FOUYOTA KRÉYOL
MO KRÉYOL
N°17 Janvier 1987

Scène de boucherie

Scènes de boucherie. Tombe d'Idout. © OsirisNet

Zanba et Lapen

Tim tim
Bwa - sèk !
Oti Wowo ?
Ki Wowo ?
Wowo siwo !
Ki siwo ?
Siwo batri
Ki batri ?
Batri a lizin
Ki lizin ?
Lizin ki fèmé !
Ki fèmé ?

Fèmé bouch é wouvè zorèy pou kouté kont !...
Yé krik ! ! !...

Tini on tipawol ka di : " Fo pa rantré an lagyè san baton ! ". Padavwa Zanba té
obliyé sa, kouté sa ki rivé'y.

Mézanmi krik !...

An tan-lasa, Zanba té bouché. I té ka kyouyé bèt, vann vyann ba moun an laliwon-
daj a'y. I té ka kyouyé bèt a'y menm, osi i té kay aka moun kyouyé bèt a yo ba yo,
dékatyé vyann, fè bouden, é vann. Kidonk, akaz a'y i té toujou ni vyann...

On sanmdi, i ay aka Misyé Liwa kyouyé on bèf. Zôt ja konnèt Misyé Liwa ? sé moun
a gran jaktèl !

Lè misyé kyouyé on bèf oben on kochon, bouché-la pé sèten i ni omwens on katyé vyann
pou'y, davwa dépi misyé Liwa woté ta'y ta fami a'y, i ka lésé bouché-la là, fè
sa i vlé épi lèrès. Kifè Zanba té enmé kyouyé vyann ba Misyé Liwa.

I té ka bénéfisyé on pakèt vyann... Sé konsa, jou sanmdi-lasa, monkonpè té ka
rantré akaz a'y èvè on manman-pannyé plen vyann si tèt a'y. Toupannan i té ka
maché, i té ka kalkilé tousa i té fè épi vyann-la ; I té ké salé tan, i té ké fè
on kolonbo épi tan é i té ké voyé madanm a'y vann tan. Sa té ké ba'y tan lajan.
Konm i té bizwen achté tèl biten, èvè lajan-la, i té ké pé fè mannèv a'y...

Mostwom té ja ka vwè lavi bèl, tout biten o-luil-doliv !...

Men, an chimen, ka misyé ka kontré ?... Mésyé, yékrik !....

Apwé jaden madè a konpé Polo, koté gwo pyé-mango-Fil-la, kimoun Zanba ka vwè ?
Lapen é Man lapen ka goumé !
Wè ! Lapen é Madanm a'y, yochak té ni on gwo kokomakak an men a yo é yonn té ka ba
lot kou. Fo an di zot, ojis men, Lapen é Man lapen té ka fè sanblan goumé, pas sété
on zatrap yo té tann ba Zanba...

Monboug Zanba, olyé i té pasé chimen a'y san gadé lapen, magré tout mizè lapen ja fè'y
i mèt pannyé a'y atè é ay séparé konba. I éséyé kenbé Lapen ; kenbé Man Lapen. Zot
ja tou konpwann sa ki rivé'y ? kon i rivé koté yo, Lapen é Man Lapen ki té ka atann
li mété yo ka fouté'y koulbaton si tèt a'y. Yo wompi'y a kou. I tonbé toudi atè-la.

Wop ! Yo yenki chapé èvè pannyé vayann-la é yo rété on mwa ka manjé si do a Zanba.

Li a tou a'y, lè i détoudi, érisi fe doubout, tout kô a'y té ka fè'y mal, konsi on
woulo konpwésè té pasé asi'y. I gadé toupatou, i pa vwè ni Lapen, ni vyann. I konpwann
sa i té rivé'y...

Konpè zozyo i té asi on bwanch té ka souflé "Fyou Fyou Fyou fyou !" Zanba mandé'y
pour lapen, i réponn :
"Monchè Zanba, an pa té la, an pa vwè hak, ni ponmoun. Epi menm si an té vwè on biten
a pa zafè an mwen ! Zafè a poul pa'a gadé kanna !... An tout jan, sèten a pa mwen sa
té'é rivé, davwa an pa ka rantré an lagyè san baton.
Siwtou adan lagyè a fanm é nonm !.."

Wooooo !....