on Sèpan-Tètchyen.
Tètchyen-la, adan dlo-la, vini i déjennfité Sésé, i ansent-li.
Sèpan-lasa té sèpan anni lajouné, lannuit i té ka touné an nonm.
Sésé vini gwovant.
Ponmoun pa té konnèt ba kimoun.
Lannuit, Sésé té ka alé kontré nonm-la obò rivyè-la.
Douvanjou, i té ka déviré adan joupa a manman-y.
Sé la Sésé mètatè on timoun-gason.

Apré déotwa tan, Sésé woupwan labitid a-y.
I té ka alé lannuit obò rivyè-la èvè timoun-la.
Apa, Anman é Pitit té ka pwan lèz a-yo adan basen-dlo-la tout lannuit-la.
Lèwvwè jou té kay pou wouvè, nonm-la té ka wouviré sèpan épi i té ka kaché kò a-y andidan vant a Sésé.
Aprésa Sésé té ka woudéviré an joupa-la èvè timoun a-y.
Tètchyen-la andidan vant a-y.
Kifèwvwè ponmoun pa janmé vwè ahak.

Sésé té tini on frè.
Frè-la pa té ka konpwann kijanfè Sésé té ka rivé trapé grenn balata1.
Pyé balata ka pousé on bèl hotè, sé grenn pa ka tonbé tousèl a-yo.
Sésé pa té tini hach pou té koupé pyébwa, i pa té néta monté chaché sé grenn-la anlè-la .
On jou, frè-la suiv Sésé.

Lèwgadé i suiv Sésé, i vwè fi-la rivé douvan on pyé balata.
Frè-la vwè sèpan-la sòti andidan vant a sè a-y, monté adan pyé balata-la.
Rivé anho a pyébwa-la sèpan-la touné an nonm pou kyouyi sé grenn-la.
Frè-la té kòlè menm !
I désidé i ké kyouyé Tètchyen-lasa.

Onlòt jou i suiv Sésé, i atann lè sèpan-la sòti.
Avan sèpan-la té tini tan monté an pyébwa-la, i soté asi-y, i haché-y piti piti.

Sésé hélé anmwé !
Sésé kriyé alasasen !
Sésé pléré, i chigné épi i fin ranmansé dènyé mòso Tètchyen-la.
I sanblé-yo, i téré-yo, i kouvè-yo èvè fèy.

On lanné pasé.
Frè-la pasé pasi koté la Tètchyen-la té téré la.
I tann onsèl dézòd.
i vansé.
I vwè kat kawbé plen Krayib.
Sé, sé mòso sèpan Tètchyen-la ki fè sé Kwayib-la !

Prèmyé kawbé-la, sé Krayib-la té kontan vwè tonton a-yo.
Yo wousouvwè byen.
Mé sé lézòt-la pa té kontan vwè-y menm, padavwa i té kyouyé papa-yo.
Gawoulé manké lévé, kanmenmsa, sé chèf Krayib-la mété-yo dakò èvè sé chèf Zawag-la.
Yo chanjé kado épi Kwayib é Zawag viv adan lapé, lonnè é rèspé, yonnalòt, pannan bon détwa tan.
Rivé on jou, laj-la té monté asi tèt a Sésé.
Fanm-la té fini vyémoun.
I di avan i mò, sé Krayib-la té ni pou yo vanjé Papa-yo.
I di pou sa fèt té fo-yo sakrifyé on timoun Zawag.
Sé Krayib kouté Sésé.
Yo kyouyé on timoun Zawag !
Way ! way ! way ! wayayay !
Lagè-la konmansé.
I pa janmé bout !

boule boule boule
  1. Grenn balata: sa pé, dapré Misyé Karlomàm Basèt, sé grenn-lasa té sèvi sé fanm Zawag-la pou yo pa té ansent.

Viré monté