Fanm

Joby Bernabé
 

Fanm flè ka tounen nonm an kolibri
Fanm flech ka pitjé nonm an mitan tjè
Fanm fil ka voplé nonm an pwel zié-yo
Fanm fiel ka fann fwa nonm ek an kout lang
Fanm fol ka pann tjè nonm an bout branch-yo

Um !
Fout fanm flè !
Fout fanm flech !
Fout fanm ni fil !
Fout fanm fiel !
Fout fanm fol !

Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò, um !

Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò !

Kè-
Fanm
Fanm
Fanm
Fanm

Fanm kann ka dousi nonm ek zié dou yo
Fanm ganm ka vèglé nonm ek lo fa-yo
Fanm ranm ka ranmé nonm an tout dlo-yo
Fanm lanm ka néyé nonm an dlo zié yo
Fanm flanm ka brilé nonm an dé bra-yo

Fout fanm kann !
Fout fanm ni ganm !
Fout fanm ranm !
Fout fanm lanm !
Fout fanm flanm !

Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò, um !
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò !

Fanm flo ka tounen fol pou an babiol
Fanm tref ka ped lakat pou an wa tjè
Fanm fes, voplé pézé, mi lanmoné’w mamzel !
Fanm bef ka trimen vet anba jouk nonm
Fanm feb ka chignen chenn an tout chimen, um !

Fout fanm flo !
Fout fanm tref !
Fout fanm fes !
Fout fanm bef !
Fout fanm feb !

Mé fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò !
Ay, an vérité
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò !

Dépi avan nanni-nannan
Avan prèmié jénérasion ki pran soufrans
ek délivrans
Non’w té ja ka kouri nan van
ek bétafé léternité.
Soley batzié anba an kout zié’w
Ou flanbwayé zantray lannuit
Sèpan lavi rantré nan kò’w
Simen vènen lakonésans
Ek i tété’w pa andidan’w
Nef lalin plenn anlè bouden’w
Ou pòté chay avan chay fet
Gran jou kléré dé bol jounou’w
Ou mété nonm asou latè

Ou swen an péyi
Épi chalè’w
Épi lachè’w
Épi laswè’w
Ay fanm !
Ki moun ki noz malpalé fanm
Jòdi taa anlè tè-ya ?
Ki nonm ki sé palé di fanm
San i pran tan pézé kracha’y
setsansiek fwa an fon goj-li ?
Ki fanm ki pa sé sav i fanm
Avan milan
Avan kankan
Avan pawol masibol fol
ka simen fiel ek malkadi
anba fétay lanmézon nou an ?

Um ! Fanm !
Si’w wè man sé nonmen non’w
Pawol-mwen sé an ti lafimen
ka filtré anba kannari’w
Lafimen-yan kay fè chimen’y
Kannari-ya li menm sé félé
Twa woch ou a andwa toujou la
Ou sé reldo kannot lavi
Ou sé mamel divini nonm

Um ! Fanm !
Si’w wè man sé nonmen non’w
Pawol-mwen sé an ti lafimen
Ka filtré anba kannari’w
Lafimen’w kay fè chimen’y
Kannari-ya limenm sé félé
Twa woch ou a andwa toujou la
Ou sé reldo kannot lavi
Ou sé mamel divini nonm

Pas an vérité
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò, um !
Fout fanm fò, fout !
Lè fanm fè tan fè fos pou fò !

Pou matjé teks-tala, nou sèvi létid GEREC-F liméro 2.