DJOK
Le journal de la communauté antillaise
Hebdomadaire
N°2 Semaine du 19 au 26 novembre 1976
Paris
Pou ti moun
 

Lapin
Kompè Lapin. © Riccardo Oggioni

Pouki lapin pa ni latché ?

An tan lontan, té ni dé zanmi. Yonn sé té Konpè Lapin é lot la sété konpè Zanba.

On jou, Konpè Zanba pa té ni ni difé pou i té limé chabon a-ye.
Alo, i voyé ti moun' a-ye aca Lapin mané-ye tiboin difé. Ti-moun' la
alé, i fouapé é i rantré, i touvé Konpè Lapin ka fri pouason. Alo i di :

— Kompè, ka ou ka fri la on ?

Lapin réponn kon sa sé on pouason i soti kyinn adan létan a Konpè
Li Roua. Timoun' la di :
— Ban gouté an ti moso.

Lè ti moun-la gouté pouason la, i di :
— Manmans ! Sa bon minm !

I soti, i maté, i fè un paké maji. Yo vinim yo ba-ye difé la é i pati.
Lè i rivé lanmotié chimin, i kalkilé, i graté tèt a-ye èvè i étinn difé la.
Wop ! i outouné. Rivé aca Lapin, i di :
— Konpè, ou pa sav, on ? Difé la étinn ou.

Yo ba-ye difé, you wouba-ye on dot moso pouason. I mété-ye an
zong a-ye é i chapé. Lè i rantré a caze-aye, i di Zanba :
— Apa, o ? Mi difé la. Min ou vouè Lapin, i ban moin gouté pouason.
Min kom an chonjé-ou, an mété ti moso adan zong anmoin.
Lè Zanba sousé zong a ti moun a-ye, i soté, i maté, i fè minm bitin
ki ti boug-la. Apré sa, i kouri aca Lapin é i mandé-ye ola i pran sa.

Lapin réponn sé adan létan a Konpè Li Roua. Lapin roudi-ye anko
— Si ou vlé, nou ké alé dèmin granbonnè matin lè kok chanté.

Tout lannuit, Zanba rété ka ranjé kannapeèch a-ye. I gadé anlè vié
Kastiol a-ye la, i vouè sink-è dmatin. I monté asi on léchèl. I mété-ye
ka krié : kokoriko, kokorika ! Min i pa konnèt chanté. Lapin sav apa
on kok. I di Zanba kon sa :
— Manti a-ou, foutin Lapin. Aye kouché pou ou domi toujou. I
poko lè.

Kok vin chanté aprézan. Konpè Lapin pran Kanapèch a-ye é yo
pati. Konpè Lapin ja konnèt la pou i mété-ye. I vini, i pran lak a-ye, i
fouyé-ye an zin a-ye épi i voyé zink la fap.

Zanba aye doubout anlè on roch an mitan dlo la. Min la, telman ni
kouran, pouason pa ka gè vin'. Konpè Lapin ba-ou : ta, ta-ta. I kyinn
on prèmié, i kyinn on dézièm, i kyinn on touazièm. Lè Zanba voué i
poko kyinn pon pouason, é sé manjé i ka ba pouason manjé, i kouri
owa Lapin. I ba ye on kiok. Lapin tonbé an dlo. I manké néyé. I té
ni on mamal van ! Pouason té ka soti an bouch a-ye : « vyou, vyou » !
Zanba rivé a plin on sak.

Apré sa, yo bokanté plas. Zanba mété linn a-ye; pon pouasson pa
jin vinn.

Lè i té siz-è, yo déviré. Min Zanba anrajé, i pran on sel sak pouasson.
E davoua sé on léfan, vant a-ye pa ka plin fasil. Lapin sav Zanba té
toujou vinn volé pouason a-ye. I pran on pikoua é i fouyé an tou a
toua mèt fondè. Pou minui, Zanba rivé. I fouré min a-ye la « blo » !
On paké vésel tonbé « blip » !

Lapin té an kouch a-ye. I pa té ka domi, i rété, i di :
- Pooo ! Ki blogodo ésa, on ? I pa minm' sa volé.
Rivé an lè, i kinbé Zanba, i maré-ye anlè on piéboua, i pran on fè
10, i chofé-ye. Bitin la vin' rouj, i vin' blan. I lévé ké a Zanba ééi fouyé-ye
«kious»! Zanbla krié, i krié. Apré sa, Zanba rivé chapé, i pran dlo i
voyé asi dada-ye épi i kouri anba an pié sirel. Lapin monté anlè pied
sirel la, i voyé grinn a sirel anlè dada a Zanba; Zanba la : «Aa, mouch a
aa mouch a !».

I gadé an lè, i di :
— Gay la Lapin ka fè jé èvè moin !
I kouri monté an piéboua la. I kinbé Lapin, I kinbé Lapin, i lévé'ye.
Tout moun' sav Lapin savan kon piad.

I palé ba Zanba :
— Si ou vouè on lagué moin anlè roch, an pé ké mo; si ou vouè ou
lagué moin anlè paye, an ké mo. Kouyon la lagué Lapin anlè paye.

Alos, Lapin mété-ye ka ri: «Kra, kra, kra». Zanba touvé-je anrajé. I pran on tol, i voyé-ye. Ké a Lapin koupé la minm'.

Sé dépi sa Lapin pa ni ké.