DJOK
HEBDOMADAIRE
Le journal de la communauté antillaise
N°42 Vendredi 21 octobre 1977

Chien samoyède
Chien samoyède. Photo F.P.

MAKAK BA CHIYEN TÉ-KOWSOL

Hé crik ! Hé crak !
Crik crak !
Listicrik ! Listicrak !
Lé rivé pou palé
Lé rivé pou tandé
Lé rivé pou kouté

Yon jou bon siro si la tè, pa té kon tin-
n bëtt dou boutt si dé pié; Tan siro,
bon tan pou bett a quatt patt.
Chiyen té maitt a toutt moun'n pa té
ni bosco pli ki chiyen.
Selman, tout bitin paté ka maché
dwètt. Chiyen Rwa té ka fouyé-ou !
san a toutt bett té ka maché kon san-
sann di alé fout.

Hé crik ! Hé crak !
Lè rivè pou palé...

Min pi bel-la dèyè ! Makak ki pa ho-
pan-pann anlè on cocoyé, ka voyé on
zié triss-triss assi sa i ka vwè. I rété, i
hélé :

Tonnè, kimafouti kouyonad é sa
on ? an ké fè chiyen môdé tchè-a ï.
Panan tan-la, Chiyen rwa ka manjé tou
sa lézott obijé pôté ba ï, min makak
pépa désann, chiyen ké bayé dèyè-ï,
pass chyen té sav ki makak pli savan
ki-ï.

Hé crik ! Hé crak !
Ouvè zié, pou diviné :
— On roch sôti anb
a fèye, i pété
po ! Dlo coulé, é vent-a ï blan,
ka inyé ? Réponn sa ki pé (On
koko ki tonbé)
- Syel san nïaj, ka i yé ? (nomm
san fanm)
- Neg a tett rèd, yo ba ou li, ou
séré-ï ! Tonnè si zot touvé an ka
pé (lanmin)
Hé crik, hé crak
Lè rivé pou kouté

Mé macak lan mwatié chimin anlè
cocoyé-la. Lè solèye kouché, macak
pwan toutt foss li, i désann, é ranmassé
toutt zèb i konnett.
Dépi lontan, on bett-ka-gadé té dili fè
sa, si i vlé maché si patt dèyè-a ï, é si i
vlé ki chiyen lass fè moun vwè mizè.
Lakoum ! Tôbôlongo ! I bolong !
Kong ! Lakoum ! Makak ka hélé pan-
dan i ka raché zèb (té ni patcharli,
zanana marron, can prié, coklaya,
siminn kontra, côrôssol). I viré fè on
bon té a côrôssol, lè té byen bouyi, té
ka fè on ti clèté, la linn té lan mwatié
syel.

— bô, bô, bô. I congné si pott a
chyen rwa
— Ka ï la ? mandé chiyen
— Cé mwin makak, ki vinn di ou
ki cé ou ki pli fô
Hé crik, hé crak !
— Lè ou ka soti, ou ni dé chimin
pou aye minm koté-la. fô-ou
pran y
o dé, ka sa yé ?
— Ha ! chatt manjé lang a zott !
— Tonnè ! la kou dô !
— Ha ! di brèze pou chalè monté
— La kou dô ?
— Non, la kou pa ka dômi
Hé alô, zô pa touvé ! (pantalon)
Tan la zô pwan pou touvé, makak épi
chiyen ja vinn byen. Yo ja bo dé bo.
Toutt bett a pwel kontan.
— Min ka ou pôté la-on, konpè ?
— Ah ! Komm an savé ou ka bon
bansé byen, an di si an poté on
té ba-ou, sa ké fè-ou plézi !
— Konpè ! Konpè makak, an
kontan minm, minm
Chiyen rwa, majôdomm, sèvi, toutt
kalité bett alantou chiyen é dé fimèl
sèpan ka dansé ba yo on dansé kon sè-
pan tou sel sa fè. E yo ka bwè. Toutt
chiyen, sôf makak...

Hé crik ! Hé crak !

Lè rivé, lè rivé
— On manzell plin tett a li dlo, é
mété dé min si coté. Ah di fé
kako ! (on tasse)

Jik a lè zô touvé, chiyen pwan somyèye,
é makak pofité konpé boutt tché a
chyen, razé toutt kô-a ï, é brilé toutt
cé pwèl-la. I mété ka soté alantou difé-
la. Ka hélé.

— Lakoum koumla balomm kon-
tong tong kong
— La kong tam-tam koumla !

E
piti a piti, makak doubout si dé pié
a-li, piti a piti difé la étinn.
É lè chiyen lévé, i vwè toutouni, la pè
pwan-ï, i kouri kaché-ï. E kom makak
té douboutt si patt dèyè a-li, i vini
moun, chiyen pa rèkonnet-li.
Dépi jou lasa, chiyen vé pa vwè pon
makak, mé i esklav a on makak. I pa
savé sa.

Hé crik ! Hé crak !
Crik ! Crak !
Misticrik ! Misticrak !

Sé adan sann a difé-la an li sa, min fô
lévé bonnè pou konprwann, on jou ki
pa ni van..