Paroles de chez nous II, Recueil de Poèmes destinés plus
spécialement aux classes du Premier Cycle, Fort-de-France,
Griots de la Martinique, 1992, 87 p.

Kalmasonn

Kalmasonn. © Riccardo Oggioni

Kayali konparezon

An kayali ki té pli mèg ki pyès fanmiy li,
Pas latjuizin té lwen kay li.
Sété an tan karenm é pa té ni lapli
Tout ti ma té sèk kon grenn galba
é kayali té fen kon rat nan gaba
i échoué an jou bô an ma
Ki té chajé pwason,
Kon pyé sirèt lasézon.
Té ni karang, té ni milé,
Té ni broché ka létchété,
Kayali té ni ka lonjé bèk li,
Pou té ranpli fal li,
Men kayali ni an manni
An vyé manni konparézon.
épi kayali di "mwen kayali !
Mouyé bèk mwen èk sali
Plimaj mwen pou sa !
Von myé rèsté a jen
Kon sirijen
O mwa de jen"
Men pandan tan-an solèy-la ka monté
é dlo-a ka chofé,
Pwason ki té obô
Ka rédi kô'y ofon,
Kayali koumansé rigrété fè fason
é i té oblijé manjé kolimason
Manmay, dèyè tout sa ni an lison,
Kontanté zôt di sa zôt ni
Von myé renyon pasé tou ni.

Robert ROBLOT-COULANGES