JOK
Hebdomadaire
Le journal de la communauté antillaise
N°54 Vendredi 7 Avril 1978

Quiscale merle Quiscalus lugubris guadeloupensis
Merle antillais femelle. © Alain Fossé.

MEL é GRIV

An jou koté katrè
Mèl épi Griv kontré
O-bô an chimen bannann
Sé la pou ou té tann !
Yo té vini bèkté
Yonn-dé-twa fig tikté.

Mèl rété i di konsa :
« Kouman, Griv mon chè,
ou pa wè man ja la ?
ou bizwin tralala ?
Rédi ko-ou dèyè
chaché lavi-ou ayè ! »

Griv monté si dé-sink
é réponn tinkantink :
« Afos ou ni gran fal
pou manjé kon chouval ?
Konpè-a-gran-katchèt,
pinga trapé wotchèt ! »
Ek i viré tèt
chaché an pyé sirèt.

Konpè mèl pa pèd tan :
An dé-tan-twa mouvman
Ifou bon-inpé fig
An lèstonmak mon-zig :
é lakrink dot té pran,
kaka si lanrèstan.

Hé ! Hé ! Tchèk tan avan sa,
an bann ti débwiya
té ka maché nan bwa
épi an bonm lanpwa.
Yo mété bon-ti-bwin
anlè an pyé moubin.

A fos vorasité
Mèl té sitan lèsté
pa fè ni yonn ni dé
bat zèl alè pozé
jiskont an pyé monbin :
Mi mon-boug an djin-djin !
Pi mon-konpè débat
sé pli i an patat'!

Griv vini ka pasé
- i pa t
é djè présé.
I wè mèl an pwa-pwa
i pozé si pinbwa :
« Inbin ! Konpè ! Ga la !
Ou nan an bèl léta ! »

Lézafè pa té bèl,
Mèl té dous pasé mièl.
I rété, i gadé,
Tèt-li asou koté,
I di : « Mon chè, ga sa,
Mwin pri nan kabouya. »

« Nou sé kouzin-kouzin'
Ba mwin an ti dousin'
Wou-mwin, sé yonn-a-tot
Nou sizé si minm tot :
Dépi nanni-nannan
Nou nan an minm migan »

Griv mô ri kon pa yonn
avan i té réponn :
« Sé lè bèf ni bizwin
kouri dèyè yin-yin
i ka rété chonjé
i ni an gran latché. »

« Konpè, ba-mwin di-ou :
ou ja la, rété la !
San minm mwin modi-ou
ou pran sans lavi-a.
Fok ou maché nan nwè
pou sa aprann wè klè ! »

« Jodi ou bizwin mwin
ou touvé an kouzin.
Yiè ou té nan grabio
ou té ka fè faro.
Pran lapinn rafléchi
anlé lison lavi :
Mwin ké viré owsè
Pou mwin tiré-ou an nwè ! »

E andan dé bat-zèl
Griv volé jik an sièl.