Ayiti

On the native language of Haiti and Francophonie

Emmanuel W. Védrine
 

Le développement d'Haïti passe par une prise de conscience de l'importance de la langue maternelle; ce n'est pas qu'on aille mettre de côté le français; on peut faire en sorte que les deux langues puissent cohabiter sans que l'une ne soit pas plus valorisée que l'autre. (Constel Charles)

I hope that all Haitians who are NATIVE SPEAKERS OF FRENCH carefully read this comment by Constel Charles. France has been doing a campaign in the 90's, trying to save Voltaire's language or because of its fear of losing the linguistic battle to English. This is what "La francophonie" bla bla... is all about. Nothing else!

When one asks the question: What has France done so far for the "French speaking countries" in Africa and other underdeveloped French speaking countries around the word? - I doubt Jacques Chirac would give a CLEAR ANSWER to that. At the same time, I am not doing a campaign to advocate for English either or for any other languages of the former colonial powers, but I do believe the mastery of some languages is important to put people in contact.

In fact, we the victims of colonization and of the slaves trade (over 500 years ago), have to master some of them BUT JUST AS A MEANS OF COMMUNICATION because we do need to know some of the main languages of the world today (e.g., English, French, Spanish, Portuguese, German, Swahili, Chinese... just to name a few) to communicate with more people and each language that we are able to speak is a culture that we represent and we will be able to communicate with billion of people who speak them also.

The BIG PROBLEM is: how we use language in general (to impose power, to communicate with one another, to show off, to hurt, to promote superiority). And to answer that question, we have seen that most of the so-called intellectuals and the well-to-do Haitians had used French in the past (some of them still continue to do so) more as a LINGUISTIC WEAPON to distance themselves from the rest of the population (who are the underdogs in many ways, the poor who are monolingual Creole speakers). Right there, we can analyze all the prejudices (if we want to get deeper in Sociolinguistics issues that have been created in our society) that these NEW MASTERS (replacing the formers who were White) have invented, but we know that LA MAJORITE EMPORTE in all its sense and in that way, the Creole language survives in Haiti and will survive (since MOST Haitians would voice for change at all level), a country where this native language has been mistreated for over two centuries. Also, the change must be A TOP-TO-BOTTOM one, that is it is about time that Haitian intellectuals and the those well-to-do start changing their colonial mind and think of A COUNTRY, A FLAG, A PEOPLE, A LANGUAGE, A CULTURE.

As Constel Charles suggests, we need a "prise de conscience" for that change to occur. It is not just about "language use" in our society, but also to start VOLORIZING what is ours, a whole cultural legacy. This, in a way, has inspired me to translate (to Haitian Creole and English) an interview that a Mauritian radio (in the Indian Ocean) has recently with Diane Guillemin http://www.palli.ch/~kapeskreyol/ki_nov/moris/guillemin.php where she also touches on Haiti on that issue.

"Tous les hommes sont frères" as I quote it from the title of the book by the great Hindu non-violence leader, Gandhi. I always underline that mistake "HAITI IS A FRENCH SPEAKING COUNTRY" with my pen when reading it anywhere; it's like saying in a sense, CANADA IS A FRENCH SPEAKING COUNTRY also though there's no possible comparison between Haiti and Canada (even if we were to debate on the linguistic phenomenon of DIGLOSSIA http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/messeas/diglossia/node6.html, the one that BEST describes the linguistic situation of Haiti.

boule

Sou lang matènèl Ayiti ak Frankofoni

(Emmanuel W. VEDRINE)

Devlopman Ayiti ap fèt atravè yon prizdekonsyans de enpòtans lang matènèl la; sa pa vle di pou otan n ap mete de kote lang fransè a; gen yon travay ki ka fèt kote 2 lang yo rete kòtakòt san moun pa bay youn plis valè pase lòt.1 --- Constel Charles

Mwen espere ke tout Ayisyen KI PALE FRANSÈ KÒM LANG MATÈNÈL va li kòmantè Constel Charles la ak anpil atansyon. Lafans gen yon kanpay l ap fè, ki akselere nan ane 90 yo, kote l ap eseye sove lang Voltaire la oubyen akoz krentif li genyen pou anglè pa gen batay lengwistik la. Se sa kanpay «La francophonie» an ap pwone. Anyen ankò!

Lè nou poze kesyon sa a: Kisa Lafrans fè deja pou peyi frankofòn an(n) Afrik ak pou lòt peyi soudevlope ki egziste nan lemonn? – mwen doute Jacques Chirac ta bay yon REPONS KLÈ a sa. An menm tan, se pa yon kanpay m ap fè pou defann lang anglè a nonplis, ni lòt lang ansyen peyi pouvwa kolonyal yo, men mwen kwè metriz kèk lang se yon bagay enpòtan pou mete moun an kontak.

Annefè, nou viktim de kolonizasyon e nou viktim tou de komès esklav yo (sa gen plis pase 500 ane), fò n metrize kèk nan lang sa yo, MEN JIS KÒM YON MWAYEN POU KOMINIKE, paske nou bezwen konnen kèk nan lang prensipal ki pale nan lemonn jodiya (tèlke pa e.g, anglè, fransè, panyòl, pòtigè, alman, chinwa … jis pou site kèk) pou kominike ak plis moun epi chak lang nou pale se yon kilti nou reprezante e n ap an mezi pou kominike ak plizyè trilyon moun ki pale yo tou.

GWO PWOBLÈM nan se: Kijan nou itilize lang an jeneral (pou enpoze pouvwa, pou kominike youn ak lòt, pou fè chèlbè, pou blese moun, pou pwomote siperyorite) ? E pou reponn kesyon sa a, nou wè deja ke pifò swadizan entelektyèl ayisyen ak Ayisyen ki kapab yo ta itilize lang fransè a nan tan pase (kèk kontinye fè l toujou) plis kòm yon ZOUTI LENGWISTIK pou distanse yo de rès popilasyon an (moun ki enkapab yo nan plizyè fason, klas ba yo ki pale kreyòl sèlman). Toutsuit, nou ka analize tout prejije (si nou ta vle antre pi fon nan detay sosyolengwistik) ke NOUVO KOLON sa yo, ki ranplase ansyen kolon blan yo, envante men nou konnen ke se LAMAJORITE K AP POTE VIKTWA nan tout sans e nan sans sa a, lang kreyòl la siviv an(n) Ayiti e l ap kontinye siviv (paske PIFÒ Ayisyen ta vote pou chanjman nan tout nivo) nan yon peyi kote yo maltrete lang matènèl la pandan plis pase desanzan. Anplis, chanjan ki dwe fèt la se youn ki dwe kòmanse ANWO DESANN (dewotanba), sa vle di: li lè, li tan pou entelektyèl ayisyen ak sa ki kapab yo chanje mantalite kolonyal la epi panse a YON PEYI, YON DRAPO, YON PÈP, YON LANG, YON KILTI.

Kòm Constel Charles sijere, nou bezwen yon prizdekonsyans pou chanjman sa a fèt. Ide a se pa sèlman «itilizasyon lang» nan sosyete a, men tou pou n kòmanse VALORIZE sa ki pa nou, tout yon eritaj kiltirèl. Sa, nan yon sans, te enspire m tradui (an kreyòl kou an(n) anglè) yon entèvyou yon radyo Il Moris te fè ak Diane Guillemin – http://www.palli.ch/~kapeskreyol/ki_nov/moris/guillemin.php – kote l touche Ayiti.

«Tous les hommes sont frères» (Tout moun se frè) – yon sitasyon m pran nan tit liv gran lidè non-vyolans Endou a, Gandhi. Mwen toujou souliye fot sa a tout kote m ta wè l: AYITI SE YON PEYI FRANKOFÒN; se tankou nou ta di, nan yon sans, KANADA SE YON PEYI FRANKOFÒN tou byenke pa gen konparezon posib ant Ayiti ak Kanada (menm kan nou ta gen yon deba sou fenomèn lengwistik ki rele DIGLOSI a, http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/messeas/diglossia/node6.html , ki ta PLIS dekri sitiyasyon lengwistik Ayiti a.

  1. Tradiksyon kreyòl sitasyon Constel Charles la (pa E. W. Védrine). Ref.: Fowòm «Haitian Politics» (Haitianpolitics@yahoogroups.com), mas. 2005
boule

FEEDBACK | REYAKSYON

«Mwen dakò 100%, se pou Ayisyen fè plis efò pou pale/ekri anglè ak espayòl k ap mil fwa pi itil nan tout sans. Fòk nou sispann bay tèt nou manti. Jounen jodiya pèp ayisyen pa bezwen eritaj kolonyalis ak sekèl esklavaj ke kolon yo kite pou domine nou. Realite a sèke peyi nou antoure ak lòt peyi anglofòn ak ispanofòn; li ta pi profitab si nou kab kominike ak yo pou biznis ak lòt echanj. Onètman, Ayisyen dwe divòse ak 'la francophonie.»
--- DULYSSE8@AOL.COM

«M ap mande èske nou pa tranble lè n ap di Ayiti se yon peyi frankofòn! È ske nou vrèman defini yon lang tankou mwayen efikas ki pèmèt moun kominike? Epi si se vre, konbyen nan nou ki kapab sèvi avè l? Kisa li fè pou nou lè nou sèvi avè l? Sitou jodyaa nan moman tout peyi sou ap rasanble youn ak lòt nan tèm yo rele globalizasyon an, m ap mande èske li pa ta pi bon pou Ayiti ta vin yon yon peyi anglofòn? Si n ap konsidere kantite Ayisyen ki kapab manevre lang Voltaire la, li pa pi plis pase Ayisyen ki kapab dechifre lang Tonton Sam nan. Konsa si nou pran plas nou nan mond komèsyal la, li lè pou nou ta kòmanse make pyon nan lang anglè a pandan nou pa bliye Kreyòl nou.»
--- MARDY HANS

“Hans: That is a very good point and I believe it is worth considering.”
--- M. JACQUES JONASSAINT

«Plus d'un doivent admettre avec moi, les linguistes surtout, que la langue maternelle constitue le pivot de développement d'un pays.

En Haïti, il se pose un problème majeur et qui n'est pas sans conséquence sur la société. Le français, langue seconde, quoique officielle comme le créole, langue maternelle en Haïti, n'est parlé que par 5% de la population selon les statistiqes. La majorité d'Haïtiens ne parlent, ne comprennent pas le français; ne peuvent d'ailleurs même pas l'écrire. (Je ne vais retourner sur le système orthographique français très complexe.) Chez l'enfant, l'apprentissage du langage étant fait dans sa langue maternelle, il se sentira plus à l'aise à s'exprimer. En Haïti, le français, on l'apprend à l'école. Continuer à dévaloriser le créole haïtien au profit du français, c'est se laisser faire; c'est continuer à vivre psychologiquement sous le joug de l'esclavage.

En France, l'éducation ne se fait ni en grec ni en latin quoiqu'il en soit d'origine. Au contraire, ils se sont évertués depuis  la renaissance, passant par le 17ème siècle (avec Malherbe et consorts) le 18ème siècle pour faire du français ce qu'il est aujourd'hui.

Voyons ce que dit les spécialistes sur la langue maternelle:

Langue maternelle http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_maternelle (Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre).

Dans la majorité des foyers haïitiens, la langue créole est celle qui est parlée avec l'enfant. Certaines familles haïtiennes choisissent le français, mais elles ne sont pas nombreuses; en plus, ces familles là, lorsqu'elles se trouvent dans une situation d'extrême urgence (le cas d'une averse, le passage d'un cyclone par exemple) vous croyez qu'elles vont dire taxi où vas tu? M parye avèk ou l ap di: taksi, kote w prale?

Entrez dans un bureau en Haïti, si vous ne savez pas vous exprimer dans la langue de Voltaire, attendez vous à un accueil peu chaleureux ou mauvais.  Souvent celui qui vous reçoit ne parle même pas le français voire l'écrire.

Ne soyez pas fachés contre moi. Les exemples sont nombreux.

Au plan orthographique, le termes qui suivent sont des exemples: imbecillité, mouillé; dans les deux il y a la présence de la consonne doublée, (ll). Au plan phonétique, le fil à rétordre. La consonne doublée ne se prononce pas de la même manière. Le créole joue là sa partition en nous le faisant voir: embesilite, mouye. Le créole est clair, n'est ce pas. Saviez-vous que le créole est utilisé dans des grandes Universités en Amérique pour l'étude d'autres langues?

François Malherbe est né à Caen. Le terme se prononce (kan). Autant de problèmes morphophonologiques empêchant de maitriser le français.

On ne saurait vivre dans l'isolement dans ce monde où les échanges commerciaux et autres s'intensifient de jour en jour. On a besoin de l'anglais de l'espagnol du français; bref! toutes les langues de plus en plus importantes. Cependant, il faut faire en sorte que sa langue maternelle ne soit pas mise en arrière plan.»
--- CONSTEL CHARLES.

E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com