Travaux du GEREC-F

DICTIONNAIRE DES TITIM ET DES SIRANDANES

(Antilles-Guyane et Océan Indien)
JEUX DE LANGUE EN PAYS CREOLE

2ème partie (b)

par Raphael Confiant
 

Liste des "Titim" et des "Siradanes"

ABREVIATIONS  
K.: Cariacou
Dom.: Dominique
Gr.: Grenade
Gwd.: Guadeloupe
Guy. : Guyane
H.: Haïti
L-s.: Les Saintes
M-g.: Marie-Galante
M.: Martinique
Ma.: Maurice
R.: Réunion
Sl.: Sainte-Lucie
Sm.: Saint-Martin
Sey.: Seychelles
T.: Trinidad

 

Nous avons retenu comme critère de classement des "titim" et des jeux de mots la mise en relief (à l'aide de caractères gras dans le texte) du premier mot principal de l'énoncé.
Celui-ci peut être soit un "nom" soit un "verbe" soit un "adjectif".

Exemple : Man ni an kay tou an pèsyenn?
(Ce "titim" sera donc classé à la lettre "K").
A l'intérieur de chaque lettre, les mots principaux sont classés par ordre alphabétique.

Classement des"Titim"

A, B, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Y, Z
 

M

509.
Mwen ka maché, i ka maché ; mwen ka doubout, i ka maché?
An mont. (M.)
510.
Mwen té ka maché anlè an chimen. Yon ti nonm karé baré mwen?
Kwab. (T.)
511.
Sa ki ka maché, ki ka fimen é ki ni do'y alanvè?
An bato. (M.)
512.
Tout lo bann Madam Debasen i pandi si en mans grat?
Rézim fig. (R.)
513.
Ki il ka pòté non a on madanm janti é émab?
Marigalant. (Gwd.)
514.
Ni dé madanm, yo toujou ansanm men yo toujou adan on tjengon. Yo ka fè Sen-Fwanswa/Bastè men yo pa ka jen kontré pou fè dé tjòk. A ki yo?
Dé wou a charèt. (Gwd.)
515.
An madanm an vèw, tout yich li nwè?
Koosòl. (M., Sl.)
516.
I ni dé vyé madanm ki ka palé tout lajouné, tout lannuit?
Lanmè épi larivyè. (Sl.)
517.
Madanm kouché, misyé ka fouyé?
An fou pen. (Sl.)
518.
Madanm rété asi balkon a-y, i voyé on zasyèt blan, i pa kasé?
Kracha. (Sm.)
519.
Mwen ka lésé madanm an mwen ansent, mwen ka alé an Fwans. Tan mwen pa rètouné, i pé pa akouché?
On fizi chajé. (M-g.)
520.
Madanm kouché, mouché ka kouri?
Dipen. (Guy.)
521.
An madmwazèl épi an misyé travay tout lannuit?
Lanmè. (Sl.)
522.
Je suis dans ma maison, les ennemis passent m'attaquent. Je sors dans ma fenêtre et en voilà qui je suis prise?
Un poisson. On vienne avec les seines et ils l'ont prise. (M.)
523.
Il y a une maison qui a douze chambres, chaque chambre a trente arc boutants, il y a deux personnes qui se promènent alternativement sans se rencontrer?
Année, jour ; jour et nuit. (M.)
524.
Makintòch anho, Makintòch anba, Djab an mitan?
Dan, lang (oben Zannanna). (Gr.)
525.
Ki jan ou ka fè rèkonnèt on makonmè lè'y ka mandé'w lè?
I ka di'w : "Qu'elle heure est-elle?. (Gwd.)
526.
Ni on makonmè 50 boug dòmi èvè'y. Yo tout pasé'y. Si'w vé tann nouvèl la-sa, ola ou kay pran'y?
Adan lé-zanal (la'y péché la, sé la'w kay pran'y.) (Gwd.)
527.
Kat makoumè asou an chèz, ki mannyè yo ka fè?
Yo ka tounen chèz la. (Chèz la ni kat pat). (M.)
528.
Trant malbar si en mans pyos?
Grap rézen. (R.)
529.
Mwen malpwòp pasé ayen é man ka bo liwa an mitan bouch?
An mouch. (M.)
530.
Mama mwen tini dé manmay. Yo alé larivyè pou bengné. Yonn pa sa fwoté do lòt?
Boutèy. (Gr.)
531.
Mama mwen tini yon pil yich, i pa ka touché yo pyès?
Djèb. (Gr.)
532.
Mama mwen malad, mwen alé chaché ki é dòktè. Avan mwen wivé, dòktè i wivé?
Koko. (Gr.)
533.
Mama mwen ka koud ba tout moun èvè kò'y tou ni?
Zédjui. (K.)
534.
mama mwen jenn, i pa ka palé mé lè i vyé, i ka palé?
Pwa. (K.)
535.
Mama mwen fè yon kay, tou sa ki vini, sé kongo yon jé?
Zédjui. (K.)
536.
Mama mwen ni yon pyébwa, nou ki fwè, nou pa sa mouté ; yonn ka sòti jis laba vini mouté?
Sésé mwen. (K.)
537.
Mama mwen tini yon kay, i doubout lasou yon poto?
Yon pawisòl. (K.)
538.
Mama mwen tini yon kay, tou sa ou ké wè lasou'y sé klou?
Kosòl. (K.)
539.
Mama mwen, i té kay lanmès, i konyen pyé'y épi i viré?
Dlo lanmè. (K.)
540.
Mama mwen voyé moun o dòktè, dòktè wivé avan moun a?
Koko. (K.)
Manman voyé-m chèché dòktè, dòktè rivé avan-m?
Koko. (H.)
541.
Mama mwen abiyé, ka alé lanmès. Anni i wivé nan légliz, i tiré tout had li?
Batiman. (K.)
542.
Mama'w wété Anglitè, i voyé yon mal ba'w ; ou ouvè'y, ou touvé nadriden flo?
Banbou. (Sl.)
543.
Mama mwen ni twa gason. Tout moun ki jwenn li ka mandé nouvèl prèmyé gason a. Yo pa ka mandé nouvèl, ni dézyèm la, ni twazyèm la?
Prèmyé son lagran mès. (M.)
544.
Mon kòn enn mamzèl, li manz so trip, li bwar so disan?
Lalanp. (Ma.)
545.
Mamzèl laho simen, tout doumoun ki pase enbras so labous?
Laponp. (Ma.)
546.
En bann mamzel dan bitasyon, tout zot enz disir disire?
Pye banàn (touzour zot fey disire). (Ma.)
547.
Ena en mamzel, li sivre mwa partou me zame mo kapab anbras li?
Mo lonb. (Ma.)
548.
Mango, zabriko, sitwon, ékri sa an dé lèt?
Sa. (M-g.)
549.

Mwen ka manjé blan, déché mwen nwè?
Excrément de cochon. (M.)

550.

Mo ka manjé asi, mo ka pisé dibout, mo ka vronmi tèt anba?
Koulèv mannyòk. (Guy.)

551.
Manman mwen ni yon dra. I ka kouvè tout lèmonn la. I pa sa fini pliyé?
Syèl. (T.)
552.
Manman mwen vréyé mwen chèché sitwon ba'y anlè pyé-sitwon an?
Man ka vréyé wòch dèyè makak la é makak la ka vréyé sitwon dèyè mwen. (M.)
553.
Manman mwen tini sitèlman ti manmay, i pa sa konté yo?
Zétwèl. (T.)
Manman mwen ni tèlman zanfan, i pa sa konté yo?
Zétwèl. (M.)
554.
Manman mwen ni an chouval, i ka pòté brid tout koulè?
An zédjui. (M.)
555.
Manman mwen ba mwen an fanm, i di mwen épi an fwan pòté dlo, bwa épi manjé ba'y?
An koko. (M.)
556.
Mon manman i malad. I anvoy mwan apel per. Avan ki mwan mon'n arive, per li in fini arive?
Mon al kas koko. Ler koko in ariv ater, mwan mon ankor anler. (Sey.)
557.
Manman mwen ni an dra, i ka kouvè tout moun?
Syèl. (M.)
558.
Sa ki né di manman'y é ki pa ni ni non manman'y ni non papa'y?
An milé. (M.)
559.
Manman mwen ni an pla, i ka tonbé i pa ka kasé, i ka tonbé dan dlo i pa ka plonjé?
Papyé (oben Fèy bwa). (M.)
560.

An manman pandan i ka kouri, i ka manjé latjé'y?
Zédjui épi fil. (M.)

561.

An manman pou i viv oblijé manjé boyo'y épi bwè san'y?
Lanp a pétwòl. (M.)

562.

Manman mwen ni an ti fi, kouwòn li an pyé'y?
Grinad. (M.)

563.

Mon manman i anvoy mwan laboutik pou aste enn, sis, 0, nef...Ki mon a aste?
En sizo nef. (Sey.)

564.

Manman mwen tini yon pil ti yich. I mennen yo larivyè. Yo pa sa benyen kò yo, ni benyen yonn a lòt?
Boutèy. (T.)

565.

Manman giné zwé vyélon, tout pti blan dansé?
Marmit douri laho difé. (Ma.)

566.

Ki manman ki ka fè an ich èk yich la ka rifè'y menm mannyè a?
Laglas. (M.)

567.

Manman mwen tini yon kay ki fèt èvèk yon sèl lapòt épi yon finèt?
Fou. (T.)

568.

Manman mwen tini yon piti bwa douvan lapòt, i tini douz diféwan kalité flè?
Mwa lanné a. (T.)

569.

Manman fèmé twa fi blan adan an kay. Lè i viwé, i touvé yo touné milatwès?
Pen. (T.)

570.
Manman mwen tini yon bawi san syèk, long kon yon chimné, won kon yon boul?
Bobin di fil. (T.)
571.

Manman mwen ni yon yich, i ka fè bay tout moun, i pa sa fè pou kòy?
Zédjui. (T.)

572.

Manman mwen tini yon pil yich?
Djèb. (T.)

573.

Manman mwen fè yon kay, mété yon sèl lapòt, i pa mété pyès finèt. I fèmé lapòt la, i mété difé andidan'y, i kité'y dé jou. Lè i vini ouvè'y, i touvé'y byen bouyi?
Chabon. (K.)

574.
Manman mwen ni yon bèl dèmwazèl, i tèlman fenyan, si i pa fouyé dé dwèt li an zyé'y, i pa ka travay?
Sizo. (Sl.)
575.

Manman mwen ni yon dèmwazèl lakay li, si i pa fouwé yon dwèt li an zyé'y, i pa ka travay?
Dé. (Sl.)

576.

Manman mwen ni yon bèl dèmwazèl blan. Lè i ka antré légliz, i ni pou i tiwé tout had li?
Batiman a vwèl ki ka antré an lawad la tiwé vwèl li. (Sl.)

577.

Manman ganyen oun ti kay, si-l té blanchi andidan kòm andéyò, nèg nwa t-a touyé-l?
Kòk. (H.)

578.
Manman mwen ni yon kay. I ni an ti gason wotè sa. I plen tout kay la?
An lanp. (Sl.)
579.
Yon manman plen yich, i pa ni dra pou yo?
Jomou. (Sl.)
580.
Manman wèsté lòt péyi, i wi ba'w?
Zéklè. (Sl.)
581.
An manman ni an jenn fi lakay li, si i pa ba'y an gojèt, i pa sa travay?
An karaf. (Sl.)
582.
Manman mwen ni an chouval, sé bwid blan i ka pòté?
An zéjui ou mété an ti bren fil blan adan. (Sl.)
583.

Manman mwen ni an fi blan. Tou sa ki ni asou latè i ka pwan?
Papyé ékrivil. (Sl.)

584.

Manman mwen wété Langlitè. I voyé yon zasyèt blan pou mwen, i pa kasé ; mwen maté'y adan an bay dlo, i kasé?
Yon papyé ki tonbé an dlo. (Sl.)

585.
An manman, lè i faché, tout yich li chanjé ; lè i dè bòn imè, yich li tou ni?
Larivyè. (M.)
586.
Manman mwen plen rad kabann pou li mété yich li kouché. Sé atè i ka mété yo?
An pyé jiwomon. (M.)
587.

Ni an manman ki ka fè yich. Toupandan i ansent, i ka fè kabann, o moman pou i akouché, i ka akouché atè?
Jiwomon. (M.)

588.

Ni an manman ka voyé yich li toupatou ; lè i mò, tout yich li ka mò?
An pyé fig. (M.)

589.

Manman mwen ka bat mwen tout lannuit?
Lanmè. (M.)

590.

Ni an manman ka fè dé zanfan, yo tout sòsyé?
Piman. (M.)

591.
Manman mwen ni an chapo, i ka sèvi tout yich la?
An jouk bèf. (M.)
592.

Manman mwen ni an pyébwa an kay li yo ka kriyé f. m. g.?
Fwomajé. (M.)

593.

M-sé manman mil timoun ; m-pòté kouwòn mwen sou tèt mwen?
Grènad. (H.)

594.

Manman mwen genyen on pitit ; li pa janm sòti déyò?
Kabann. (H.)

595.

Manman-m gen twa piti ; si youn pa la, lòt dé yo pa ka sèvi?
Wòch difé. (H.)

596.

Manman-m gen twa pitit. On jandam vin pou-l arété yo. Youn fonn, youn antré nan tè, youn di : s'ou kapab, vini arété-m?
Van, pipi, poupou. (H.)

597.

Manman-m gen on jaden kann ; li raché youn ladan n ; pou m-wè koté-l té raché la, m pa ka wè-l?
Chévé. (H.)

598.

Manman touyé yon kochon, i sòti isi l-alé Nou-Yòk. Kan li tounen, i jwenn mak san menm koté?
Sann difé. (H.)

599.
Manman-m gen on jaden bannann mélé ansanm avèk masòk. Li voyé-m al pran on grenn bannann, m-pran on grenn masòk. Lè-m tounen, li di-m al mèt grenn masòk la nan plas li pou-m pran on grenn bannann. M alé. M pa jwenn koté m-té raché-l la?
Chévé. (H.)
600.

Manman-m voyé on ti malèt rad ban mwen. Tout tan m-ap rétiré rad, m-jwenn pi bèl rad?
Chou. (H.)

601.

Manman-m mouri lontan lontan ; kou m-parèt, m wè koté li té antéré ya?
Fouyé difé. (H.)

602.

Manman-m gen on vwati ; tout tan l-ap kouri, ki sa k-ap volé dèyè-l?
Pousyè. (H.)

603.

Manman mwen ni an kòk, lè i chanté difé ka sòti an bouch li?
Fizi. (H.)

604.

Manman mwen voyé mwen adan on mézon, mwen pasé douz mézon avan mwen rivé la. La mwen rivé, mwen jwenn twa twa?
Twa wòch difé. (Dom.)

605.

Manman mouri pa rapòt yon ti mouchwè blan. M-pa kapab alé antèman-l?
Vwèl batiman. (H.)

606.

Manman mwen tini on piti tou, sé papa tou sèl ki ka jwé adan?
Séri. (L-s.)

607.
Manman gangnen yon jaden pwa-d-chous. Volè pasé ladan. I raché twa-san-katrè-ven-dis pyé. Li fè yon an ponmné ladan, li pa janmen wè koté li raché?
Chivé'w. (H.)
608.

Yon manmzèl ki kalé lanmès. Kon i rivé an lapòt légliz, wòb li tonbé asou'y?
Batiman a vwèl ki ka antré an lawad tiwé vwèl li. (Sl.)

609.

I ni an manmzèl, tout kò'y an vè mé tout fidji'y an blan?
Bwapen. (Sl.)

610.

En manmzel i travers dann galaber, son rob zépin i désir pa?
La briz. (R.)

611.

manmzel zamé i sépar, soman en mo la asé pou sépar azot?
La lev. (R.)

612.

Enn manmzel bordaz somen, tout domoun i pas, i tat son tété?
Pyé papay. (R.)

613.

Mwen lé en manmzel rouz, mwen lé asiz dann en fotey ver, nana en bononm bren i tyen amwen?
Frez. (R.)

614.

Enn pti manmzel bordaz somen, kan li lev son rob, d'sou lé roz?
Pyé tomat. (R.)

615.
Manton pann kò?
Tuil. (M.)
616.

An manyòk ka plen an barik?
An dé dwèt. (M.)

617.

An ti manyòk ka plen an bay?
An dé dwèt. (M.)

618.

On manyòk ka plen on bay?
On chandèl ki limé dan on kaz. (M-g.)

619.

Manz nwar, rann rouz?
Fizi. (Ma.)

620.

Manz par vant, rann par ledo?
Rabo. (Ma.)

621.

Touzour li manze, zame li avale?
Moulen kàn. (Ma.)

622.

Dé vyé manzèl ka babiyé nuit kon jou?
Larivyè épi lanmè. (M.)

623.
An manzèl ka suiv mwen toupatou é mwen pa pé rivé bò'y?
Lonbwaj mwen. (M.)
624.

En maren i ekri son paran toultan i an mars. Ler i ater i pa ekrir?
Latras en bato i disparet de ki sa bato i aret marse. (Sey.)

625.

Pourquoi les marins-pêcheurs ont-ils beaucoup d'enfants?
Ils sont toujours sur la mer (sur la mère). (Gwd.)

626

Mo ena en gran bann marmay ; soley leve zot kasyet, soley kouse, zot sourti?
Zetwal. (Ma.)
En bann marmay i get amwen soley kousé, tel soley i lev, zot i kasyet?
Zétwal. (R.)

627.

Mo mars dan en pti simen, zame mo va poze, zame mo va tourne?
Larivyer. (Ma.)

628.

Touzour li mars latet anba?
Koulou soulye. (Ma.)

629.

Mo marse, li marse, mo arete, li marse?
Mo mont. (Ma.)

630.

Mo chèf mason, a mizou mo ka maché, mo ka masonnen?
Poulbwa.(Guy.)

631.

Un Maure dit à son cheval maure, si tu mords ton mors, tu seras mort?
Il s'agit d'un homme et d'un cheval du pays maure. (M.)

632.
Mwen mawon dizui mwa. Lè yo pwan mwen, sé épi bab mwen yo maré mwen?
Kann. (M.)
633.

An mèl asou twa lilèt?
Twa wòch difé. (M.)

634.

An mèl nwè asou twa montay?
An kannari asou difé. (M.)

635.

Men mwen ni on biten, sé pou menyen tèt pou'y bay lè?
Laklé. (Dom.)

636.
Menas doumoun, napa koze?
Ledwa. (Ma.)
Mi ménas, mé mwen lé pa kapab kozé?
Lo dwa. (R.)
637.

Mete, leve, tape?
Sey soulye nef. (Ma.)

638.

Combien de mètres pour avoir un enfant?
Deux sangs deux mètres (deux maîtres?). (M.)

639.

Combien de mètres et de centimètres faut-il pour former un enfant?
Il faut s'y mettre à deux. (M.)

640.
En mézon na plizyer zétaz, persòn i abit pa anndan?
Banbou. (R.)
641.
Tou piti man tou piti, man ka plen an mézon?
An lanp. (M.)
642.

Ni an gran mézon, tout bèf ki antré adan kasé kòn yo, tout jinis ka gadé ta yo?
Légliz. (M.)

643.

Man ni an mézon asou vennsenk échivo?
An parapli. (M.)

644.

Man ni an mézon plizyè étaj ki pa ni lapòt ni finèt?
An banbou. (M.)

645.

Mézon plen, tjuizin plen?
Lafimen. (M.)

646.

Tèt a milat asi janm a béké ka anpéché'w kasé janm a on nwè?
Zalimèt. (M-g.)

647.

Yo ka di fo pwotéjé lé minè. An ni senk gason, sé tala ki pa minè la an ka pwotéjé. Ki travay an mwen?
Koutiryé. (Gwd.)

648.

Si sé pa té mini minèt, pandi pandèt, vini vinèt, sé manjé domi dominèt?
Kochon, nonm, mango. (M.)

649.
An misyé ka pòté an mézon asou do'y?
An tòti (oben an kalmasonn). (M.)
650.

Misyé ka pisé anlè, madanm ka paré anba?
An kafityè. (M.)

651.

An misyé ka kouri dèyè madanm li pou tjébé'y, i pa ka pwan'y?
Solèy épi lalin. (M.)

652.

Mo mizir en latwèl, zame mo trouv so lafen?
Mo mars dan gran simen. (Ma.)

653.
Mo isi, mo laba?
Wèy. (Guy.)
654.

Yon fè yon vivan pasé larivyè. Fwi a té bon, rasin té ankò pli bon. Lapawòl dè Dyé ki tjuit manjé?
Sé vivan ki vini pou pasé larivè ; larivyè té gwo, i wè an bèf ka pasé, i janbé anlè do bèf la, i fè tè. I jwenn an pyé kouwasòl, i manjé kouwasòl. Lè i désann, i jwenn lòt mòso dyaman anba pyé a. I pasé bò légliz, i jwenn an kochon épi dis piti'y. I tjwé yo. I antré an légliz la ; i jwenn fèy papyé ; i woti yo. (Sl.)

655.
An ka fè dé vivan pasé an rivyè?
Un mors de cheval. (M.)
656.

A quel moment peut-on mettre "la" ou "une" devant un genre masculin?
Quand il s'agit de la sentinelle. (M.)

657.

Man ni an ti mòn, pèsonn pa ka rivé monté'y, an bèf monté'y?
Lang bèf la ka rivé rantré an nen'y, ta'w pa ka rivé. (M.)

658.
mòn kontré, pentad volé?
Pété. (H.)
659.

Sa Mondyé mété nan monn?
Tout chòz. (M.)

660.

En monmon nana zanfan, le pagn lé fané partou, zanfan lé touni?
Sitrouy. (R.)

661.

Tous lo monmon, lo pti i kri?
Zanbrovat. (R.)

662.
Pourquoi monsieur Cola ne peut-il avoir d'enfants?
Paskè man Kola mèt Kòk a Kola adan on boutèy. (Gwd.)

663.
Mon annan en mont ki marse, selman zanmen i arete?
Leker. (Sey.)
664.

Mont ou sou kouch ou bouk ou tou?
Ta montre est sur ta couche, ta boucle aussi. (Gwd.)
(Jeu de mots utilisé par les Guadeloupéens pour se moquer des Martiniquais et de leur créole)

665.

Dé vann déryer la montagn?
Zorèy. (R.)

666.

Ant dé montagn enn pti bononm i balans?
La pip. (R.)

667.

Lekel montanny ki napa désant?
Laz. (Sey.)

668.

Mon monte, mon desann, personn pa kapab atrap mwan?
Laroul. (Sey.)

669.

Lekel ki monte, zanmen i désann?
Nou laz. (Sey.)

670.
Mor kondir vivan?
So mor souval. (Ma.)
671.

I mor pour son lekay me son lavyann pa servi?
Kare. (Sey.)

672.

Mòr ka pòté vivan?
Kannon (to ka tjwé roun pyébwa pou fè roun kannon). (Guy.)

673.
J'ai vu le vivant porter le mort ou le mort porter le vivant?
Une rivière. (Gwd.)
674.

Moulen marse kat fwa par zour?
Labous. (Ma.)

675.

An pasé on koté, an kontré dé moun. On bèl jenn ti zouti é on vyé fanm. An di bonjou. Men bèl ti fanm la pa réponn. Poukwa?
Sé on pyé pwa-di-bwa. Lè'w soukwé'y, pwa vèt pa ka fè ayen, sé pwa sèk ki ka réponn. (Gwd.)

676.

moun anler, dann fon lé malad i vyen dòn koud'men, i vyen soulaz aou. Dé anler lé malad, dé anba i gengn pa soulazé?
Out men ek out pyé. (R.)

677.

En moun na set zanfan. Kat i mars, dé lé mor, enn lé fou?
Bef. (R.)

678.

Poukwa moun lontan té ka fè onlo timoun?
Davwa, an tan la-sa, pa té ni dòt distraksyon. Pa té ni kouran alò yo té kay dòmi bonnè. (Gwd.)

679.

Ki moun ki ka gadé kòy nan an glas épi ki pa ka wè adan'y?
An avèg. (M.)

680.

Ki biten on moun ka mandé'w pou di'w ba'y tibwen é, an menm tan, sé non a on komin?
Pèti-bou. (Gwd.)

681.

A ki moman on moun ka vrè grenn a papa'y?
Lè'y ka manjé papay. (Gwd.)

682.
moun ka benyen anba an douch, an sèl ka mouyé?
An fanm ansent. (M.)
683.

Mo zet mo mouswar dan dilo, zame mo kapav mouy li?
Fey sonz. (Ma.)
Mon mouswar dann lo, zamé lé mouyé?
Fey sonz. (R.)

684.
Ki sa mousyé la ki amen so lakaz laho so ledo?
Kouroupa. (Ma.)
685.

Ki msye ki port pli gro sapo?
Sa ki annan pli gro latet. (Sey.)

686.

Lekel mwan ki pli vye?
Zanvye. (Sey.)
(En créole seychellois, zan signifie "gens)

687.
Lekel mwan ki port non en fir?
Me. (Sey.)

N

688.

Nabi, napa kilòt?
Kankarla. (Ma.)
Na palto, na pwen kilot?
Kankrola. (R.)

689.

Pourquoi ne faut-il jamais nourrir un nain?
Parce qu'il devient un nain gras (un ingrat). (Gwd.)

690.
Le jour de ma naissance est le jour de mon emprisonnement, le jour de ma mort celui de ma liberté?
An bwa zalimèt. (M.)
691.

Seval blan Napoleon, ki kouler ti ete?
I ti blan. (Sey.)

692.

Pourquoi Napoléon ne mangeait-il pas de biscuits?
Parce qu'il avait perdu la bataille de Sedan (/de ses dents). (Sm.)

693.

Je suis né sans cervelle, pétri d'esprit, pour connaître mes savoirs, il faut lacher mon chien?
An fizi. (M.)

694.

Né vert, blanchi dans la grandeur, créolisé (nettoyé) dans la savann, domestique dans la maison?
Koton. (M.)

695.

Mwen vè, solèy blanchi zantray mwen é mwen ka sèvi jis asou lotèl?
Koton. (M.)

696.

Mwen nwè, pwòp jou lanmò mwen, mwen ka touvé mwen blan?
Kochon. (M.)

697.

Nèg nwa fè bouyon blanch?
Savon. (H.)

698.

Nègès a Dèdin sèklé ak dé manch wou?
Poul. (H.)

699.
Analyser le mot nègre?
Nom commun masculin singulier signifie "mauvaise race. (M.)
700.

Nègrès ka jwé vyolon, pandan tout ti bétjé ka dansé?
Kannari diri asou difé. (M.)

701.

Prèmyé an mwen sé on nonb. Dézyèm la, sé doub a prèmyé la. Tout an mwen sé on gran péyi a lazi.
End. (Gwd.)

702.

nonm malad kouché lopital, yo ka palé di an péyi, ki péyi?
Litali ("Lit à "lit). (M.)

703.

Yon ti nonm épi yon ti fanm sali yon dra?
Plim èvèk papyé. (T.)

704.

Piti nonm gran lèspri kondui pa an chyen?
Fizi. (M.)

705.

Ni an nonm ki ka alé o gran galo asou chouval li?
Mèl nwè. (M.)

706.

Nonm pa nonm. Nonm palé tankou nonm?
Radyo. (H.)

707.
Mwen sé youn nonm byen won. Mwen pòté chèmiz mwen byen kout, mwen pasé pa fènèt, é mwen tonbé vip!
Kokoyé. (H.)
708.

Sa dé nonm ka fè, dé fanm pé pa fè?
On labé ka konfésé'w. (M-g.)

709.
On nwa détenn mil blan?
Dyondyon. (H.)
710.
Mo nwar dan mo boner, mo rouz dan mo maler?
Sevret. (Ma.)
Mo lé nwar dan mon boner, mwen lé rouz dan mon maler?
Sévret. (R.)
711.

Piti nwar bat gran nwar?
Piman. (Ma.)

712.

Twa pti nwar get vant zot manman bourle?
Lipye marmit. (Ma).

713.

Kat nwar aport en gro nwar ; kat nwar napa transpire, gro nwar ki transpire?
Bouden laho gri. (Ma.)

714.
Tou so nwar mo papa zot lipye tort?
Lisyen fizi. (Ma.)
715.

Mo ena en pti nwar kana pa met li so langouti, li napa travay?
Goui bizwen difil pour koud. (Ma.)

716.
Tou nwè man nwè, man ka abiyé louwa.
An fè. (M.)
717.

An nwè, ou ka mété dis chosèt nwè nan an bwèt épi dis chosèt blan nan menm bwèt la, konben chosèt pou pwan omwens pou abiyé?
Twa. (M.)

718.

Pli i nwè, pli fo'y bèl?
Fè. (Sl.)

O

719.

Kat ofisyé ka paré anba oun parasòl?
Tété bèf. (Guy.)

720.

Quel est l'oiseau ki pasé nan an koulé san lonbraj?
Solèy. (M.)

721.

Kel onm ki ankor an vi me ki fin trouv son lanterman?
En zonm ki fin ganny koup an parti son lekor : par ekzanp son lipye. (Sey.)

722.

Oswè, mwen ka mété an bay dlo douvan lapòt mwen, demen maten, man pa ka touvé'y?
Zétwèl. (M.)

723.

Qui sont les ouvriers qui ont construit la femme et qui l'ont mal construite?
Bouché a ki mal senyen'y, tanè a ki kité an bouchon pwèl an mitan'y, chawpantyé a ki mété twou klosèt la two pré twou kabiné a. (M.)

724.

Qu'est-ce qui est ovale, entouré de poils, dès qu'on rentre dedans, ça jette quelques gouttes d'eau?
Les yeux. (M.)

P

725.

Pagani sèk manjé oun poul sèk asou oun bwa sek?
Zalimèt, tabak ké pip. (Guy.)

726.

Mi fé pagn, mon zanfan i dor pa dan?
Sitrouy. (R.)

727.

Mwen ni an ti pak ki ni an bèf ki byen baré?
Lang an bouch. (M.)

728.

Dis pandi ka dégajé yon bouwo?
Dis dwèt. (Gr.)

729.
Papa isit mé i palé a Lonn?
Yon lèt (oben lafimen èvèk difé). (T.)
730.
Papa mwen ni an mézon tout'an finèt, i ni an sèl lapòt?
An nas. (M.)
731.
Papa mwen ni an magazen, tou sa ki andidan'y i brilé, tou sa ki an déwò'y i nèf?
An pip. (M.)
Papa mwen tini yon magazen, tout adan'y brilé èvè tout déyò'y nèf?
An pip. (K.)
732.

Papa mwen andidan, bab li déwò?
Lafimen. (M.)

733.
Papa mwen tini yon kòk, chak fwa i chanté, difé ka sòti?
Fizi. (T.)
734.
Papa mwen jété yon bawi mi an lakou'y. Lannuit ou ka wè yo, lajouné pa tini yonn?
Zétwal. (T.)
735.

Papa mwen tini yon pyé piman. Jan kay li pa ka manjé mé jan déwò ka manjé?
Fi li. (T.)

736.

Papa mwen isit, bab li a Lonn?
Lafimé. (Gr.)

737.

Papa mwen gwondé, a Lonn tann?
Tonnè. (Gr.)

738.

Papa mwen ba mwen yon chouval pou mwen monté. Fòk sé asou latjé'y mwen monté?
Pip. (M.)

739.
Papa mwen gen san pen, san nonm manjé ladan'y?
Piman. (K.)
740.

Papa mwen ni an kochon douvan lapòt li. Lè i vini pou tjwé'y, li twapé kochon an vid andidan'y?
Banbou. (Sl.)

741.

Papa mwen rété lòt péyi, i griyé. Manman mwen sav tou sa i di?
Zéklè. (Sl.)

742.
Papa mwen ni an ti gason, tout anba kamizòl li sé bouton. S'ou pa lévé kamizòl li, ou pa sa wè'y?
Mi. (Sl.)
743.
Papa mwen wété adan an péyi, i voyé yon bawi ba mwen. Tou sa mwen fè pou mwen ouvè'y, mwen pa sa ouvè'y. Mwen pwan an touyè, mwen pa sa ouvè'y?
An zé. (Sl.)
744.

Papa mwen ni twa gason lijitim, sé mwen ki léné parmi. San mwen, i pa ka gen lavi yo?
Twa wòl moulen. (M.)

745.

Papa mwen gangnen dé timoun, yo fèmen adan yon sèl kalòj. Yonn pa janm wè avè lòt?
Lajounen ak lannuit. (H.)

746.
Mon papa pikpik, mon monmon kolkol, amwen zoli zanfan?
Jak. (R.)
747.

Papa-m gen on magazen plen vyann?
Simityè. (H.)

748.

Papa-m gen on magazen vyann ki pa janm gaté?
Lanmè. (H.)

749.
Papa-m gen on chwal ; li fèmen n anndan on kay, ké li parèt déyò?
Lafimen difé. (H.)
750.
Papa-m gen on jaden bannann ; lè m-al lajounen, m-pa jwenn anyen ; sé lè m-al lannuit m-jwenn?
Zétwal. (H.)
751.

Papa mwen té an Fwans, i voyé on ti bèf pou mwen pa ké a-y?
Pip. (Gwd.)

752.

Papa-m gen on kay ; li bati sou on sèl pyé?
Dyondyon. (H.)

753.

Papa-m gen diz-an dépi-l mouri épi l-ap fè lagè?
Pkan. (H.)

754.

Papa-m mouri ; pou tèt on ti mouchwa m-pa ka alé?
Vwal batiman. (H.)

755.

Yè bomaten, papa mwen tiwé yon koul fizi dan kaz li. Tout moun ki té an péyi la sourpwann?
Lowaj. (Dom.)

756.

Quel est le paradis de la terre?
La femme. (M.)

757.

Roun sèl parasòl ka paré sis moun?
Bèf ké so tété. (Guy.)

758.

Nou sorti Pari pou nou al Marsey. Ti annan de per, de fis. Konmyen personn ti annan?
Twra personn : en papa, son piti e garson son piti. (Sey.)

759.
Sans moi, Paris sera pris?
Tiré "a adan Pari, i ka fè pri. (M.)
760.

Paryaka dan dilo?
Madamsere. (Ma.)

761.

Mon pas obor ou san ki ou trouv mwan?
Divan. (Sey.)

762.

M pasé on koté ; m wè tout moun ajènou?
Pwa k-ap lévé. (H.)

763.
Pasé isi, pasé pa la, n-a kontré?
Sentiwon. (H.)
764.

M pasé on koté, m wè tout moun anba kòd?
Lantiray. (H.)

765.

Mwen pasé on koté ; mwen wè on bann jenn fanm avèk on bann jenn fanm vyé? Granmoun yo réponn, jenn fanm yo pa réponn?
Pwa-kongo chèch ak pwa-kongo vèt. (H.)

766.
M pasé on koté ; m mandé on ti gout dlo ; yo antré, yo pa sòti?
Krab. (H.)
767.
Kat pat, kat zorèy?
Sat lo sez. (Sey.)
768.

Kat pat ka monté asou kat pat ; kat pat ka pati, kat pat ka rété?
An chyen asou an chèz. (M.)
Kat pat mont laho kat pat ; kat pat ale, kat pat reste?
Lisyen laho sez. (Ma.)

769.

Kat pat asou kat pat ka atann kat pat, kat pat pa vini, kat pat pati kité kat pat?
An chèz asou an chèz ka atann an rat, rat la pa vini, chat la pati kité chèz la.
(M.)
Kat pat laho, kat pat asper kat pat ; kat pat napa vini, kat pat ale, kat pat reste?
Sat laho ses asper lera ; lera napa vini, sat ale, ses reste. (Ma.)

770.
Kat pat, dé défonn, an chasè?
Bèf. (M.)
771.

Pave anho, pave anba?
Tourti. (Ma.)
Somen pavé d'si, somen pavé d'sou?
Torti. (R.)

772.

Pawen mwen ni an gran kay. Tout towo ki antré adan, kòn yo kasé ; jinis antwé, kòn yo pa kasé?
An dèmwazèl ki antré an légliz ki pa tiwé chapo'y; gantiyòm antwé, i tiwé chapo'y. (Sl.)
Ni an gwo savann, tout bèf ki antré, kòn yo té ka kasé ; tout vach ki antré kòn yo pa ka kasé?
Une église. (M.)

773.

Li grouy son payas, zamé li dor d'si?
La mèr. (R.)

774.
dé fis ki antré nan an obèj, konben vè yo sèvi?
Twa (pè, fis, tifis). (M.)
775.
Ki sa ki ka fè'w a fè'w séré anba kabann épi ou pa pé wè'y?
Loraj. (M.)
776.

Si pa té pou pen panèt, vini vinèt té ké manjé dòmi donnèt?
Si pa té pou yon kowosòl, tij la té ké manjé kochon. (T.)

777.

Mon père est noir, ma mère est brune, et moi je suis blanche?
Une chataigne. (L-s.)

778.

Rassure-toi que personne le voit?
Rat la asou an twa légliz, labé a ka monté sonnen, li sèl ka wè'y. (M.)

779.

Quelles sont les personnes qui demandent à être borgnes?
An avèg. (M.)

780.

Man ni an kay tou an pèsyenn?
An nas. (M.)

781.

Mwen nan tout péyi, mwen nan tout ménaj, mwen nésésè pou tout moun?
Zédui épi fil. (M.)

782.
Ki péyi yo pòté sou tèt yo?
Panama. (H.)
783.
Pez mwan mon a donn ou dife?
Fizi. (Sey.)
784.

Deux pigeons, un mâle, une femelle, sont sur un toît, que font-ils?
La paire. (M.)

785.

Kat pile, en vane?
Souval pous mous (so lipyé pile, so lake vane). (Ma.)

786.

Ti pip, gwo pans, sapo ratapé?
Zanana. (R.)

787.

I annan en pirog ek en pagay. Brize koman i oule i antre?
Kwiyer dan marmit delo bwi. (Sey.)

788.
Tou piti mo tou piti, mo ka fè tranblé latè?
Moustik. (Guy.)
789.

Tou piti mwen piti, mwen ka abiyé an wa?
Zédjui. (M.)

790.

Mon annan mon bann piti, tout zòt seve i gri?
Mai. (Sey.)

791.

Piti pil manman?
Baton
pilon. (Ma.)

792.

Mo bo piti, mo for?
Roten. (Ma.)

793.
Glouglwa dan glaglè?
Senk zotèy ou adan soulyé'w. (M.)
794.

Piti tjuit dé tèt?
Zowèy. (Gr.)

795.

Ti piti plen kay?
Lanp. (H.)

796.

Piti ka bat gwo?
On ti hach ka bat gwo bwa. (Dom.)

797.

Piti piti lévé prézidan sou palé?
Pinèz. (H.)

798.

Pitit ka bat manman?
Pilon an klòch. (M.)

799.

Pitit bat manman?
Laklòs. (Ma.)

800.

Pitit ka gouvèné manman?
Gouvènay. (M.)

801.

Man planté an kawo lonyon, man wouzé'y yè oswè ; lè man lévé, man pa wè ayen, man pa menm sav ki koté man té planté'y la?
Zétwal an syèl. (M.)

802.

Plonze, leve, sek?
Fey sonz. (Ma.)

803.

Mo tir la po, nana la pwal ; mi tir la pwal, nana lo gren ; mi tir lo gren, nana baton?
Mayi. (R.)

804.

Mon po lé ver kouver zépin, mon ser lé blan, tout mon zanfan lé nwar?
Sapoti. (R.)

805.
Po, zo, vyann, dlo?
Kokoyé. (H.)
806.
Poil contre poil, lève ta jambe que je te fourre cela?
Chaussette. (M.)
807.

Si'w mèt sé chyen la a koté, ki bèt on polisyé vé ni pou'y idantifyé on moun?
On sign alman. (Gwd.)

808

Trois pommes pendantes, trois hommes passantes, chacun prend un, combien qu'il en reste?
Il en reste monsieur Chacun.

809.

Mwen ni pli piti pon ki ni asou latè?
Nen mwen. (Sl.)

810.

I annan en pon en kok i gardyen. Fodre sa kok i sante pou dimoun i kapab traverse. Normalman, sa kok i sant trwa fwa par zour : sizer bomaten, midi, sizer diswar. Be i annan en barbyé ki bezwen travers sa pon dizer bomaten pou li al koupé seve son kliyan. Ki manyer i fer?
I a pran son laglas, i a met devan kok. Ler i a war li dan laglas, i pou kwar en lòt kòk i devan li e i pou sante pou fer per son lenmi. (Sey.)

811.

I rant par la port, i sort par la fénet?
Pwason dann filet. (R.)

812.
En sel poto pou dé kaz?
Lo né. (R.)
813.

Poto ba ka monté poto wo?
On nom ka monté on chouval. (M-g.)

814.

Pòtplim asi pòtfèy?
Sé an zozyo asi on branch. (Gwd.)

815.

Poul ponn dan rakèt?
Lalang. (Ma.)
Poul ponn dan pikan?
Lalang. (Sey.)

816.

An poul nwè ponn an zé blan?
An koko sèk. (M.)

817.

Gen on poul, li ponn sou dé ran pikan?
Dé ran dan'w. (H.)

818.

Mon annan trann de poul blan ek en kòk rouz?
Lalang ek ledan. (Sey.)

819.

Man ni an poul, i ka ponn yen ki zé nwè?
Koton. (M.)

820.

Poulayé madanm plen kaka poul?
Zétwal an syèl. (Dom.)

821.

Mwen nana enn ti poul baset, i kakay dann en karo raket?
La lang. (R.)

822.

Lekel ki pouse, me i pa plant?
Seve. (Sey.)

823.

Men-m la a, pran-m !
Lonbray ou. (H.)

824.

Mon premier est une lettre de l'alphabet.
Mon second, je dois en prendre soin.
Mon troisième a six faces.
Mon quatrième est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel
Mon tout est un instrument de musique.
Qui suis-je?
Accordéon. (Gwd.)

825.

Ki prénon ki ka ba'w 4 an chif women lè ou ka mété'y an kréyòl?
Iv (IV). (Gwd.)

826.

Prézidan ap pasé. Minis yo pasé anlè, prézidan pasé anba?
Patat (H.)

827.
Yo ka mété mwen an prizon, sé pa pou sa mwen fè, sé pou sa mwen ni lidé fè?
An bal fizi. (M.)
828.

Le professeur est blanc, les élèves sont noirs, le tableau est vert?
Un corrossol. (M.)

829.
Tu as profité de mon absence pour semer ton eau malsaine, demain, à mon éveil, je baisserai ton orgueil?
Seren (c'est le soleil qui parle à la nuit). (M.)
830.
Aswar li promne partou ; granzour so latet, so lipye anler?
Soursouri. (Ma.)
831.

Ki sa promyé la fé bouy marmit do ri dann péi?
Do fé. (R.)

832.

Lo promyé lé dann mon kor, lo dézyèm lé d'si mon li, lo trwazyèm lé d'si mon port?
Sandragon. (R.)

833.

Lekel ki ne pti e ki mor pti?
Fourmi. (Sey.)

834.
Pti ki mon pti mon fer taye grannwanr?
Mous zonn. (Sey.)
835.

Mon pti, mon nwanr me mon touzour dan bann gran sosyete?
Mous. (M.)

836.

Pti bat manman?
Baba laklos. (Sey.)

837.

Le pti i tap le gro?
Laklòs. (R.)

838.

Lo pti i fé sézi, lo monmon i dor d'si?
(Mi fé sézi, mi dor pa d'si?)
Sitrouy. (R.)

839.

Enn pti rouz i moung en gran blan?
Piman. (R.)

840.
Mwen lé pti, mé mi fer pler sak lé gran?
Piman. (R.)
841.

Li ankor pti pti, deza lagal av li?
Margoz. (Ma.)

842.
Pwèl anwo, pwèl anba, koko an mitan?
Zyé. (M., T.)
843.

Ki pwenti a men a on moun?
12345. (Gwd.)

844.

Kat pyé monté sou kat pyé pou pwan dé pyé dan twa pyé?
Yon chyen kat pyé monté sou yon tab kat pyé pou pwan yon poul dé pyé adan yon chodyè twa pyé. (H.)

845.

M-renmen pyé-m mouyé nan dlo?
Diri. (H.)

846.

I ni yon pyébwa, lè ni fèy i pa ni rasin ; lè ni rasin, i pa ni fèy?
Batiman. (T., Dom.)
Mwen éna en zarb, kan li éna fèy, li napa rasin ; kan li éna rasin, li napa ena fèy?
Navir. (Ma.)
Mon annan mon pyé dibwa: kan i annan fey, i napa rasin?
En kannòt : kan i annan son lavwal, i napa lank. (Sey.)
Ler mon annan rasin, mon napa fèy ; ler mon annan fey, mon napa rasin?
Ler en kannot in mouye, lavwal in desann ; ler in ise, lank in leve. (Sey.)

847.

Mwen pa an pyébwa, mwen ni fèy é fèy mwen ka fè lézòm palé?
An liv. (M.)

848.

Ni dé pyébwa ou senten touvé menm si'w rantré adan nenpòt ki simityè?
Kò o sòl. (Koosòl).
Zoranjé (zo ranjé). (Gwd.)

849.
En gran pyé d'bwa i sarz riyenk la nuit?
Lo syel. (R.)
850.

Kan mwen lé d'si en pyé d'bwa, mon rob lé ver. Kan mwen lé ater, mon rob i vyen nwar?
Zavoka. (R.)

851.

Lekel pye dibwa ki port non en zwazo?
Bwa kato. (Sey.)

852.

Mwen monté adan pyé fwiyapen. Mwen tjuiyi an fwiyapen. I rivé atè avan mwen?
Koko. (M.)

853.
Mon annan en pye mang, i annan zis en sel mang. Mon annan ven grenper, senk kaser, dis pliser, trannde manzer ek en gouter?
Ler mon mont sa pye mang, mon servi mon dis ledwa lanmen ek mon dis ledwa lipye (ven grenper) ; mon kas ek zis senk ledwa (senk kaser) ; mon plis li ek zis senk ledwa (senk kaser) ; mon plis li ek mon dis ledwa lanmen (dis pliser) ; mon manz li ek mon trannde ledan (trannde manzer) e mon gout li ek mon lalang (en gouter). (Sey.)

R

854.

Oun ramyé asou twa zilé?
Chodyè. (Guy.)

855.

Rap, tap, dizwèl?
Zépon kòk. (H.)

856.

Rat vit rot, rot tenta rat, rat mi pat a rot, rot brûla pat a rat, secoua la patte, il quitte rot?
C'est un rat qui a vu un ròti, il a mis son patte sur le ròti, le ròti a brûlé son patte, il est parti et il a quitté le ròti. (M.)

857.

Rata pasa monta kraza divès sita?
Rat ki monté an planchèt, i pasé i krazé dis vè sis tas. (M.)

858.

Reine dans les bois, reste dans la pwison, servante dans la chanme?
Lawoman. (Dom.)

859.

Lo ren séré, bayonet déryer, tout solda i antour a la kazern?
Gep. (R.)

860.

Ou ka révé ou adan an pyé koko, an sèpan ka désann anlè'w, an bèf ka baré'w anba, ki sa ou ka fè?
Ou ka sòti nan rèv la. (M.)

861.

So rob mo granmanman azout azoute bout an bout?
Letwa bardo. (Ma.)

862.

Rob gromonmon lé toultan farlangé?
Fey fig. (R.)

863.

Il faut lever la robe pour voir la beauté?
An mayi. (M.)

864.

Levez ma robe pour voir si ma fesse pouelle?
Mi. (Dom.)

865.

Je ne suis ni roi ni reine ; je fais tembler les hommes?
Rhum. (Gwd.)

866.

Qu'est-ce qui est rond, sans fond, que les dames portent et que les demoiselles désirent?
Une alliance. (M.)

867.

Mon rouz. Mon kapab anval san dipen alafwa. Lekel mwan?
Four. (Sey.)

868.

Lekel ki rouz parey dife, blan parey disab, ver parey zerb?
Paviyon seselwa. (Sey.)

869.

Mo rouz dan mon boner, mo nwar dan mo maler?
Lagren kafe. (Ma.)
Mwen lé rouz dan mon boner, mwen lé nwar dan mon maler?
Kafé. (R.)

870.
Rouz pikan, blan despagn, soulyé verni?
Letsi. (R.)
Rouz pikan, la ser glisan, bouton verni?
Letsi. (R.)

S

871.

Sa ki ka fè sa pa ka fè sa, sa ki pa ka fè sa sa fè sa?
Poul ka bwè dlo : i pa ka pisé ; lapen pa ka bwè dlo : i ka pisé. (Gwd.)

872.
Mwen nana en sab i koup trwa koté?
(La si mon granper, i koup trwa koté?)
Vakwa. (R.)
873.
Quel est le comble d'une sage-femme?
C'est d'accoucher la lune ou d'accoucher sa chambre à coucher. (M.)
874.

Quel saint qui a été suspendu?
Ta fanm la. (M.)

875.
Quel est le saint le plus près de Jésus?
Saint Barbe. (M.)
876.

Quel est le saint le plus fort?
Saint Pierre. (M.)

877.

Quel saint qui entre à l'église par la tête?
Saint-Cloud. (Sm.)

878.

En bann sal, en bann prop?
Later av lesyel. (Ma.)

879.

Mon salon na tapi rouz, dodan lé plen ti fotèy blan, i esui ek sifon rouz?
La bous, lo dan ek la lang. (R.)

880.

Je bois mon sang, je mange ma chair et je rougis de colère?
Une lampe. (M.)

881.
An ki li ka la li ki la?
An kayali ka manjé adan an kannari. (M.)
882.

Lekel ki sante me selman i pa en santer?
Zwazo. (Sey.)

883.

Ni an savann ou ka razé tou lé tjenz jou. Ni dé pyébwa ou pa ka touché?
Dé zorèy ou. (M.)

884.

, yonn blan, yonn nwè?
Lajounen épi lannuit. (M.)

885.

Mon mars partou dan semen, lo lans, me personn pa trouv mon lepa?
Fourmi. (Sey.)

886.

Lekel sen ki anvole?
Sen Maten. (Sey.)

887.

Lekel sen ki pa zanmen bennyen?
Sen Benzanmen. (Sey.)

888.

Ki sen ki pa al legliz?
Senbou. (Sey.)
(Le "senbou est le nom d'un vêtement traditionnel seychellois porté par les agriculteurs.)

889.

Senk ka pòté kat a la machin tranndé?
Senk dwèt ka pòté an fouchèt dan bouch . (M.)

890.

Senk pwan kat, kat fè tranndé maché?
Lanmen pwan fouchèt é fè dan'w maché. (M.)

891.

Senk tjenbé kat, kat tjenbé yonn?
Fouchèt ki tjenbé mòso manjé. (Sl.)

892.

Sentir mon granpapa i fé tour d'lil?
La mèr. (R.)

893.

Sentiron mon granper i koup trwa koté?
Vakwa. (R.)

894.
Ka ki ka séparé é ki ka réini an menm tan?
On pon. (Gwd.)
895.

Nou lé riyenk dé ser, pou en wi pou en non, i sépar?
La lev. (R.)

896.

Kas serkey pou manz lo mor?
Pistas. (R.)

897.

Serpan marsé, les so dize?
Ziromon. (Ma.)

898.
Tir lo sévé i trouv lo zo ; tir lo zo i trouv la vyann ; tir la vyann i trouv lo san?
Koko. (R.)
899.

Lekel sif ki pa iz ditou?
Nef. (Sey.)

900.

Mon annan en kantité sif, mon marse selman mon napa lipye?
Revey. (Sey.)

901.

Siko dan milye laplen?
Lonbri. (Ma.)
En siko dan la plenn?
Lonbri. (R.)

902.

Sikoup dan dilo?
Lalin. (Ma.)
Soukoup dann lo?
La lin o plen. (R.)

903.

Mo leve so simiz, mo trouv so sive ; mo lev so sive, mo trouv so ledan ; me napa so ledan ki pour manz mwa, mwa ki pour manz so ledan?
En mai. (Ma.)
Tir somiz, mi trouv sové ; tir sové, mi trouv lo dan. Lo dan i manz pa mwen, amwen i manz lo dan?
Mayi. (R.)

904.

Labèl Sisin travèsé loséan san mouyé pyé'y?
An kout klòch (oben an kout kòn). (M.)

905.

Siyen tonbé sou siyé ; siyé rélé : ay siyen !
Zaboka ki tonbé sou kochon. (H.)

906.

Pli mon so, pli mon fre?
Frizider. (Sey.)

907.
Kamèm fer so, mo touzour fre?
Lezar. (Ma.)
908.

Mo so, mo napa transpire ; mo fre, mo transpire?
Gargoulet. (Ma.)

909.

Tout sòlda mo réziman nabi ver, bone rouz?
Franbwaz. (Ma.)

910.

Mi mars dann mo somin, zamé mi ropoz, zamé mi artourn déryer?
La rivyer. (R.)

911.

Brèd sonz dan dilo?
Gouramyé. (Ma.)

912.

Fidji sòsyé-gajé séré nan razyé, lè i frapé sé graté-jouwé?
Zòti. (M.)

913.

A ki moman on pè soulyé ka pòté non a dé gran ékriven fransé?
Lè'y chiré (Vòltè é Bwalo). (Gwd.)

914.

Si'w ni dé pè soulyé menm biten la, ka'w pé fè si ou vé sav kilès ki ta on madanm, kilès ki ta on misyé?
Ou ni ka santi yo. Kòm fanm la ka pisé bésé alò, pè soulyé a fanm la pou santi pisa dèyè. Ta nonm la ké santi pisa douvan davwa nonm ka pisé doubout. (Gwd.)

915.

Soulyé verni dann marmit?
Kari brenzel. (R.)

916.

J'ai couché cabaret sans souper?
G  P  . (L-s.)
  100

917.

Mo gagn en souval, mo bo frem li dan lékiri, so laké touzour door?
Lafimé. (Ma.)

918.

Lo swar mwen nana en troupo mouton, granmaten mi trouv en bef la plas?
Zétwal ek soley. (R.)

T

919.
Si-l pa-t ta, m-tal al nan bak?
Tabak. (H.)
920.

Ki sa ou ka mété asou tab, ou ka koupé'y, ou pa ka manjé'y?
Kat. (M.)

921.

Tabakyer mo granppa touzour krie?
Mont. (Ma.)

922.
Quelle différence y a-t-il entre l'eau du tabernacle, un jeune homme mal élevé, un cailloutis et un jeune homme prêt à la communion?
Elle est sacrée.
C'est un sacré con.
Il est concassé.
Il est consacré. (Gwd.)
923.

Tabilé lawèn dèyè do'y?
Zong. (Gr.)
Tabilyé djab dèyè do'y?
Zong lanmen'w. (K.)
Tabliyé madanm dèyè do?
Zong. (M., Sl.)

924.

Je suis de tout petit taille, je sers aux morts comme aux vivants?
Une épingue. (M.)

925.

Tala ki fè'y la, sé pa li ki ka sèvi'y?
Sèrtjèz. (M.)

926.

Tan alé tan vini?
Latjo bèf. (Guy.)

927.

Tanbour lor anba later?
Safran. (Ma.)

928.

Tanbour lor sou la tet?
Safran. (R.)

929.

Tanbour devan, paviyon deryer?
Lisyen ki pe zape. (Sey.)
Tanbour dovan, paviyon déryer?
Lo syen i abway. (R.)
Tanbour divan, paviyon deryer?
Lisyen (so labous zape, so lake dibout). (Ma.)
Tanbour devan, pavyon deryer?
Syen ansanm son ke. (R.)

930.

Tanbour danse dan milye so lakour?
Dend. (Ma.)

931.

Tanbour larzan anba later?
Zenzanb. (Ma.)

932.

Mwen na en tant klou, tir enn dodan mi rokoné?
Jak. (lo klou sé lo gous). (R.)

933.

Pli ou tap mwan, pli mon travay?
"Typewriter". (Sey.)

934.

Lekel ki fer tapaz letan i sorti, me ou pa war li?
Divan. (Sey.)

935.

Tapi laren touzour ouver, zame pliye?
Gran simen. (Ma.)

936.

Tapi mo granppa plein pinez?
Lesyel av zetwal. (Ma.)

937.

Pourquoi les taureaux sont toujours furieux?
Parce que leurs femmes sont vaches. (M.)

938.

Ti ki gro tet, sapo ratapé?
Tétar (ti gronouy). (R.)

939.

Tikiling isi, tikiling a Lonn?
Téléfòn. (Dom.)

940.

Man ni an timanmay, tout tan man pa pran'y pa kou, i pa ka obéyi?
An karaf. (M.)

941.

Timoun radi mouté chwal wa?
Yon foumi ki mouté yon bouyèy siwo. (H.)

942.

An pa ni pon tit, pon valè. Ni adan zòt ka kraché si mwen, ka méprizé mwen. Men, kanmenm sa, pou jan an ka kraché difé, ni sa an ka fè kaka si yo.
Wonm. (Gwd.)

943.

Ouvè tjè mwen pou touvé trézò mwen?
An grinad. (M.)

944.

Ki sa ou ka tjenbé pa léchin pou fè'y travay?
An fè. (M.)

945.

Si ou konn bout ti tonton, ba-l nan tèt?
Klou. (H.)

946.

Vyé tonton mouri nan kalson li?
Mayi chèch. (H.)

947.

Tou won san fon?
Bag. (H.)
Tourou san fon?
Bag. (Ma.)

948.
Mo touf li, li touf mwa?
Ladouler. (Ma.)
949.

Toupatou mwen pasé, mwen ka wè twa twa?
Twa wòch difé . (M.)
Toupatou, twa twa?
Twa wòch difé. (Sm.)

950.
Mil tourou dan en tourou?
Lede koud. (Ma.)
951.

Mon travay gran, mon mor pti?
Labouzi. (Sey.)

952.

Travayer msye Nikola, travayer msye Zan Mari, zot bwar delo dan menm larivyer. Zot tou zot travay ansanm?
Tout sevron i port lo menm bar anler. (Sey.)

953.

Travers isi, mon a travers laba, nou a zwenn ansanm?
Sa de bout kordon lanmores. (Sey.)

954.
Ki diférans ki ni antrè on tren é on fanm ansent?
Tren la ka pasé anlè fè la.
Fanm ansent la pasé anba fè la. (Gwd.)
955.

Trezor dan later?
Safran. (Sey.)

956.
Tripied de l'eau, canari bois, viande cuit adan ka palé?
C'est un bateau qui est sur la mer avec des personnes qui parlent. (M.)
957.

Aswar mon reste dan trou, lizour mon reste anpandan?
Krose laport. (Sey.)

958.

Twa twa toupatou?
Twa wòch difé. (M.)

959.

Twa é twa fon konben?
Dé. (M.)

960.

San twou anlè an gran twou?
An kaz farin an lébiché anlè'y. (M.)

961.

Mwen ni an twoupo bèf, mwen pa sa konté li?
Zétwèl. (M.)

962.

Mon annan twra, si enn pa la, lede pa travay?
Twrapye. (Sey.)

963.

Man vréyé an twoupo bèf bwè, yo séché ma a?
An kannari diri. (M.)

V

964.

Man vréyé valé pwan pen, pen rivé avan valé.
Penbwa tonbé atè avan moun ki ka tjuiyi'y. (M.)

965.

Pir van venir
un vient d'un

J'ai couché a cas navir. (M.)

966.

vann deryer montagn?
Zorèy. (Ma.)

967.

Sa ki fer i vann ; sa ki aste pa servi ; sa ki servi pa konnen?
Serkey. (M.)

968.

Ouver mon vant ou a war mon trezor?
Grenad. (Sey.)
Koup mo vant, ou a gagn mo trézor?
En grenad. (Ma.)

969.

Mon dan vant mon manman. Mwan mon koze, mon manman pa kapab koze?
En dimoun dan lakaz. (Sey.)

970.

Ki bagay ki ka manjé asou vant, ki ka kaka anlè do?
An rabo (oben an varlòp, an galè). (M.)

971.

Il faudra ouvè ma vant pou touvé ma boyo?
Jiwomon. (M.)

972.

Ventre contre ventre, un petit bout dans la fente, ça fait du bien au ventre?
La mère qui allaite son enfant. (M.)

973.

Je viens sans qu'on y pense, celui qui vient après moi, fait plus de bruit que moi?
L'éclair et puis un coup de tonnerre. (M.)

974.

Si zòt vini, zòt napa va vini, me si zòt napa vini, zòt va vini?
Doumoun plant piti pwa (li per pizon vin manzé). (Ma.)

975.

Lekel ki kapab pas atraver en vit san kas li?
Lalimyer. (Sey.)

976.

Sa ki ka pasé épi vivan pou ay pran vivan pou fè viv vivan?
An kanno. (M.)

977.

Vivan napa koze, mor koze?
Barvad. (Ma.)

978.

Vivan i koz pa, lé mor i koz?
Zanbrovat. (R.)

979.

vivan ka pòté mor?
Krobo. (Lò oun bèf mouri, krobo ka pòté li). (Guy.)

980.

Quand j'étais vivant, j'ai fait les vivants, maintenant je traverse la vie avec des vivants pour aller prendre des vivants pour faire vivre les vivants?
An bwa (oben an bato). (M.)

981.

Ki sa ki en voler i pran dernyen?
I pran lakours. (Sey.)

982.

Ler mo ankoler, mo vomi dife?
Kanon. (Ma.)

983.

Je t'ai vu où jamais tu ne fus, où jamais tu ne seras, où tu ne peux pas être?
Un miroir. (M.)

984.

Sa ki ti vwar li, napa li ki ti pran li ; sa ki ti pran li, napa li ki ti manz li ; sa ki ti manz li, napa li ki ti gagn bate ; sa ki ti gagne bate, napa li ki ti kriye ; sa ki ti kriye, napa li ki ti plore?
Ptit nwar fèk koken mang (so lizye ki te vwar, napa so lizye ki te pran ; so lamen ki te pran, napa so lamen ki te manze ; so labous ki te manze, napa so labous ki te gagn bate ; so leren ki te gagn bate, napa so leren ki te kriye ; so labous ki te kriye, napa so labous ki te plere. (Ma.)

985.

Toultan li manz la vyann, mé zamé li lé gra?
Lo dan. (R.)

986.

Vyann nan vyann?
Zozo nan koko. (H.)

987.

Mwen pa vyann, mwen pa zo, men métyé-m sé transpòté kò moun?
Sèkèy. (H.)

988.

Sa ki ka fè twoté lé vyé?
Baton yo. (M.)

989.

Bon vyé fanm, tout lannuit, tout lajouné, i ka babiyé?
Lanmè (oben larivyè). (Sl.)

990.

Vyé fanm ka kaka blan?
Bouji. (L-s.)

W

991.
An pa ni wa ni rèn, an ka pòté on kouwòn?
Grinad. (Gwd.)
992.
Man pa ni wa ni rèn, man ka pòté lakouwòn kòm wa?
Kòk. (M.)
993.

Man pa ni wa ni rèn, lè yo bizwen mwen, yo ka liché dèyè mwen?
An tenm. (M.)

994.

On wa ki rivé nan on pò, sa ki kapitèn nan?
Sa. (H.)

995.

Lekel ki fer nou war sa ki li i pa war?
Laglas ou linet. (Sey.)

996.

Sa ki pli wo ki Bondyé?
Sé pwen asou "i". (M.)

997.

Fòk lévé wòb mwen pou wè boté mwen?
Mayi. (M.)

998.

An ni on wòch, adan wòch la ni 9 tou. Chak tou la ni 9 manman rat. Chak manman rat ni 9 pitit. Konmen rat ni an wòch la?
810 rat. (Gwd.)

999.

Ti wou dèyè mòn?
Zorèy ou. (H.)

1000.
Li-wouj di la-nwè : "Tjenbé fò, si bouden'w krévé, mwen mò?"
Difé épi chodyè. (M.)
1001.

Wouj ka chofé nwè, nwè ka chofé blan apré, tout moun ka manjé a gran bouché?
Farin manyòk. (M.)

1002.

Ti wouj kanpé?
Krich. (H.)

1003.

Wowo, baba, yenyen?
Un fruit sort en haut, tombe par terre, ça pourrit et puis la vermine mis là dedans. (M.)

Y

1004.

Mwen alé fouyé yanm, mwen pòté twou a alé, mwen kité yanm la atè?
Chik. (M.)

1005.

Tout yich mwen sòsyé?
Piman. (M.)

Z

1006.

Tout zanfan manman mwen sé anbwoulé?
Pwa sèk. (M.)

1007.

En zanfan an nésan li mont son pwen son papa?
Fouzer. (R.)

1008.

Sa zanndoli ka pòté?
Fokòl. (M.)

1009.

zasyèt plat kolé?
Dé fanm zanmi (oben Zanmiyèz). (M.)

1010.
Mon bann zasyèt anler bifé, i tonm ater zamé i kas pa?
Fey si pyé d'bwa. (R.)
1011.

Ekri mwen zatrap rat an kat lèt?
Chat. (M.)

1012.

Avè on zépeng ou mèt on nonm déhò à kaz a-y?
Bougo ou ka tiré zékal a-y. (M-g.)

1013.
Zépeng lò lévé Wa nan chato?
Yon pis ki mòdé'w. (H.)
1014.

On zékal zé asi on pil fimyé?
On nèg anba on kas. (M-g.)

1015.
La zenn-fi lé an blé, la sentir lé an blan?
La mèr. (R.)
1016.
Mo zet li anler, li tonm anba ; mo zet li anba, li mont anler?
Boul lastik. (Ma.)
1017.
Zig zag anwo, zig zag anba, grenn an mitan.
Kokozyé'w. (M.)
1018.
Lekel zil ki port non en demwazel?
Sent Ann. (Sey.)
1019.
Nonm mwan en zil ki port non de demwazel?
Il Mari-Lwiz. (Sey.)
1020.
Man alé fouyé an ziyanm, man monté épi twou yanm lan, man kité yanm lan?
Kaka. (M.)
1021.
La'w ka touvé plis zo ranjé?
An simityè. (M.)
1022.
Adan sé sign a zodyak la, konbyen sign ki pa vyèrj?
11 davwa adan sé sign la, sé yenki vyèrj la ki vyèrj. (Gwd.)
1023.
Lekel ki ankor pli zoli ki en roz rouz?
De roz rouz. (Sey.)
1024.
Mon annan mon bann zonm ki travay avèk en sel pyos?
Bannann ek zot rezim. (Sey.)
1025.
Gran zorey, pti lizye, lapo verni?
Soursouri. (Ma.)
1026.
Nou'n ne menm zour dan menm famiy, me nou pa menm grander?
Ledwa. (Sey.)
1027.
Mwen lé né venndé zour apré mon nésans?
Ti poul. (R.)
1028.
Mo zozo ena nek en lizye, e so lizye dan so lake?
Pwelon. (Ma.)
1029.
Mon pa en zwazo, selman mon pe anvole zanmen arete?
Divan. (Sey.)
1030.
Lekel zwazo ki form non en bon kapitenn?
Marten : kaptenn Marten. (Sey.)
1031.
An zwazo ki ka ponn an zé nwè?
Koton blan ki ni grenn nwè. (M.)
1032.
Ti zwazo volé, trip li pandyé?
Fil a égwi. (H.)
 
 

LEXIQUE

A
Akatya (M.) : accacia.
Anlè (M.) : sur.
Asou (M.) : sur ; au-dessus de.

B
Bab (Gwd.) : dispute, querelle.
Badamyé (R.) : arbre au bois rouge servant à la construction.
Bagay (M.) : chose ; affaire.
Bay (Sl.) : baquet.
Biten (Gwd.) : chose ; affaire.
Blokoto (Gwd.) : bruit sec.
Bourle (Ma.) : brûler.
Bous (Sey.) : boucher.
Brenzel (R.) : aubergine.
Bwapen (Sl.) : fruit-à-pain.
Bwòdè (H.) : élégant.


CH
Chèy (H.) : chaise.

D
Dile (Sey.) : lait.
Difé (M., Gwd., Gy., H.) : feu.
Digo (H.) : indigo.
Djèb (T.) : guêpe.
Dimoun (Sey.) : personne.
Dipen (Guy./Sey.) : pain.
Divan (Sey.) : vent.
Dizef (Sey.) : œuf.
Dra mortir (R.) : drap mortuaire.


F
Fanm zanmi (M.) : lesbienne.
Farlangé (R.) : déchirer, lacérer.
Fig (M.) : banane-dessert.
Fondé (M.) : entrer/pénétrer.
Fou (T., M.) : four.
Fouyé difé (H.) : foyer.


G
Ganny (Sey.) : avoir
Genmbo (Gwd.) : chauve-souris fructivore et donc comestible pour l'homme contrairement à la sòlsouri (chauve-souris omnivore) qui ne l'est pas.
Get (Sey.) : regarder.
Glo (Sl.) : eau.
Glou (T.) : clou.
Gojèt (Sl.) : coup porté à la gorge.
Gola (H.) : pas de sens particulier.
Goui (Ma.) : aiguille.
Gri (Ma.) : gril.
Griyé (Sl.) : sourire.

J
Jé (K., H.) : œil.
Jomou (Sl.) : giraumon.

K
Kal (H.) : écaille.
Kalé (H.) : éplucher.
Kalen (M.) : nasse servant à pêcher en rivière.
Kales (Ma.) : calèche.
Kannon (Guy.) : canot.
Kato (Sey.) : perroquet.
Kay (M.) : maison.
Kòb (Gwd.) : centime.
Koko (H.) : vagin.
Kokoyé (H.) : noix de coco.
Kòs (M.) : gousse.
Koulèv mannyòk (Guy.) : instrument en vannerie servant à presser le manioc.
Koulou (Ma.) : clou.
Kouroupa (Ma.) : colimaçon.
Krir (Ma.) : écrire.

L
Labous (Ma.) : bouche.
Lagel lisyen (Sey.) : viande de cochon salé.
Lagrenn (Sey.) : pépin.
Lam (H.) : fruit-à-pain.
Lantiray (H.) : clòture.
Laponp (Ma.) : fontaine.
Lasanm (Ma.) : chambre.
Lawad (Sl.) : rade.
Lawoman (Dom.) : aroman (arbuste avec lequel on tresse des paniers.
Laz (Sey.) : âge.
Lé : 1. (R.) lait.
2. (R.) être.
3. (M., Sl.) vouloir.
Lébiché (M.) : instrument servent à tamiser la farine de manioc.
Lekor (Sey.) : corps.
Liwa (M.) : roi.
Lizour (Sey.) : jour.
Lonb (Ma.) : ombre.
Lonn (T., Gr.) : Londres.

M
Mantèg (H.) : saindoux.
Masé (Sl.) : ramasser.
Masòk (H.) : variété de bananes.
Mi (T.) : maïs.
Moung (R.) : donner une volée.
Mous (Sey.) : mouche.
Mous jòn (Ma.) : guêpe.
Mouté (K.) : monter.

O
Ou (M., Gwd., H.) : tu ; te ; toi.


N
Nana (R.) : avoir.
Nek (Ma.) seulement, rien que.
Nene (Ma.) : nez.

P
Paryaka (Ma.) : mouchoir à carreaux.
Pawisòl (K.) : parasol.
Penbwa (M.) : fruit-à-pain.
Plis : 1. (R.) éplucher.
2. (Antilles-Guyane) plus.
Poupou (H.) : caca.
Pous (Ma.) : chasser.
Prélen (M.) :

R
Rikrak (H.) : liseré.

S
Sante (Sey.) : chanter.
Sapo (Sey.) : chapeau.
Sasé (Guy.) : chercher.
Sat (Ma.) : chat.
Senm (Sey.) : semer.
Seve (Sey.) : cheveu.
Sézi (R.) : sorte de natte.
Sif (Sey.) : chiffre.
Siko (Ma.) : chicot.
So (Sey.) : chaud.
Somen (R.) : chemin.

T
Tabilé (Gr.) : tablier.
Tant (R.) : sorte de panier.
Taye (Sey.) : chasser, faire s'enfuir.
Tini (Gwd., T. ) : avoir.
Tjengon (Gwd.) : bisbille, querelle.
Tjouyé (Gwd.) : cueillir.
Tort (Ma.) : tordu.
Tou dèyè (H.) : anus.
Tourou (Ma.) : trou.
Touyè (Sl.) : cuiller.

V
Vakwa (R.) : arbre dont les feuilles tressées servent à confectionner des sacs.
Van (H.) : pet.
Vas (Ma., R.) : vache.
Viwé (T.) : retourner.
Volé (H.) : sauter.
Vwati (Gwd.) : voiture.

W
War (Sey.) : voir.
Wèd (Dom.) : dur.
Wèy (Guy.) : œil.
Wi (Sl.) : oui.
Wivé (Gr.) : arriver.
Wòch difé (M.) : pierre posée à même le sol servant de foyer pour cuire les repas (on en plaçait en général trois).
Wòl (M.) : roll.

Y
Yev (Ma.) : lièvre.

Z
Zanblon (Ma., R.) : fruit comestible de forme oblongue et de couleur noir violacé.
Zanbrovat (R.) : ambrovate (variété de graines comestibles).
Zanmiyèz (M.) : lesbienne.
Zat (R.) : anone (pomme-cannelle).
Zenn (Sey.) : jeune.
Zergne (Ma.) : araignée.
Zoli (Sey.) : joli.
Zourit (Ma., Sey., R.) : poulpe.
Zozo (Ma.) : oiseau.
Zozo (H.) : pénis.

 

BIBLIOGRAPHIE

ARMAND, Alain, 1987, - Dictionnaire Kréol rénioné/Français, Océan Editions, Saint-André (La Réunion), 399 p.

BAKER, Philip et HOOKOOMSING, Vinesh Y., 1987 - Diksyoner Kreol morisyen-Dictionnary of Mauritian Creole-Dictionnaire du Créole mauricien, L'Harmattan, 365 p.

BENTOLILA, Alain (sous la direction de), 1976 - Ti Diksyonnè Kréyòl-Fransé-Dictionnaire élémentaire créole haïtien-français, Editions CaraÏbes, Port-au-Prince (Haïti).

D'OFFAY, Danielle et LIONNET, Guy, 1982 - Diksyonner kreol-franse/Dictionnaire créole seychellois-français, Helmut Buske Verlag Hamburg, 422 p.