Fouyota Kréyol N°1 Oktob 84
Bulletin publié par
l'association culturelle pour la promotion
et la diffusion des études créoles en Guadeloupe.
On ti sanblé pou sové fos é voyé kréyol monté.

On ti kont an tan lontan, pou
Pou rafréchi tanndé a sonjé an nou

pwason

Photo © Zananas.

KONPE ZANBA E KONPE LAPEN

Konpè ZANBA ki té on sakrè mal lous
Toujou paré pou pran an dous
Tout ti yèt a ti konpè a-y
Toutlèdmannyè i séré ba-y
Konsidéré kon zanmi a-y
Toujou ka pri an zatrap a-y

Mé fout ! Konpè LAPEN pli kouyonnè
Menm si ti zèglèt a-y tout fyètè
I dégouti pou tout krédi
I ka fraksé tout ti kô a-y
Pou pran savan a konpè a-y
Plyé-y an toch
Mété-y an poch
Pou fè moun ri konpè ZANBA

On jou maten an plen lanmè
Tèlman tan la paté kagou
Yo pran kaskou é kayakou
Yo vin rivé sòti la pèch
Yo fin ralé kannot an flèch
Chak konpè la konté ta yo
Yo séparé yo pran pannyé
Ranpli pwason toutjan pwason
Yo fann an dé tout la trenn la
Egal an pyèt é an modan bita bita
Lapen gadé i pli fonté
I chèché bab
pou-y pé graté
I lonviyé ta konpè a-y
I di fo mwen kenbé pa bray !
Pou fè-y ladjé tout pwason la

Mé jodi la
Ki fent mwen kay touvé pou bay
Ki fent anko ?

LAPEN chayé chaj a-y
I fè kon gran doktè
I fè pa chimen chyen
Pou-y périvé pli vit ki lè
Pou-y pé rivé an ti kaz la
I fann an flèch adan on kout zyé
Kon si séplon ki pran-y an ren

Avan batzyé i rouviré
An ko a gro konpè ZANBA
Kon mas a kon é vyé fèblan
I envanté on sakré plan
Gadé ki jan Lapen
Ka fouté konpè a-y o zabwa

ZANBA li menm a-y a tou a-y
Djè kon pikan ki pilooné
Ka siflé ti siflé a-y né a-y lévé
Ka bat ti razyé a-y
San menm krazé pikwa si lèspri a-y
I ka maché ti maché a-y
San gran gouyé i ka roulé
I ka roulé kon sa ki byen félé
Kon bolkoko pépa fè plis
Pat a-y godich kon chat a pis
I ka roulé
I ka roulé
Zanba ralé on bout chimen
On gran chimen anba bwa la
Ka vin fè bababap èvè on mo
On mo tout longè a-y an chimen la
Kè a-y fè bibidimbo an boyo a-y
i sonjéti konpè a-y
Latran
blad vin pou anparé tout kakas a-y
Zyé a-y vin gro !

Mo la sétépotré a konpè a-y
Yo ka sanm kon dé gout dlo
Evè i pran tout san fwa a-y
Davwa konpè LAPEN
Paka jen pran chimen lasa
Mézanmi fout Zanba rélé !
Mi on bèl lapen
I gra épi épé
I pa mèg kon konpè an mwen

Mwen téké fè on kalité
Kolonbo lapen épi diri
Mé apa pousa pou mwen pèd tan
Sa patini vyann
Pou mwen rimé anba dé dan

Zanba ka vin razé on ti chimen
Lè-y ka vin rousoti si on not lapen
Pli mo ki anko ki lapen la
Ki téka fè kè a-y soté la
Konpè ZANBA mété sèryé
evè i mété-y ka bougonné
— Mésyézédam apa kouyonnad
Sé lépidémi ki dan la rad ?
Tout mal lapen ka mo jodi

Mé pou mwen yo pa kay pouri
Sa mwen konnèt, mwen menm konnèt
Sé dé lapen la sa ki té fo mwen
Mwen kay fè bon kolonbo
Dansé polka épi tango
Anba mizik a dan an mwen
Mwen ké tini pwason pou tout mwa la
Jistan konpè envité mwen
Pou ay roufè dé kout la senn

Zanba mété pannyé atè
Lévé LAPEN pa dé zorèy
Ba-y on balan pou-y
lonviyé
Komen moso i kay Haché
Evè, si paké pwason a-y la
I lonji tout ko a lapen la

Evè gran pokosyon Zanba hosé kilot
ZANBA graté kabèch
ZANBA bat bò si bò
Pou-y a- poté lòt jibyé la o bò
Ayayay mésyé !
Krik sé krik
Krak sé krak

Zanba ka touné won
Zanba ka touné won
Katouné kon boul a biya
I pa ka touvé lapen
I di : - Gadé sa ka rivé mwen
Sété konpè LAPEN !
Ki téka fè lanmò kon chyen !

Konpè ZANBA fann kann viré
Pou-y pé sové tout pwason la
Mé asiré paté pétèt
Dé men a-y menm téka raché tèt
I té two ta
pwason pala

Konpè LAPEN lévé an pannyé la
Konpè ZANBA anki rété
San douvan san dèyè
Ka manjé tout nanm a-y
Adan on salad anrajé

I pito téka byen kalkilé
Ki jan i tépélésé
Lapen dépouyé-y kon rat konsa
On piti pis a gal konsa.

E. V.