FOUYOTA KRÉYOL
LEKTI KRÉYOL
N° 15 Juin-juillet 1986

Timoun

1é moso : Fanmi a Soupwann

- Tim Tim !
- Bwa sèk
- Krik !
- Krak !
- Estibrik !
- Estibrak !
- Dlo monté mon !
- Kann...
- Dlo pann ?
- Koko...

Té tin on pè moun, ki té ka rété an tèt a môn Dilôs, a
Sanglyé Grann tè.

Sé moun-lasa, paté tin moun ki té pli byen ki sa. Yo té
ka viv byen.
Sété misyé Jisten é man Jisten.
Mé yo té ka kriyé yo on ti soudnon. Sété man Tinonm é misyé
Tinonm.
Sé pas dèpi i tou piti, jisten pa jen grandi, i rété tout kout,
i té ka fè onlo nonm ba moun, é sa rété konsa
Tinonm té longè on chouk a bwa,
mé i té tin bèl pawôl tann !
Gra épi épé ! Tinonm té enmé goumé, i paté ka rété pon kenbé-vayan

I mayé, i pa jen grandi !

- Krik !
- Krak !
- Estikrik !
- Estikrak !

Madanm a Tinonm fè twa timoun, twa tigason
Man Tinonm fè sé timoun-lasa yonn dèyè lôt
yo chaché non a timoun ansanm
yo té dakô.

Pou prèmyé-la, yo bay non Igobè !
Dézyèm-la, yo bay Anri-Senfwoyen !
E twazyèm-la, Lwi-Oktavyen !

- Mézanmi krik !
- Krak !

Yo té ka fété pwèmyé lanné a Lwi-Oktavyen
lè man Tinonm rann li kont ki pyé ka bat gran pyé.
I ka bwè ti gazèz glasé a'y, i ka gadé timoun a'y é mari a'y ;
i pa ka palé menm !
mé i ka chouboulé kabèch a'y anlo.
I rété i di an bway ay :
- Zôt konpwann sé mwen zôt ké fè lafèt a Dilôs ?
a pa pou ren an mwen, sa ka fè mwen on krèy timoun !
é ben sala sé ké dènyé-la !
Mwen pa ka fè dôt ankô ! ka i yé on ?

- Krik !
- Krak !
- Estikrik !
- Estikrak !
- Dlo doubout !
- Kann...

Déotwa jou dè sa, i ka di mari a'y :
- Ou sav on ti biten Tinonm ?
si sé on tigason an fè ankô, an ka bay non Jis.

- Misyé la di'y :
- O O Jis ou ké bay non ?
èvè misyé la mété'y ka ri ! i ka ri.

- Mézanmi krik !
- Krak !

Madanm la di'y :
- O séryé mwen ka palé ba'w ! nou pa jen vwè sa pou sé lé zôt
la !
Misyé la réponn :
- Ménon fanm ! Moun ké ri timoun la !
kriyé'y Jisten kon mwen, é pli ta nou ké kriyé'y Tenten
ouben Tijisten !
E si sé on ti fi ka'ou ké ba'y ?
Eben sa té ké pli fasil ankô ! Olyé pa ègzanp an kriyé'y
Jistin, nou té ké kriyé'y Jis fin !
Konsa i té ké jis é fini a lafwa ! tout biten té ké klè !
Sé vé pa mwen vé pa timoun ankô !

- E poukwa ou pé pa ba'y Richa ? Ou ké rich !
- Mwen ? An di'w an bizwen lajen ? Mwen tin tousa on fanm
pé tin an kaz a'y !

Misyé la di'y :
- Débouyé'w mafi ! ou sé fanm sé'w ka fè timoun a'w
an pa ka mélanjé mwen an zafè a madanm ! ( é Tinonm té fin
èvè sa ! )

Timoun fèt on bèl ti boug
yo ba'y non Jis.
Mé lanné pa pasé, Man Tinonm tonbé ansent ankô !
Wayayay !
Mi bab !

I rété i réfléchi zafè a'y, i di :
- an pé ké palé ba Tinonm ankô sé sa ki fè zafè an mwen
pa maché !

- Krik !
- Krak !
- Yo voyé sèvant o pen, pen rivé avant sèvant !
- Sé lè'w monté kyouyi koko, koko la rivé avan'w !
- Tim tim !
- Bwasèk !

Lè man Tinonm akouché a lopital, yo ka mandé'y ki non i ka
ba timoun a'y
I rété i di doktê-la : "S é t o u t" !
Doktê la di'y : Oui c'est tout Madame Gasten ! Quel nom
donnez-vous à votre bébé ?
- Sétout doktê ! non a bébé la sé Sétout ! Maké'y pou' ou pa
obliyé'y !
Boug-la mété'y ka tranblé, i té ja pè. I konpwann sé lèt
a madanm ki ja pasé an san a'y.
Bondyé !
la fwous pwan'y !
I maké Sétout tèlman vit ! épi Misyé fèmé'y adan on
kabiné.
- Krik !
- Krak !

Rèstan adan ondôt Fouyota.

L'association Culturelle Pour la Promotion
et la Diffusion des Etudes Créoles en
Guadeloupe

N°16 Septembre - Octobre 1986

Lecture Créole

2ème Môso : Fanmi SOUPWANN

- Tim tim !
- Bwa sèk !
- Krik !
- Krak !
- Mistikrik !
- Mistkrak !

Lè madanm rentré èvè bébé la a kaz a'y, i touvé
tout moun la ka atann li.

Pas kè i té di mari a'y, pa vini vwè'y menm menm menm
lopital, pass pou timoun la sa, i pasé on mové kadè,
i paté vlé vwè tèt a tinonm sé jou la sa menm.

Lè man tinonm rentré, i ka vwè sé timoun la, manman'y, sè a'y
tout moun en atent a'y.

Yo fè gran toumbélé, tout ti fanmi a man timonn anlè !
tout dan dèwo !

Tinonm ka mandé madanm a'y :
- Mé ki non ou ba'y tout bèl ?
Madanm la réponn : "Cétout "
Misyé la di : "An paka babyé èvè'w
- An di'w konsa non a bébé la sé "Sétout" !

Misyé rété fwèt ! i touvé'y kôlè ! i di :
- Ka on timoun konsa fè'w pou fè'y on méchanseté konsa ?
tann bèl ti non ki ni, sé non lasa ou touvé pou ba timoun la ?
ou dwèt té ba'y, Hola, oben Stop, oben capsule !
i touné an ron, èvè i rantré an chanm a'y !

Man tinonm pa okipé dè pon moun, i mété'y ka ranjé ti
zafè a'y, i là èvè ti fanmi a'y, i komansé obliyé sa ki
pasé

Krik !
Krak !

Kay ka rivé ; man Tinonm touvé'y ron enseint ankô !
Mézanmi Krik... !
Mézanmi krak... !

Man tinonm rété i di :
- Eben tout crab la mô an bari la !
an péké pé ankô menm ! an las !

Krik !
Krak !

Madanm la pa fè ni yon, ni dé
On jou, lè missyé rentré, madanm komansé voyé piè, i ka voyé
pyé ba bougue, i mété'y ka jiré missyé

Missyé touvé'y lévé cho, i voyé dé kalot si fanm la
Madanm mété'y ka kriyé anmwé... !

Krik !
Krak !
Mistikrik !
Mistikrak !

Man tinonm rété i di :
- Awa fo'y lésé nonm la sa !
pas i ja vwè sé'y ki ké péplé la tè i di ; kan ka fè
bondyé ségnè ?

I rété i réfléchi, i di :
- Ban chapé kô an mwen a ka manman mwen !

Sé poukwa man Tinonm chapé, i lésé Tinonm é tout restan sé
Tinoun la

Man Tinonm rété aka manman'y pou'y élivé dé dènyé timoun a'y
i ké débouyé'y an bwa la, i ké ba yo manjé,

I pa vlé vwè bougue ankô menm, dayè pou yonn sa ka koutèy two
chè.

Sé twa prèmyé la papa yo ké lévé yo
Sa ki vlé fè doktè fè doktè, sa ki vlé fè labé fè labé !
mwen an sav sé dé an tini, tout manman a missyé yo pé
téré yo tou vivan.

Krik !
Krak !
Mistikrik !
Mistikrak !

Tinonm voyé onlo conmisyon pou madanm a'y, i mandé'y padon

Awa !..
Madanm pa tann mach !

I rété i di pou'y tou sèl :
- Ou bizwen ban pa dé kou la sa !

A la fen, yo rété yonn o piman lot o sitwon !...

Restan adan on dot Fouyota...
 

FOUYOTA KRÉYOL
MO KRÉYOL
N°17 Janvier 1987

Kont

SOUPWANN

3eme Môso a fanmi SOUPWANN

Krik !
Krak !
Mistikrik !
Mistikrak !

Man Tinonm kontinyé viv a kaz manman'y, i ka ba kô a'y bann an bwa la pou'y
lévé dé dènyé timoun a'y.

Zôt sav kè man Tinonm té rou ansent lè'y kité mari a'y ?
Eben madanm té tèlman kontan pas i ja di i sèten kou lasa sé ké on fi. I té ja
préparé on bèl ti non pou ti fi a'y, i té tèlman enmé ti non la sa kè i té ka
répété'y tout la sent jouné.
Ti non la sa sé : Hélas Agat !

Zôt savé, Man Tinonm chwazi non lasa pou dé rézon pas ti fi la ka vin an
dènyé ren a'y ké fann tou bolman. é i ka vin akaz a on gran manman, a pa a kaz
a papa'y é manman'y, i ja sav kè sa ké rèd ti fi a'y.

Krik !
Krak !
Yé krik !
Yé krak !

Mé'é ! lè'w gadé ! Déven...
Man Tinonm ka rou fè pou la sizièm fwa on ti gason !
I rété i di :
- Ha !... Eben, patat pèd kôt, an pé bwanné mwen pou sa fè kôk a dé zépon bat !

Krik !
Krak !

Zôt sav man Tinonm paté chèché non ba ti gason, pas i té sèten sala té ké on
ti fi.
Lè'w gadé man Tinonm touvé'y tèlman surpwi davwa sété on not Gason !
Alô i désidé dè kriyé tala SOUPWANN
Pas pou soupwann i soupwann li menm !

Manman a man Tinonm rété i di :
- Sèlman sèl biten a pé di'w, ou lésé jis ba papa'y, yo ka kriyé'y Tijisten !
Piti lasa, Sétout nou pé kriyé'y Sésé oben Toutout é sa ké pasé. Mé Soupwann ?
an pa ka vwè ka moun pé fè èvè on non konsa !

I réfléchi, èvè i rété i di :
Gadé, ou pé pa fè'y fè Sousou ? oben Pwan pwann ?

Man Tinonm réponn :
- Mwan menm, an ké kriyé'y Soupwann ! pas pou soupwann i soupwann mwen an tout
jan ! An paté ka atann mwen menm, menm, menm !

Yé krik !...
Yé krak !
Yé mistikrik !
Yé mistikrak !

Dé o twa tan pasé, Timoun grandi, Sétout apwann lékôl épi i a'y touvé papa'y a
Dilôs.

Soupwann a tou a'y, pwan koté papa'y, i pa jen grandi. I ja gran nonm si'w vlé mé
i rété tout kout, i yen ki pa kay lékôl ankô, pas yo ka bay kabèch, i ka goumé
mèt ka pini'y toultan. Manman'y ja di'y sé chanslé i pa chanslé.

On jou dimanch, gran maman'y ay lanmès. Alô manman'y ka di'y :
- Soupwann ! fè zafè a'w é vin jwenn mwen an fon la, an kay an jaden.
Ou savé jan ou tèbè ? Fèmé pôt la a clé, pas ni vôlè a lantou sé jou lasa.
Soupwann réponn :
- Wi anman !

Pandan malérèz la an fon la, i ka apèsi Soupwann ka chayé on batan a pôt
asi tèt a'y, i ka goumé, i ka débat pou'y pôté pôt-la, chaj-la two fô ba'y.

Madanm-la di : Way ! Ti Gason ka ki rivé'w ankô ?
Alôs Soupwann dépozé pôt la atè koté manman'y, i résouflé, mé i ka gonflé
lèstomak a'y, é i ka ri tout ladjè a fidji a'y i ka di manman'y :
- Ou vwè manman ? an kouyonné on volè, an pati èvè pôt a clé la an vlé vwè kay
ké pété...

Madanm-la santi dé bwa a'y kay kasé, i hélé :
Pitit ! ou poko jan las Soupwann manman'w menm ?...

FIN

(Mwa pwochen on dôt istwa a fanmi Soupwann)
 

Nota : Le vrai Souprann etait un indien qui vivait dans les rues de Pointe-a-Pitre dans les années 60 à la manière d'un clochard, mais avec sa sagesse à lui.